o

o

 

Høringsuttalelse fra OMOD

vedr. høringsnotat fra Barne- og familiedepartementet om

Forslag til endringer i ekteskapsloven om inngåelse og oppløsning av ekteskap

 

1. Innledning

OMOD takker herved for anledningen til å avgi høringsuttalelse i denne saken. Det er et stort behov for effektiv forebygging og innsats mot tvangsekteskap, og OMOD vil gjerne bidra til dette arbeid. OMOD ser det imidlertid også som viktig at tiltakene er mest mulig målrettede og innebærer færrest mulige innskrenkinger i rettighetene til personer som ikke har med tvangsekteskap å gjøre. OMOD har tidligere skissert overfor regjeringen hvordan vi mener dette kan gjøres.

I nedenstående høringsuttalelse tar OMOD i fortløpende rekkefølge stilling til lovendringsforslagene som er fremmet i høringsnotatet i BFD. Med visse betenkeligheter finner OMOD å kunne støtte forslaget om offentlig prøving av ekteskapsvilkår som fremsettes i kapitel tre. Forslagene i kapitel seks og syv støtter OMOD også. Forslaget om søksmålskompetanse til fylkesmannen i saker om ekteskaper gyldighet som er fremmet i kapitel fire, kan OMOD derimot ikke støtte. OMOD kan heller ikke støtte forslaget i kapitel fem om at fylkes mannen skal få adgang til å erklære ugyldig ekteskaper hvor ektefellene legger frem en felles erklæring.

 

2. Offentlig prøving av ekteskapsvilkår.

Forslag:
I høringsnotatets kapitel 3 foreslås det at det offentlige overtar prøvingen av de materielle ekteskapsvilkår. Etter ekteskapet har blitt forhåndsgodkjent vil vielsen imidlertid skje etter de samme regler som i dag. Det vi si at ektefellene fortsatt kan gjennomføre ekteskapsseremonien hos en godkjent prest eller forstander for et trossamfunn. Offentlig ekteskapsprøving foreslås gjennomført av enten folkeregistrene, domstolene (notarius publicus) eller delt slik at borgerlig ekteskap fremdeles prøves av notarius publicus og øvrige ekteskap av folkeregistrene. Fylkesmennene foreslås som klageinstans.

Kommentar:
Forslaget virker umiddelbart som et rimelig tiltak som kan forebygge at tvangs- og bigamiekteskap inngåes i Norge. OMOD er imidlertid meget interessert i en dialog om hvilken fremgangsmåte som den offentlige godkjenningsmyndighet skal anvende for å avdekke tvangsekteskap. Her må hensynet til vern mot tvangsekteskap veies opp mot andre hensyn bl.a. retten til respekt for privatliv og familieliv er konvensjonsbeskyttet etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) art. 8 og FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) art. 17. Innskrenkninger i disse rettighetene kan bare skje dersom det er saklig nødvendig og virkningene av inngrepet står i et rimelig forhold til målet som oppnås. Innskrenkninger i retten til respekt for privatliv og familieliv kan dessuten ikke skje på en måte som er diskriminerende, jf. EMK art. 14 og SP art. 2 og 26. EMK og SP gjelder for øvrig som norsk lov, jf. Menneskerettsloven § 2.

OMOD forutser imidlertid at effekten av offentlig prøving ikke vil bli stor ettersom hovedparten av de potensielle tvangsekteskapene inngåes i utlandet, og norske myndigheter ikke vil ha mulighet til å prøve vilkårene for disse ekteskap.

Som det fremgår av høringsnotatet s. 9 vil offentlig prøving av ekteskapsvilkårene imidlertid bety en skjerpet kontroll med vilkåret om at brudefolkene må ha lovlig opphold i Norge på vielsestidspunktet, jf. ekteskapsloven § 5. Dette er ikke et tiltak mot tvangsekteskap, men et utlendingspolitisk tiltak som har til formål å forhindre at utlendinger kan få familiegjenforening ved å inngå ekteskap uten oppholdstillatelse. I dag er dette mulig, ettersom manglende oppholdstillatelse ikke gir norske myndigheter grunnlag for å oppløse ekteskap som ellers er inngått etter reglene. Selv om slike ekteskap er ytterst sjeldne, bl.a. ifølge høringsnotatet, er OMOD oppmerksom på at det har kommet krav fra politikerside om å forhindre deres inngåelse, jf. Dagsavisen 29. juni s. 9.

