o

o

 

NOU 2003: 2

Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet

 

Høringsuttalelse til Arbeids- og administrasjonsdepartementet

fra

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

 

Innledning

OMOD er enig i regjeringens målsetning om å innlemme EUs rådsdirektiver 2000/78/EF og 2000/43/EF i EØS-avtalen innen utgangen av 2006, jf. regjeringens Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006) s. 34. Dette betyr at de blir folkerettslig bindende for Norge, og Norge må vedta lovgivning mot diskriminering i samsvar med direktivenes krav. Norske borgere (og andre juridiske personer) vil også få klagerett til EØS-avtalens overvåkningsorgan, ESA. Arbeidslivslovutvalgets utkast til nyt kapittel om diskriminering i arbeidsmiljøloven tar sikte på å gjennomføre rådsdirektiv 2000/78/EF om forbud mot diskriminering i arbeidslivet.

 

Generelle synspunkter om vern mot diskriminering

OMOD støtter arbeidslivslovutvalgets utkast til nytt kapitel om diskriminering i arbeidsmiljøloven og ser dette som en hensiktsmessig måte å få til en rask gjennomføring av EU-rådsdirektiv 2000/78/EF om forbud mot diskriminering i arbeidslivet. Målet bør imidlertid være generelle diskrimineringsforbud som omfatter alle deler av samfunnslivet. Utredning av dette bør snarest settes i verk. OMOD ønsker da en modell med selvstendig diskrimineringslovverk, spesialiserte håndhevingsorganer, kompetansesenter og tilstrekklig retthjelp. Forutsetningen for et effektivt vern mot diskriminering er håndhevingsorganer som utfører gratis klagebehandling og ellers har en lav terskel for å motta klager.

Tilgang til gratis rettshjelp med spesialkompetanse i diskriminering er også en nødvendig forutsetning for at personer som utsettes for diskriminering kan vernes effektivt. Dette gjelder både rettsråd og saksførsel. Det vises således til den utilfredsstillende situasjon som tidligere eksisterte for personer som ble utsatt for diskriminering på grunnlag av trosbekjennelse, rase, hudfarge og etnisk eller nasjonal opprinnelse. Dette var bakgrunnen for at regjeringen i 1998 besluttet å opprette rettshjelpstilbudet hos Senter mot etnisk diskriminering (SMED) bl.a. etter påtrykk fra OMOD. Muligheten til rettshjelp/partsrepresentasjon som SMED har tilbudt, er helt nødvendig og gir bl.a. mulighet til å løse saker på et tidlig tidspunkt gjennom forhandlinger. SMEDs viktigste saksfelt har således vært partsrepresentasjon i arbeidslivssaker, bl.a. på forhandlingsmøter om diskriminerende oppsigelser.

Etter OMODs syn er det ikke tilstrekkelig at rettshjelpen overlates til arbeidslivets interesseorganisasjoner. OMOD har erfart i flere enkeltsaker, og som særlig kan hindre arbeidstakerorganisasjonene fra å fungere effektivt som partsrepresentanter i saker om diskriminering. For det første er det langt fra alle arbeidstakere som er organisert, og for flere grupper som er sårbare for diskriminering er organisasjonsprosenten lavere enn ellers. For det andre hender det ofte at ulike arbeidstakere står mot hverandre i saker om diskriminering. Derved blir det et problem at arbeidstakerorganisasjonene, stedtillitsvalgte osv. ofte vil ha i oppgave å ivareta rettighetene til begge parter i en diskrimineringssak. Stedtillitsvalgte kan ha uheldige bindinger til arbeidstaker som diskriminerer eller tilmed selv være involvert. Dette kan føre til at personer som utsettes for diskriminering velger ikke å klage eller at relevante klager ikke formidles videre slik at de eksempelvis når LOs juridiske kontor. OMOD ønsker derfor et eget, uavhengig rettshjelpstilbud med spesialkompetanse som alle personer som utsettes for diskriminering kan vende seg til.

