o

o

 

OVERSIKT

 

Høringsuttalelse til NOU 2003:2 Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet

OMOD avga 13. februar 2003 høringsuttalelse til AAD om NOU 2003:2 Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet, der arbeidslivsutvalgets fremmer et utkast til nytt kapitel mot diskriminering i arbeidslivet, som forbyr forskjellsbehandling på grunn av kjønn, religion, livssyn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder.

OMOD uttrykker støtte til utkastet som utvilsomt vil styrke diskrimineringsvernet i arbeidslivet.

Dette hindrer imidlertid ikke at OMOD fremmer en rekke endringsforslag til enkeltpunkter i lovutkastet. Samtidig fremmer OMOD det overordnede synspunkt at de aktuelle diskrimineringsforbudene, herunder forbudene som er foreslått mot diskriminering på grunnlag av religion og nasjonalitet heller burde inngå i generelle lover mot diskriminering som dekker alle områder av samfunnslivet, og at forbudene bør håndheves av forvaltningsmessige spesialorganer med lav terske fremfor domstolene.

Etter OMODs syn burde det dessuten være knyttet aktivitetsplikt til forbudene.

OMOD mener dessuten på at manglende tilbud om rettshjelp kan føre til at forbudene ikke blir effektive, og arbeidstakerorganisasjonenes tilbud til sine medlemmer i denne sammenheng ikke er tilstrekkelig.

Lenke til AADs høringsbrev:
http://odin.dep.no/aad/norsk/publ/hoeringsnotater/002001-990663/index-dok000-b-n-a.html http://odin.dep.no/krd/norsk/aktuelt/pressem/016081-070117/index-dok000-b-n-a.html

Lenke til NOU 2003:2 Styrket rettsvern mot etnisk diskriminering:
http://odin.dep.no/aad/norsk/publ/rapporter/002081-080002/index-dok000-b-n-a.html

 

Høringsuttalelse til NOU 2002:12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering

OMOD avga 1. februar 2003 høringsuttalelse til KRD om NOU 2002:12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering, rapporten fra det såkalte Holgersen utvalget som ble nedsatt for å fremme forslag til et styrket rettsvern mot etnisk diskriminering i Norge. I høringsuttalelser ønsker OMOD forslaget til en generell sivilrettslig lov mot etnisk diskriminering velkommen.

Det samme gjelder forslaget om å opprette et forvaltningsmessig klageorgan med en rekke nye sanksjonsmuligheter samt forslaget om aktivitetsplikt for arbeidsgivere og arbeidslivsorganisasjoner. Dette er viktige skritt på veien mot et effektivt rettsvern mot etnisk diskriminering.

OMOD stiller seg imidlertid også kritisk til sider ved utredningen og fremmer en rekke endringsforslag til lovutkastene. Bl.a. er OMOD sterkt uenig i forslaget om at lov mot etnisk diskriminering bare skal omfatte diskrimineringsgrunnlaget etnisitet.

Etter OMODs syn bør lovforbudet omfatte diskriminering på grunnlag av religion, livssyn, hudfarge, rase, etnisk eller nasjonal opprinnelse, statsborgerskap, språk og tilknytning til en nasjonal minoritet.

OMOD er også sterk motstander av å legge ned det offentlige rettshjelpstilbud som forvaltes av Senter mot etnisk diskriminering. Tilbudet om fritt rettsråd bør videreføres, og adgangen til fri saksførsel bør utvides.

Lenke til NOU 2002:12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering:
http://odin.dep.no/krd/norsk/publ/utredninger/NOU/016001-020009/index-dok000-b-n-a.html

 

Høringsuttalelse til NOU 2002:11 Dømmes av likemenn

OMOD avga 5. desember 2002 høringsuttalelse til Justisdepartementet vedr. NOU 2002:11 ”Dømmes av likemenn” Lekdommere i norske domstoler. I høringsuttalelsen gir OMOD støtte til lovutvalgets forslag om å innføre tilfeldig trekning fra folkeregistrene som metode for uttak av lekdommere. Dette vil i utgangspunktet være en bra metode til å sikre at etnisk minoriteter likelig representasjon. Det må imidlertid sikres at den etniske representativitet ikke forsvinner i etterkant som følge av unødig frafall og i forbindelse med egnethetskontrollen.