Retten til å inngå ekteskap med en person etter eget valg er beskyttet etter EMK art. 12. Den er også beskyttet i SP art. 23, som for øvrig også beskytter mot tvangsekteskap. Artiklene har ingen unntaksbestemmelser, hvilket gir retten til å inngå ekteskap et svært høyt beskyttelsesnivå og understreker at det er snakk om en svært fundamental rettighet. FNs flyktningkonvensjon inneholder også en særlig beskyttelse av retten til å inngå ekteskap.

Innvandringspolitiske hensyn gjør imidlertid at retten til fritt å inngå ekteskap i Norge allerede er betydelig innskrenket for utlendinger og deres norske ektefeller. OMOD er derfor sterkt kritisk til tiltak som kan føre til ytterligere innskrenkninger i den generelle retten til å inngå ekteskap. Dette gjelder spesielt utlendingspolitiske tiltak som ikke er begrunnet i andre hensyn, enn ønsket om å regulere innvandringen til landet. Rene innvandringspolitiske hensyn skal i utgangspunktet ikke gi anledning til å innskrenke retten til å inngå ekteskap etter konvensjonene. Etter OMODs oppfattelse innebærer innsatsen mot tvangsekteskap heller ikke noe saklig behov for innskrenkninger i retten for de mange til å inngå frivillige ekteskap. Dette har vi også tidligere uttrykt overfor regjeringen.

For OMOD er det et viktig premiss at offentlig prøving ikke for fremtiden vil kunne få diskriminerende virkninger overfor utlendinger som ønsker å inngå ekteskap i Norge. Vi frykter for eksempel at dette kan skje hvis stortinget velger å vedta forslagene om landtilknytningsregel, 24-års regel osv. som FrP lanserte i et dokument 8 forslag vinteren 2002. Disse forslag vil etter OMODs oppfattelse krenke fundamentale konvensjonssikrete rettigheter. Dette gjelder ikke minst retten til å inngå ekteskap med en person etter eget valg som er beskyttet etter EMK art. 12 og SP art. 23.

Et positivt trekk ved forslaget om offentlig prøving av de formelle ekteskapsvilkår vil være at tros- og livssynsamfunn blir frigjort fra en offentlig pålagt plikt som det er arbeidskrevende å utføre. Det er uten tvil mange som gjerne vil slippe å forestå ekteskapsprøvningen på grunn av ansvaret og belastningen det innebærer. Dette er sikkert en del av bakgrunnen for at Islamsk råd og Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn, ifølge høringsnotatet s. 7, i tidligere høringsuttalelser har stilt seg positive til at det offentlige overtar prøving av ekteskapsvilkår.

Etter en total avveining finner OMOD å kunne støtte forslaget om offentlig prøving. OMOD er imidlertid sterkt imot innskrenkninger i retten til å inngå ekteskap og er innstilt på å klage til internasjonale overvåkningsorganer dersom offentlig prøving praktiseres på en konvensjonskrenkende måte. OMOD har ikke funnet å kunne prioritere hvilken instans som skal forestå offentlig ekteskapsprøvelse. Det viktigste blir skikkelig opplæring og regelverk.

 

3. Gjeninnføring av fylkesmannens adgang til å reise sak om ekteskapers gyldighet.

Forslag:
I høringsnotatets kapitel 4 foreslås det at ekteskapsloven får ny § 16 som skal lyde:
Fylkesmannen kan reise sak for å få dom for at et ekteskap består eller ikke består.

Dette vil i tilfelle være en gjeninnførelse av en bestemmelse som ble fjernet i 1991. Etter dagens lovgivning har bare partene i et ekteskap anledning til å reise sak om et ekteskaps gyldighet.

BFD kommer til at bare fylkesmannen skal ha adgang til å reise sak, men skriver at ”det også vil være mulig for andre offentlige instanser å be fylkesmannen vurdere å reise sak” , jf. høringsnotatet s. 9. Det fremholdes imidlertid at ”denne adgangen er bare ment å bli benyttet unntaksvis for å få avklart prinsipielle saker”.