Det er også behov for et offentlig engasjement i dokumentasjon av diskriminering, kompetanseutvikling og rådgivning overfor offentligheten og bedrifter og offentlige etater som skal ivareta diskrimineringsvernet og forebygge lovbrudd. På kjønnsdiskrimineringsområdet ivaretas denne funksjon av Likestillingssenteret og i NOU 2002: 12 foreslås et Kompetansesenter for etnisk likestilling som skal ha tilsvarende funksjon.

OMOD er også tilhenger av aktivitetsplikten som offentlige etater, årsberetningspliktige bedrifter og arbeidslivsorganisasjoner har etter Likestillingsloven og som Holgersenutvalget også er foreslått i ny lov mot etnisk diskriminering. Aktivitetsplikten innebærer en positiv forpliktelse til å forebygge diskriminering og arbeide for likestilling av de vernede gruppene, og den er etter OMODs syn et nødvendig supplement til de repressive virkemidlene som er knyttet til å forfølge enkeltovertredelser av et lovmessig diskrimineringsforbud. Spørsmålet om aktivitetsplikt er ikke utredet av arbeidslivslovutvalget og inngår ikke i utkastet til nytt kapitel om diskriminering i arbeidsmiljøloven. Etter OMODs oppfattelse bør det imidlertid være naturlig at aktivitetsplikt også innføres som et virkemiddel i arbeidsmiljølovens diskrimineringsvern og diskrimineringsgrunnlagene som inngår der.

 

Prosess

OMOD stiller også spørsmål ved den behandlingsprosess som er lagt opp til. Etter det vi har forstått er det AADs hensikt å fremme forslag til nytt kapitel om diskriminering i arbeidsmiljøloven for Stortinget våren 2003, mens KRD først vil fremsette forslag til ny lov mot etnisk diskriminering vårsesjonen 2004. Holgersenutvalget jobbet i to år med utkast til lovverk mot etnisk diskriminering før de avga sin innstilling juni 2002. Arbeidslivslovutvalget jobbet bare tre korte måneder før de fremla sin innstilling desember 2002. OMOD mener det store arbeidet som er gjort av holgersenutvalget bør ses i sammenheng med behandlingen av et nytt avsnitt om diskriminering i arbeidsmiljøloven. Det vil være uheldig om prinsipielle avgjørelser om innrettning av lovverket blir før det betydelig grundigere utredningsarbeidet med et samlet rettsvern mot etnisk diskriminering kommer til behandling i Stortinget.

Et eksempel er at Arbeidslivslovutvalget fremmer forslag om at forskjellsbehandling skal brukes som nøkkelbegrep i arbeidsmiljøloven, mens Holgersenutvalget foreslår at lov mot etnisk diskriminering skal bruke diskrimineringsbegrepet. Arbeidslivslovutvalget har her lagt til grunn at forskjellsbehandling allerede er innarbeidet i lovgivningen, mens Holgersenutvalget legger vekt på at diskrimineringsbegrepet bedre rommer usaklig likebehandling som faller inn under forbudet mot indirekte diskriminering, og at det er behov for et begrep som kan reserveres for ulovlig, usaklig forskjellsbehandling og ikke kan forveksles med et videre begrep som også rommer saklig/lovlige former for forskjellsbehandling. Samtidig har Holgersenutvalget utredet en rekke relevante spørsmål som ikke er utredet av arbeidslivslovutvalget. Dette gjelder eksempelvis aktivitetsplikt for arbeidsgivere og arbeidslivsorganisasjoner og behovet for et selvstendig håndhevingsorgan med lav terskel.