OMOD mener derfor at etnisitet bør innføres som fordelingskriterium ved siden av alder og kjønn. Kravene til egnethet bør dessuten formuleres mer objektivt. Dette gjelder særlig kravene til norskkunnskaper som bør være bestått grunnskoleeksamen eller tilsvarende. OMOD foreslår også å endre kravet om tre års uavbrutt botid for utenlandske statsborgere til et krav om bosettingstillatelse i Norge.

OMOD støtter forslaget om større tjenestehyppighet og økt økonomisk godtgjørelse til lekdommerne samt forslaget om personlig oppfølgning av personer som trekkes ut og forslaget om å fjerne kravet om norsk statsborgerskap for forliksrådsmedlemmer. Dette er forslag som på ulikt vis kan bidra til å sikre den etniske representativitet i lekdommerutvalgene.

Lenke til høringsbrev:
http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/jd/2002/annet/012101-080029/index-dok000-b-n-a.html

Lenke til NOU 2002: 11 ”Dømmes av likemenn” Lekdommere i norske domstoler: http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/utredninger/NOU/012001-020019/index-dok000-b-n-a.html

 

Høringsuttalelse til Forslag til forbud mot diskriminering i eierseksjonsloven og husleieloven.

OMOD avga 27. september 2002 høringsuttalelse til KRD om Forslag til forbud mot diskriminering i lov  23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner og lov 26. mars 1999 nr. 17 om Husleieavtaler. OMOD tilslutter seg lovutkastet og sier seg enig i at det umiddelbart bør innføres et lovforbud mot diskriminering i boliglovene. Bl.a. påpeker OMOD at strl. § 349a gir en helt utilstrekkelig rettsbeskyttelse mot diskriminering på boligområdet, og Norge som følge av dette ikke oppfyller de folkerettslige forpliktelsene til å forby denne form for etnisk diskriminering jf. bl.a. Rasediskrimineringskonvensjonen art. 5. OMOD fremmer også enkelte endringsforslag til lovutkastet vedr. diskrimineringsgrunnlagene, delt bevisbyrde, opplysningsplikt og forbud mot medvirkning.

 

Forslag til endringer i utlendingsloven

OMOD avga 13. september 2002 høringsuttalelse til Forslag til endringer i utlendingsloven etter vedtaket av EUs ”Rådsdirektiv 2001/40/EF om gjensidig anerkjennelse av avgjørelser om utsendelse av tredjelandsborgere”. Direktivet gjelder for alle Schengen-land, herunder Norge. I uttalelsen markerer OMOD seg bl.a. som en sterk motstander av forslaget om at utenlandske statsborgere med oppholds- og bosettingstillatelse skal kunne utvises fra Norge uten dom dersom politiet/utlendingsmyndighetene finner det er skjellig grunn til mistanke for et lovbrudd med en strafferamme på 10 år eller mer eller dersom. OMOD mener dette strider mot fundamentale menneskerettslige forpliktelser. OMOD peker dessuten på at Rådsdirektiv 2001/40/EF Norge ikke plikter å innføre dette etter EU-direktivet.

Lenke til høringsbrev:
http://odin.dep.no/krd/norsk/innvandring/horingssaker/016081-080009/index-dok000-b-n-a.html

 

Endringer i ekteskapsloven

Den 30. august 2002 har OMOD avgitt høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementet om en rekke forslag til endringer i ekteskapsloven. Endringsforslagene er et ledd i regjeringens innsats mot tvangsekteskap m.m. I høringsuttalelsen gir OMOD støtte til et forbud mot ekteskapsavtaler på vegne av mindreårige og til offentlig prøving av vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. OMOD går imidlertid imot at fylkesmannen skal få søksmålskompetanse i saker om ekteskapers gyldighet. OMOD går også imot at fylkesmannen skal få adgang til å erklære ekteskaper ugyldige ved administrativt vedtak dersom ektefellene fremlegger en felles erklæring. OMOD foreslår i stedet at det opprettes et tilbud om gratis rådgivning og rettshjelp som er uavhengig av forvaltningsmyndighetene.