Forslaget om å gi fylkesmannen søksmålskompetanse begrunnes med at ”det kan være til hjelp for en part som mener at det foreligger tvangsekteskap, men som føler det som en stor belastning å gå til sak selv”. Det diskuteres imidlertid også i høringsnotatet om ”det skal være mulig for andre – og i tilfelle hvem – (å) gi fylkesmannen informasjon om at det foreligger et tvangsekteskap”, jf. høringsnotatet s. 19. Dette er et spørsmål som BFD legger opp til at høringsrunden skal være med på å avgjøre.

Kommentar
OMOD vil absolutt fraråde at andre enn ektefellene selv gis anledning til å anlegge et søksmål vedr. gyldigheten av ekteskap. OMOD ser ingen fordele med å gi fylkesmannen søksmålskompetanse som ikke kan oppnås på annen måte. Gjennom gratisrettshjelp og rådgivning kan personer som er utsatt for tvangsekteskap, oppnå det samme uten at de. Til gjengjeld slipper risikerer de ikke å miste kontrollen over egen sak.

Fylkesmannens søksmålskompetanse vil heller ikke kunne misbrukes til å fremme utidige utlendingspolitiske formål som enten ikke har med tvangsekteskap å gjøre eller som kan påvirke fylkesmannens saksbehandling til å ta andre hensyn under saksbehandlingen som strider mot ønskene til de personer som henvender seg.

OMOD er sterkt kritisk til at forslaget fra BFD åpner mulighet for at fylkesmannen kan samarbeide med andre etater bl.a. UDI og søke ekteskap annullert på andre grunnlag enn tvang, for eksempel etter bestemmelser i utlendingsloven. I høringsnotatet nevner BFD muligheten for at fylkesmannens søksmålskompetanse begrenses ”til bare å gjelde i forhold til tvangsekteskap, ved å utvide ekteskapsloven § 16 tredje ledd til også å gjelde fylkesmannen”, jf s. 19. Søksmålskompetansen som BFD vil gi til fylkesmannen i andre saker en tvangsekteskap ligner mest av alt på et skjult utlendingspolitiske tiltak som søkes fremmet under falsk flagg. En slik sammenblanding med utlendingspolitikk er skadelig for kampen mot tvangsekteskap, ikke bare når det gjelder generell tillitt, men muligvis også fordi det vil få konkrete virkninger som er uheldige for enkeltpersoner.

OMOD frykter bl.a. at fylkesmannens søksmålskompetanse kan (mis)brukes til å annullere ekteskap som er inngått frivillig, og som partene ønsker å fortsette, på grunnlag som ikke har noe med tvangsekteskap å gjøre. Man kan for eksempel ikke utelukke at UDI kan finne på å gjenåpne gamle ekteskapssaker dersom de får opplysninger som tilsier at kravet om lovlig opphold i Norge ikke var oppfylt da ekteskapet ble inngått. Slike saker har per i dag ingen foreldelsesfrist, og UDI har tidligere hatt som praksis å gjenåpne svært gamle asylsaker, jf. saken til Gholam familien og andre.

Dersom en slik praksis skulle oppstå vil OMOD stille seg svært kritisk og ikke nøle med å bringe relevante saker inn for internasjonale overvåkingsorganer dersom det blir snakk om krenkelse av konvensjonssikrede rettigheter, herunder retten til å inngå ekteskap med en person etter eget valg. Det er viktig at virkningen av forslagene som fremmes i BFDs høringsnotat blir en utvidelse og ikke en innskrenking av retten til å inngå frivillige ekteskap blant etniske minoriteter.

For øvrig vil OMOD også gjerne vite hva Datatilsynet har å si til et slikt samarbeid om søksmål mellom etater som lovforslaget åpner for.