 

Konkrete synspunkter til lovutkastet

Arbiedslivslovutvalgets innstilling rommer forslag til to ny kapitler i arbeidsmiljøloven som har fått tittelen XA Likebehandling i arbeidslivet og XB Medlemskap og deltakelse i organisasjoner m.v. i påvente av at arbeidslivslovutvalget skal fullføre sitt arbeide med en fullstendig revisjon av arbeidsmiljøloven. Bestemmelsene er foreslått med sikte på at de kan tas inn i dagens arbeidsmiljølov i en mellomfase og foreslås midlertidig plassert under § 54 i forkant av § 55 hvor dagens bestemmelse mot diskriminering ved ansettelse er lokalisert. Dette virker fornuftig. Det vil imidlertid være viktig å gjennomføre målsetningen om en bedre lovstruktur, der bestemmelsene om likebehandling i arbeidslivet får et eget kapitel som er hensiktsmessig plassert. Dette vil etter OMODs syn være først i loven, ettersom diskrimineringsforbudet har generell virkning på lovens område.

Som nevnt ovenfor foretrekker OMOD en løsning med generelle forbud mot diskriminering som omfatter alle deler av samfunnslivet, og som håndheves av særskilte forvaltningsorganer, og vi mener sterkt at spørsmålet om styrket vern mot diskrimineringsvern in arbeidsmiljøloven bør ses i sammenheng med Holgersenutlvagets arbeid og andre utvalgsarbeider som finner sted på feltet bl.a. mht. funksjonshemmedes rettstilling.

Når dette er sagt, ønsker OMOD likevel utkastet til nytt kapitel om diskriminering i arbeidsmiljøloven velkommen, og vi avgir vår uttalelse med utgangspunkt i lovutkastet og fremdriftplanen som foreligger. OMOD har som formål å arbeide for et styrket vern mot diskriminering. Dette er utgangspunkt for et antall konkrete endringsforslag til de enkelte bestemmelsene i lovutkastet fra arbeidslivslovutvalget. Paragrafene i lovutkastet kommenteres i numerisk rekkefølge.

 

§ 54 A Forbud mot forskjellsbehandling

Arbeidslivlovutvalgets utkast til § 54 A har følgende ordlyd:

§ 54 A Forbud mot forskjellsbehandling

1. Formålet med dette kapittel er å sikre likebehandling i arbeidslivet. Direkte og indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn, religion, livssyn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder er forbudt.

2. Ved forskjellsbehandling på grunn av kjønn gjelder lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven).

§ 54 A punkt 1 er utkast til hovedbestemmelse i kapitel XA Likebehandling i arbeidslivet og forbyr ”direkte og indirekte forskjellsbehandling” på en rekke grunnlag. Disse grunnlagene er: Kjønn, religion, livssyn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming og alder. Et generelt forbud mot forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn finnes allerede i Likestillingsloven. Lovutvalget har likevel valgt å ta kjønn med i rekken av grunnlag som er omfattet av forbudet mot diskriminering i arbeidslivet ”for å tydeliggjøre helheten i reguleringen”, jf. s. 86. Punkt 2 presiserer imidlertid at forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn skal behandles etter likestillingsloven, slik at kapitlets øvrige bestemmelser ikke kommer i anvendelse, jf. s. 87.

OMOD stiller seg i hovedsak bak utkastet til § 54 A. I likhet med lovutvalget mener vi at det er hensiktsmessig å ta kjønn inn i paragrafen samtidig som det presiseres at forbudet håndheves eter likestilingslovens bestemmelser. Vi foreslår at tilsvarende fremgangsmåte anvendes i forhold til etnisitet og andre diskrimineringsgrunnlag som eventuelt kommer til å inngå i en ny lov mot etnisk diskriminering eller tilsvarende generelle lover om diskriminering på grunnlag av funksjonshemming m.m.

OMOD ønsker imidlertid at flere diskrimineringsgrunnlag tas inn i bestemmelsen. I tillegg til de grunnlagene som allerede foreslått, bør arbeidsmiljøloven etter vårt syn også forby diskriminering på grunnlag av hudfarge, rase, statsborgerskap, språk og tilknytning til en nasjonal minoritet. OMOD mener også at begrepet om ”direkte og indirekte forskjellsbehandling” som i utkastet til § 54 A bør byttes ut med ”direkte og indirekte diskriminering”.