 

Høringsuttalelse til Forenkling av forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

OMOD avga 23. september 2002 høringsuttalelse til BFD om forslag til Forenkling av forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. I uttalelsen påpeker OMOD at barne- og ungdomsorganisasjoner blant etnisk minoriteter i praksis har vært holdt ute fra tilskuddordningen på grunn av strenge krav til medlemstall, lokallag og geografisk utbredelse. OMOD betegner den gjeldende forskrift som en form for indirekte diskriminering som er i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. På den bakgrunn støtter OMOD forslaget om å lempe inngangskriteriene til etableringsstøtte og grunnstøtte for mindre organisasjoner (gruppe 3) som vil gi minoritetsorganisasjoner bedre muligheter for å kvalifisere seg for støtte.

OMOD er imidlertid motstander av å fjerne bestemmelsen om at støtteordningen skal ha som formål å ”medvirke til mangfold i organisasjonslivet”. Videre uttrykker OMOD skepsis til forslaget til endring av støtteutmålingsreglene. Etter OMODs syn vil forslaget fastholde den indirekte forskjellsbehandling av storbybaserte minoritetsorganisasjoner som allerede ligger i poengsystemet. OMOD mener også at avviklingen av kursstøtten vil føre til at aktive minoritetsungdomsorganisasjoner taper støtteutmålingspoeng.

Lenke til høringsbrev:
http://odin.dep.no/bfd/norsk/aktuelt/pressem/004051-990300/index-dok000-b-n-a.html

Lenke til någjeldende forskrift:
http://odin.dep.no/bfd/norsk/likestilling/samarb_org/004071-990025/index-dok000-b-n-a.html

 

Flere etniske minoriteter blant lekdommere

Den 15. februar 2002 var OMOD på høringsmøte hos regjeringens lekdommerutvalg som skal fremme et forslag til ny lekdommerordning. OMOD utarbeidet en skriftlig høringsuttalelse med ulike forslag til hvordan etniske minoriteter kan bli bedre representert i lekdommerutvalgene.

 

Diskrimineringsvernet i arbeidsmiljøloven

Den 3. november 2000 avga OMOD høringsuttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet vedrørende forslag til endringer i arbeidsmiljøloven § 55 A som forbyr etnisk diskriminering ved ansettelse. OMOD uttalte støtte til å innføre bestemmelser i arbeidsmiljøloven § 55 a som gir arbeidsgivere opplysningsplikt, delt bevisbyrde og erstatningsplikt. OMOD ba imidlertid regjeringen gå ennå lenger enn forslaget la opp til bl.a. ved å la diskrimineringsforbudet i omfatte alle former for diskriminering i arbeidslivet og ta trosbekjennelse/religion med som ulovlig diskrimineringsgrunnlag.

 

Ny lov mot etnisk diskriminering

Den 19. juni 2000 var OMOD på høringsmøte hos lovutvalget som hadde i mandat å utarbeide et forslag til ny lov mot etnisk diskriminering m.m. OMOD laget et manuskript til møtet som samtidig var en skriftlig høringsuttalelse.

 

Politi- og påtalepraksis i diskrimineringssaker

Den 9. desember 1998 avholdt OMOD en dagskonferanse om Politi- og påtalepraksis i diskrimineringssaker. Innledere på konferansen var bl.a. advokat Arild Humlen, kriminalsjef Roger Andresen, Oslo politidistrikt, generalsekretær Bevan Powell, Black Police Association in Great Brittain, og daglig leder Akhenaton O. De Leon, OMOD. Konferansedeltakerne representerte politi- og påtalemyndigheten, statlige etater og minoritetsorganisasjoner. Etter konferansen utarbeidet OMOD en rapport som bl.a. inneholdt referat fra innledninger og plenumsdebatt samt et katalog med forslag fra OMOD til hvordan rettsvernet mot etnisk diskriminering kan styrkes.

 

Tilbake til index for denne mappen

o