OMOD kan ikke se at høringsnotatet konkretiserer hvilke fordeler en tvangsgiftet person vil få ved at fylkesmannen får selvstendig søksmålskompetanse. En umiddelbar risiko kan derimot være at saksbehandlere hos fylkesmannen ”overtar” saken og gjennomfører den på en måte som er i motstrid med klientens ønsker. En ekteskapsannullering kan ha potensielt store virkninger. Dette gjelder ikke minst hvis den berører den ene ektefelles oppholdsgrunnlag i Norge, og her kan man godt forestille seg at myndighetene tar hensyn til andre enn bare klientenes interesser for eksempel utlendingspolitiske føringer. Det er for eksempel ikke utenkelig at den ene ektefelle ønsker å beskytte den andre mot risikoen for å miste oppholdstillatelsen. Vil fylkesmannen under alle omstendigheter legge en slik sak død, eller kan det tenkes at fylkesmannen viderefører den av eget tiltak.

En annen mulighet er at selvstendig søksmålskompetanse hos fylkesmannen kan åpne for at utenforstående tredjepersoner som gir opplysninger til fylkesmannen kan få for stor innflytelse og sammen med fylkesmannen kan bidra til å ta selvbestemmelsen fra de personer hvis interesser burde stå i sentrum. For OMOD er det også et spørsmål om man i alle forhold kan utelukke at fylkesmannen reiser sak om tvangsekteskap mot ektefellenes eget ønske.

Ut fra dette har OMOD kommet til at det beste at ektefellene selv fremdeles bør være de eneste som har adgang til å reise søksmål. I stedet bør man heller satse på å styrke ektefellenes mulighet til å handle selvstendig ved å gi dem støtte som de kan gjøre bruk av på egne premisser. OMOD har tro på at et tilbud om gratis, uavhengig og spesialisert rådgivning og rettshjelp vil virke bedre, nettopp fordi hovedpersonene selv kan bevare den fulle styring og uavhengighet i forhold til myndighetene gir større trygghet og lavere terskel for å henvende seg. Med en slik modell vil man helt kunne unngå situasjoner hvor kryssende interesser hos staten eller overivrige saksbehandlere og tredjepersoner får bestemmende innflytelse på hvordan saken skal håndteres. OMOD vil i den forbindelse peke på modellen med et senter slik som Senter mot etnisk diskriminering.

I høringsnotatet ber BFD om kommentarer til om det skal være mulig for andre og i så tilfelle hvem å gi fylkesmannen informasjon om tvangsekteskap. OMODs svar på dette er at utenforstående personer ikke må true ektefellenes egen selvbestemmelsesrett. Av dette følger at fylkesmannen ikke bør ha noe samarbeid med tredjepersoner uten samtykke og deltakelse fra ektefellen(e) som er gjenstand for saken. Dersom ikke noen av ektefellene ønsker en sak, bør fylkesmannen alltid respektere dette. OMOD kan ikke se at det kan komme noe godt ut av å at fylkesmannen eventuelt må stevne de personer som man har til hensikt å hjelpe, for retten og tvinge dem til å forklare seg mot sin vilje. At overtramp ikke skjer sikres bedt ved at ektefellene selv bevarer monopol på å reise søksmål.

Personer som har kommet til Norge som familiegjenforent på grunnlag av et ekteskap som er erklært ugyldig, vil automatisk miste sin oppholdstillatelse. Det vil imidlertid være mulig å få fortsatt opphold hvis man fyller vilkårene i utlendingsforskriften § 37 tredje til sjette ledd. Det er imidlertid ikke alle som kvalifiserer for dette. Faktisk må man gå ut fra at mange ikke vil kunne få videre opphold i Norge etter de nevnte bestemmelsene, fordi man må regne med at de fleste ekteskaper erklæres ugyldige innen tre år etter inngåelsen.

Den persongruppen som ikke har mulighet til fortsatt oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 37 tredje til sjette ledd, vil ifølge høringsuttalelsen likevel ”gis” oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 21 tredje ledd på grunn av ”sterke menneskelige hensyn”. Dette gjelder imidlertid ikke hvis ”særlige grunner taler mot dette”.