Forskjellsbehandling vs. diskriminering

OMOD kan ikke støtte at paragrafen eller loven for øvrig anvender forskjellsbehandling som hovedbegrep. Etter OMODs syn bør man i stedet ta diskrimineringsbegrepet i anvendelse både i denne lov og i tilsvarende fremtidige særlover bl.a. lov mot etnisk diskriminering. Det forhold at forskjellsbehandling hittil har vært anvendt i arbeidsmiljøloven § 55A og enkelte andre bestemmelser i norsk lovgivning, bør ikke tillegges avgjørende vekt i en fase hvor man skal legge grunnlaget for et moderne diskrimineringslovverk som er i samsvar med internasjonale forpliktelser.

Det bør i seg selv tillegges en vis betydning at diskriminering er det internasjonalt anvendte begrepet og anvendes i internasjonale konvensjoner om diskriminering som Norge er bundet av. Samtidig har det vist seg behov for et entydig begrep som utelukkende betegner den forskjellsbehandling som er usaklig og rammes av lovforbudet. Denne språklige egenskap har diskrimineringsbegrepet slik dette har utviklet seg internasjonalt. I den engelskspråklige litteraturen brukes diskriminering om usaklig forskjellsbehandling, mens begrepet ”difference of treatment”(dvs. forskjellsbehandling) anvendes om alle former for forskjellsbehandling også saklig.

OMOD mener at det er behov for å bevare et begrep i det norske språket som betegner både alle former for forskjellsbehandling både saklig og usaklig. Dette begrepet bør være forskjellsbehandling som allerede anvendes på en slik måte i dag. Når det gjelder usaklig/ulovlig forskjellsbehandling bør man gå videre med anvendelsen av begrepet om diskriminering som allerede er innført og ikke har en slik flertydighet knyttet til seg.

I utkast til § 54 D Unntak fra forbudet mot forskjellsbehandling skriver lovutvalget i både punkt 1 og 2 at forskjellsbehandling er tillatt dersom det ”har et saklig formål”. Her brukes begrepet om forskjellsbehandling plutselig i betydningen av ”destinction”, mens det brukes synonymt med diskriminering i utkastene til § 54 A og (§ 54 B), der ”direkte og indirekte forskjellsbehandling” forbys. Dette skaper forvirring og illustrerer behovet for to ulike begreper. Det mest hensiktsmessige vil være å forby ”diskriminering” i § 54 A for deretter å slå fast i § 54 D at forskjellsbehandling som har et saklig formål m.m. falder utenfor begrepet om diskriminering og følgelig ikke rammes av lovens forbud.

Begrepet om ”indirekte forskjellsbehandling” egner seg spesielt dårlig ettersom forbudet mot indirekte forskjellsbehandling i stor grad vil rette seg mot at usaklig likebehandling av ulike tilfeller. I den forbindelse kan det bl.a. henvises til boken ”Discrimination” av Michael Banton, tidligere leder for FNs rasediskrimineringskomité (CERD), som i sin helhet er dedikert begrepet om diskriminering. Banton skriver: ”Diskriminering oppstår når like forhold blir behandlet ulikt, eller når ulike forhold blir behandlet likt, uten å ta hensyn til ulikhetene”.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår OMOD at lovutkastet bruker begrepene ”direkte og indirekte diskriminering” unntatt i § 54 D der begrepet om forskjellsbehandling brukes i betydningen ”diffence of treatment”.

Diskrimineringsgrunnlag

NOU 2003: 2 Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet ble utarbeidet fordi regjeringen ønsket å sikre gjennomføring av EUs rådsdirektiv 2000/78/EF om forbud mot diskriminering i arbeidslivet innen tidsfristen som gjelder for EUs medlemsland. Direktivet forplikter kontraherende stater til å forby diskriminering på grunnlag av ”religion or belief, disability, age or sexual orientation”(engelsk autentisk versjon).

Arbeidslivslovutvalget har imidlertid lagt til grunn at et nytt kapittel om diskriminering i arbeidsmiljøloven også bør forby diskriminering på grunnlag av kjønn selv om dette allerede er regulert i likestillingsloven.