Hvordan praktiseringen av dette regelverk kommer til å bli gjenstår å se dersom det blir vedtatt. Man kan imidlertid slå fast at det ikke gir personer som mister sin oppholdstillatelse ved annullering av et tvangsekteskap noen sikkerhet for at de kan bli i Norge. Formuleringen i høringsnotatet indikerer at den rolle som vedkommende ektefelle har hatt ved inngåelse - og eventuelt opprettholdelse - av tvangsekteskapet vil bli tillagt avgjørende vekt når det vurderes om vedkommende kvalifiserer til opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn. Ifølge høringsnotatet er det er således en forutsetning for opphold etter denne bestemmelsen at ”søkeren ikke har utøvd eller medvirket til å utøve tvang ved ekteskapsinngåelsen”, jf. s. 23.

 

4. Annullering av ugyldige tvangsekteskap

Forslag:
Det foreslås at ekteskapsloven får en ny §16b som skal lyde:
Fylkesmannen kan ved vedtak erklære et ekteskap for ugyldig, der begge ektefellene innen fem år fra inngåelsen av ekteskapet inngir felles erklæring om at han eller hun, eller begge, ved rettsstridig atferd er blitt tvunget til å inngå ekteskapet, og omstendighetene for øvrig kan tilsi at erklæringen er riktig. Fristen regnes fra den dag den som ønsker å gå til sak fylte 18 år.

Dette forslaget innebærer at tvangsekteskaper kan annulleres administrativt av fylkesmannen dersom begge ektefeller erklærer at det er inngått under tvang, med det tilleggsvilkår at ”omstendighetene i saken tilsier at erklæringen er riktig”, jf. høringsnotatet s. 21.

Tvangsekteskaper som bare bringes inn for fylkesmannen av den ene ektefelle, vil fremdeles være henvist til bedømmelse ved domstolene.

Personer som har kommet til Norge som familiegjenforent på grunnlag av et ekteskap som erklæres ugyldig, vil automatisk miste sin oppholdstillatelse. Det vil imidlertid være mulig å få fortsatt opphold hvis man fyller vilkårene i utlendingsforskriften § 37 tredje til sjette ledd. Det er imidlertid ikke alle som kvalifiserer for dette. Faktisk må man gå ut fra at mange ikke vil kunne få videre opphold i Norge etter de nevnte bestemmelsene, fordi man må regne med at de fleste ekteskaper erklæres ugyldige innen tre år etter inngåelsen.

Den persongruppen som ikke har mulighet til fortsatt oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 37 tredje til sjette ledd, vil ifølge høringsuttalelsen likevel ”gis” oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 21 tredje ledd på grunn av ”sterke menneskelige hensyn”. Dette gjelder imidlertid ikke hvis ”særlige grunner taler mot dette”. Ifølge høringsuttalelsen vil det således være en forutsetning for innvilgelse av opphold at ”søkeren ikke har utøvd eller medvirket til å utøve tvang ved ekteskapsinngåelsen”, jf. s. 23.

Hvordan praktiseringen av dette regelverk kommer til å bli gjenstår å se dersom det blir vedtatt. Man kan imidlertid slå fast at det ikke gir personer som mister sin oppholdstillatelse ved annullering av et tvangsekteskap noen sikkerhet for at de kan bli i Norge. Dette vil tilsynelatende avhenge av hvordan offentlige myndigheter fortolker ”medvirkning” til tvang.

Kommentarer:
Til forskjel fra en separasjon/skilsmisse har et vedtak om ugyldiggjøring av et ekteskap virkninger bakover i tid. Bl.a. kan det påvirke situasjonen til tredjepart. Dette gjelder for eksempel felles barn, noe som nevnes av BFD. En offentlig stadfesting av at et ekteskap er inngått ved tvang har også som virkning at tredjepersoner inkrimineres (anses for skyldig), nemlig de personer som etter vedtaket har anvendt tvang under inngåelsen av ekteskapet. Det må legges til grunn at fylkesmannens vedtak kan bevirke store endringer i disse personers, typisk foreldrenes, livssituasjon. Bl.a. vil de i manges øyne bære et offentlig stempel som tvangsutøvere. I den forbindelse kan man ikke se bort fra at slik tvang som forutsettes anvendt i forbindelse med tvangsekteskap, må påregnes å være straffbar etter strl. § 222. I lyset av dette kan man forutse at administrative avgjørelser hos fylkesmannen om opphevelse av ekteskap likevel får rettslige etterspil, for eksempel i form av injuriesaker anlagt av ektefellenes foreldre. Spørsmålet er derfor om saker om annullering av tvangsekteskap ikke uansett er av et slikt alvor at de bør avgjøres gjennom en full domstolsbehandling og omfattes av de rettsgarantier som en domstolsprøvning innebærer. OMOD mener dette.