Videre har lovutvalget lagt til grunn at lovutkastet skal ivareta Norge internasjonale forpliktelser etter ILO-konvensjon nr. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke av 1958, FNs rasediskrimineringskonvensjon av 1965 m.m., jf. utredningen s. 50. Disse konvensjonsforpliktelsene var bakgrunnen for at arbeidsmiljølovens § 55 A ble vedtatt midt på 90-tallet, og denne paragrafen forbyr per i dag arbeidsgivere å forskjellsbehandle ved ansettelse på grunn av ”rase, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, homofil legning eller homofil samlivsform”.

OMOD har hatt sitt primære virke i forhold til etnisk basert diskriminering. I dette arbeid har vi basert oss på internasjonale konvensjoner og praksis hos tilhørende overvåkningsorganer. Blant disse er FNs rasediskrimineringskonvensjon og ILO-konvensjon nr. 111. Det finnes imidlertid også en rekke andre konvensjoner som forplikter Norge folkerettlig til å forby diskriminering i tilknytning til etnisitet. Etter hovedkonvensjonene RDK art. 1, SP art. 2 og 26, ØSK art. 2, EMK art. 14 og Den europeiske sosialpakt art. E plikter Norge bl.a. å forby diskriminering på grunnlag av rase, farge/hudfarge, språk, religion, avstamning, etnisk opprinnelse, nasjonal opprinnelse og tilknytning til en nasjonalitet. Denne forpliktelsen fornys i EMKs tilleggsprotokoll nr. 12 om ikke-diskriminering som Bondevik 2-regjeringen har forpliktet seg til å ratifisere, jf. i Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006) s. 34. Norge er også, etter OMODs syn, forpliktet til å forby diskriminering på grunnlag av statsborgerskap og særlig diskriminering mellom ikke-statsborgere fra ulike land, jf. RDK art. 1.

Diskriminering på grunnlag av trosbekjennelse, rase, hudfarge, etnisk eller nasjonal opprinnelse har imidlertid hatt en særstilling. Dette var diskrimineringsgrunnlagene som ble tatt inn i straffeloven §§ 135a og 349a etter ratifiseringen av FN rasediskrimineringskonvensjon, og siden da er det lagt til grunn at norsk vern mot etnisk diskriminering skulle omfatte disse diskrimineringsgrunnlagene, jf. NOU 1996: 17 Om innvandring og det flerkulturelle Norge, regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering (1998-2001), mandatet til Senter mot etnisk diskriminering og Holgersenutvalgets mandat.

Samtidig må det legges til grunn at domstolene, særlig landets høyeste, over tid har vist en tendens til å tolke lovbestemmelser mot diskriminering svært innskrenkende, jf. senest Høyesteretts kjennelse i Sjølie-saken (17. desember 2002). Derfor bør man ta sikte på å gjøre viktige områder av lovteksten mest mulig presis slik at det blir mindre rom for skjønnsutøvelse og tolkningstvil, og slik at diskrimineringsforbudets omfang og virkninger blir mest mulig forutsigbare både for de beskyttede gruppene og aktører som skal søke å overholde loven.

På bakgrunn av dette foreslår OMODs at alle diskrimineringsgrunnlagene som gjelder i dagens arbeidsmiljøloven § 55 opprettholdes for å hindre at vernet innskrenkes. Dvs. rase, hudfarge, etnisk eller nasjonal opprinnelse.

Det beste vil imidlertid være om diskrimineringskapitlet også verner eksplisitt mot diskriminering på grunnlag av religion, livssyn, hudfarge, rase, etnisk eller nasjonal opprinnelse, statsborgerskap, språk og tilknytning til en nasjonal minoritet. Dette tilsvarer alle etnisitetsrelaterte diskrimineringsgrunnlag som Norge er bundet av i internasjonale konvensjoner og sikrer full gjennomføring.

Nasjonal opprinnelse bør absolutt inngå som grunnlag i arbeidsmiljølovens diskrimineringsforbud. På dette punkt er OMOD helt enig med arbeidslivslovutvalget. Nasjonal opprinnelse kan i flere sammenhenger ha en selvstendig betydning som ikke umiddelbart er sammenfaldende med eller kan fremfortolkes av begrepet etnisitet.

Et eksempel er diskriminering på grunnlag av tidligere statsborgerskap. OMOD mener dessuten at forpliktelsen til å verne mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet også gjelder diskriminering på grunnlag av nåværende statsborgerskap. Dette gjelder særlig diskriminering mellom ikke-statsborgere fra ulike land, jf. RDK art. 1, men usaklig forskjellsbehandling mellom statsborgere og ikke-statsborgere finnes det også eksempler på og slike forhold bør også kunne rammes. OMOD foreslår derfor også at statsborgerskap skal inn som selvstendig diskrimineringsgrunnlag slik som i bl.a. Nederland, England og Canada.

OMOD mener dessuten at man som i EU-rådsdirektiv 2000/43/EF kan anvende diskrimineringsgrunnlaget rase samtidig som det presiseres at menneskeraser ikke finnes, men bare forekommer som en ideologisk konstruksjon.

På grunnlag av dette foreslår OMOD at § 54 A får følgende ordlyd (endringer i kursiv):

§ 54 A Forbud mot diskriminering

1. Formålet med dette kapittel er å sikre likebehandling i arbeidslivet. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av kjønn, religion, livssyn, hudfarge, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, statsborgerskap, språk, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder er forbudt.

Anvendelsen av uttrykket ”rase” i denne paragraf innebærer ikke aksept av teorier som søker å fastslå at det finnes ulike menneskeraser. Hensikten er tvert imot at diskriminering basert på slike teorier skal kunne rammes av paragrafen.

1. Ved diskriminering på grunn av kjønn gjelder lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven).

 

§ 54 B Definisjoner

Utkastet til § 54 B har følgende ordlyd:

§ 54 B Definisjoner

1. Med direkte forskjellsbehandling menes at en person av grunner nevnt i § 54 A nr. 1 behandles dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.

2. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en person stilles dårligere enn andre av grunner nevnt i § 54 A nr. 1, med mindre formålet er saklig, og midlene som er valgt for å oppnå formålet er hensiktmessige og nødvendige.

3. Trakassering av grunner nevnt i § 54 A nr. 1 anses som forskjellsbehandling. Det er trakassering når en uønsket adferd finner sted med den hensikt eller virkning å krenke en annens verdighet.

4. Enhver instruks om å forskjellsbehandle personer av grunner nevnt i § 54 A nr. 1 anses som forskjellsbehandling.

§ 54 B gir en nærmere definisjon av innholdet i diskrimineringsforbudet. Paragrafen er modellert etter EUs rådsdirektiv 2000/78/EF art. 2 (og rådsdirektiv 2000/43/EF art. 2). OMOD har i utgangspunktet ingen innvendinger mot paragrafens innhold.

Punkt 4 Instruks om forskjellsbehandling

OMOD har imidlertid innvendinger mot lovutvalgets merknader til punkt 4 som slår fast at ” Det må foreligge en form for over- og underordningsforhold mellom den som gir instruksen og den som instruksen retter seg mot”, jf. s. 90. Side 59 står at ”for at det skal foreligge en instruks, kreves at den person som gir instruksen, har en instruksjonsmyndighet over for den personen som mottar instruksen. Slik at det består et visst over- og underordningsforhold. Innenfor anvendelsesområdet til arbeidsmiljøloven vil det således være arbeidsgiveren som har instruksjonsmyndighet overfor sine ansatte. Derimot vil ikke det forhold at en arbeidstaker oppfordrer en annen arbeidstaker/kollega til å forskjellsbehandle, være omfattet av forbudsbestemmelsen i utkastet til § 54 B nr. 4”.