Et annet argument for full domstolsprøving er at saker om tvangsekteskap vil handle om vanskelige grenseganger bl.a. mellom lovlige meningsytringer (”gode råd”) og ulovlig tvang og trusler som domstolene vil være best egnet til å gå opp. Domstolene vil også være best egnet til å sikre lik lovanvendelse i sakene. Uansett virker det ikke rimelig at et ekteskap kan annulleres ved administrativt vedtak opp til fem år etter inngåelsen. I tilfelle fylkesmannen får fullmakt til å erklære ekteskap ugyldig burde tidsfristen være betydelig kortere, enn den som gjelder for domstolene.

BRD nevner selv risikoen for at tvang overfor en ektefelle også kan anvendes i forbindelse med at et ekteskap søkes erklært for ugyldig. Ved fulldomstolsprøving i alle saker vil incentivet til å presse/tvinge en ektefelle til å skrive under på en felles erklæring til fylkesmannen være sterkt redusert, ettersom det likevel ikke vil føre til en mindre grundig saksbehandling. Et slikt press/tvang overfor den ene ektefelle i forbindelse med innlevering av en felles erklæring til fylkesmannen vil også ha større sjanser til å bli avslørt ved en full domstolsbehandling.

Hvis stortinget derimot gjennomfører BFDs forslag om at ekteskap kan erklæres ugyldig ved felles erklæring overfor fylkesmannen, kan det sette familiegjenforente ektefeller i en alvorlig skvis. Hvis de unnlater å skrive under på en felles erklæring overfor fylkesmannen vil det nemlig innebære en risikoen for å bli fremstilt som meddelaktig i gjennomføring av tvangsekteskapet i den etterfølgende rettssak være stor, hvilket kan få negative konsekvenser for muligheten til senere å få opphold på grunn av ”sterke menneskelige hensyn”. Hvis de skriver under på en felles erklæring (hvor begge parter fremstilles som ofre) vil de formentlig sikre seg videre opphold i Norge. Til gjengjeld vil de miste de fleste rettigheter som følger av en vanlig skilsmisse bl.a. økonomiske (bodeling). Det samme gjelder eventuelle barn som muligvis kan miste forsørgerbidrag og arverett.

På disse områdene inneholder BFDs høringsnotat imidlertid alt for få opplysninger. Etter OMODs syn er spørsmålet om bl.a. barns stilling i tilfelle av annullering av et ekteskap svært viktig og burde belyses grundig før det treffes beslutninger i denne sak. Trolig finnes det ikke sikker rett på området. Det ville imidlertid være svært uheldig dersom systemet med felleserklæring til fylkesmannen vil kunne misbrukes til å skille seg av med en ektefelle uten å bli pålagt de vanlige forpliktelser som følger av en skilsmisse. Hvis disse problemstillinger ikke får en fornuftig avklaring burde man kanskje heller diskutere om fristen for annullering av ekteskap ikke burde vært for eksempel tre år frem for fem år.

Etter OMODs oppfattelse vil familiegjenforente ektefeller vil få en betydelig svekkelse av deres rettsstilling hvis forslaget om at ekteskap kan erklæres ugyldig ved felles erklæring til fylkesmannen gjennomføres. Med et slikt regelverk må man påregne at mange personer vil kunne la seg presse til å underskrive en felles erklæring de ikke er enig i, av frykt for å måtte returnere til hjemlandet med de konsekvenser dette måtte innbære.

Etter OMODs oppfattelse er de tidligere skisserte vilkårene for å få videre opphold i Norge etter annullering av et ekteskap ikke tilstrekkelig til å forhindre tvang fra å skje. Det beste vil etter OMODs syn være en regel om at alle får bli. Dette betyr med dagens regelverk at utvisning kan skje hvis straffbare forhold er funnet bevist ved en domstol. Forslaget om at fylkesmannen kan erklære et ekteskap ugyldig ved administrativt vedtak hvis ektefellene fremlegger en felles erklæring, bør imidlertid legges til side uansett. Hensynet til rettssikkerheten for alle parter tilsier at saker om gyldigheten av ekteskap uten unntak bør avgjøres ved domstolene. Anker må dessuten ha oppsettende virkning, jf. utlendingsforskriften § 37 syvende ledd.

Regjering og storting har en viktig oppgave i å bedømme de mulige konsekvenser av det foreslåtte lovverk. I den forbindelse er det viktig å ha kjennskap forholdene i de lande som personer som har mistet sin oppholdstillatelse i Norge, må returnere til. Navnlig kvinner men også menn som kommer fra et annullert ekteskap vil kunne forvente store problemer ved bortvisning til hjemlandet. I de lande hvor tvangsekteskap er aktuelt er det som oftest snakk om helt andre normer rundt ekteskap og seksualitet enn i Norge. Særlig kvinner men også menn risikerer utstøtelse og alvorlig diskriminering etter hjemkomsten. Det vil være svært vanskelig å gifte seg igjen og skaffe innkomst, særlig for kvinner. I den forbindelse kan det for eksempel nevnes at et ekteskap ikke nødvendigvis betraktes som opphevet i hjemlandet fordi det har blitt erklært ugyldig ved en norsk domstol. I de fleste av de aktuelle lande er ekteskap de facto et religiøst anliggende og kan heller ikke uten videre oppheves av offentlig myndighet.

Med disse utsikter fristes man til å spørre om norske myndigheter i sin iver for å skru klokken tilbake til gjengjeld vil yte kvinnene som skal returneres til hjemlandet den service å tilby dem en påsydd jomfruhinne og et ekthets sertifikat (innslag fra humoravdelingen).

Etter OMODs oppfattelse er ikke hjemsende en handling som kan forsvares, navnlig ikke overfor kvinner, uansett hvilken rolle de har spilt. I de aller fleste tilfeller vil det dessuten være andre enn ektefellene som har hovedansvaret for beslutningene som har ført til tvang. Vi oppfordrer derfor til at Utlendingsforskriften § 37 sjette led gis generell anvendelse i alle saker hvor tvangsekteskap erklæres ugyldig. Denne paragrafen som gir opphold i Norge ved ”urimelige vanskeligheter i hjemlandet grunnet de sosiale og kulturelle forhold der” gjelder imidlertid ikke menn. Når det gjelder disse oppfordres det som et minimum til at medvirkningsregelen tolkes så pas snevert at ikke yngre menn som har vært underlagt eldre familiemedlemmers autoritet blir oppfattet som medskyldige i tvang. I disse tilfelle må man regne med at mennene selv har befunnet seg i en tvangssituasjon.

 

5. Endring i barneloven

Forslag:
BFD foreslår i kapitel 6 at barneloven § 30 får et nytt fjerde ledd som skal lyde:
Ei avtale foreldre gjer om ekteskap på vegne av barnet er ikkje bindande.

Kommentar:
Innholdet i den foreslåtte bestemmelsen er medfører en tydeliggjøring av eksisterende rett, noe som bl.a. er et poeng i forhold til opplysningsarbeide. OMOD støtter BFDs forslag.

 

6. Vigselsrett til livssynsamfunn

Forslag:
I kapitel 7 foreslår BFD at ekteskapsloven §12 a blir endret slik at ”seremonimester i livssynsamfunn” som mottar statstilskudd kan forestå vielse.

Kommentar:
Dette handler i praksis om at Human-etisk forbund (HEF)har søkt om vigselsmyndighet på linje med trossamfunn slik at de kan tilby sine medlemmer et eget vielsesritual. OMOD har ingen innvendinger mot dette. Tvert imot kan man argumentere for at human-etikerne nå blir likestilt på et område hvor de hittil har vært forskjellsbehandlet av lovgivningen. Dette er viktig. OMOD støtter forslaget.

 

Tilbake til index for denne mappen

o