Etter OMOD oppfattelse er dette en innskrenkning av begrepet om instruks som vil være i strid med EUs rådsdirektiver 2000/78/EF og 2000/43/EF. Disse gir ikke holdepunkter for en slik fortolkning som arbeidslivslovutvalget har gjort. Arbeidslivslovsutvalgets fortolkning vil føre til at mange av de typiske tilfeller av denne type diskriminering faller utenfor. Dette kan være en arbeidsgiver som ber Aetat (eller private rekrutteringsbyråer) om ikke å sende muslimer, eller en bedrift som ber et rengjøringsfirma om å sende bare etnisk norske. Her er det ikke noe formelt over- og underordningsforhold, selv om dette kan være tilfelle i realiteten.

Diskriminerende krav fra arbeidsgivere som søker medarbeidere, vil for øvrig være brudd på Aetats interne retningslinjer. Derfor må man også kunne forvente at dette omfattes av et lovforbud. Diskriminerende rekruttering er forbudt etter § 54 B punkt 1 og 2. Det vil være svært uheldig dersom arbeidsgivere likevel kan foreta diskriminerende rekruttering dersom de bare sørger for å gjøre det via en tredjepart.

Man må huske at forbudet mot diskriminering har et videre virkeområde enn arbeidsmiljøloven tradisjonelt har hatt. Etter EUs rådsdirektiv 2000/78/EF art. 3 punkt 1 bokstav b skal det omfatte ”adgang til alle typer af og nivåer for ervervsveiledning, ervervsuddannelse, erhvervsmessig videreuddannelse og omskoling, herunder praktisk arbeidserfaring”(autoritativ dansk tekst). ”Udøvelse av selvstendig ervervsvirksomhet” er også omfattet, jf. direktivets art. 3 punkt a. Derfor skal forbudet ikke bare kunne ramme diskriminerende instrukser i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men også i forholdet mellom lærer og elev og bedrift og praktikant. Etter OMODs oppfattelse må direktivet også forstås slik at diskriminerende instrukser i forholdet mellom selger og kjøper må være omfattet av forbudet, dersom de vedrører forhold innenfor direktivets virkeområde eksempelvis rekruttering, valg av entreprenør m.m, jf. også utkast til § 54 L som forbyr forskjellsbehandling ved valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere.

En nærmere avgrensning av forbudet mot diskriminerende instrukser bør overlates til rettspraksis. Instruksbestemmelsen bør imidlertid tolkes slik at den omfatter både ordre, retningslinjer, formaninger og oppfordringer. Arbeidslivsutvalgets forsøk på avgrensning til formelle over- og underordningsforhold er for snevert. Et slikt over- og underordnet forhold med instruksjonsmyndighet som beskrevet i merknadene til § 54 B punkt 4 ville kunne utgjøre en handling som er forbudt etter § 54 punkt 1 om direkte forskjellsbehandling. Poenget med en instruksbestemmelse vil være å favne videre til andre tilfeller som § 54 punkt 1 ikke kan omfatte.

OMOD kan imidlertid godt akseptere at en uformell oppfordring fra en kollega som ikke har myndighet i den konkrete sak, faller utenfor forbudet mot diskriminerende instrukser.

Punkt 2 Indirekte forskjellsbehandling

§ 54 B punkt 2 definerer indirekte forskjellsbehandling som når en tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis handling eller unnlatelse faktisk virker slik at en person ”stilles dårligere” enn andre uten saklig grunn på en usaklig måte. Her er det ingen krav om en kvalifisert dårligere stilling.

Merknadene til § 54 punk 2 bør imidlertid si på en tydelig måte at det ikke kreves en kvalifisert dårligere stilling for den beskyttede gruppen. Dette er blitt gjort tydelig i endringer i likestillingsloven. Det er også sagt på en tydelig måte i NOUen om Rettslig vern mot etnisk diskriminering (s. 352).

Dette er nødvendig fordi den danske oversettelsen av EU direktiv 2000/78/EF ikke harmonerer ikke med den engelske teksten på akkurat dette punktet. I den engelske direktivteksten står at ”indirect discrimination shall be taken to occur where an apparently neutral provision (etc....) would put persons (...) at a particular disadvantage compared with other persons” (dvs. at en konkret ufordel må foreligge). Den danske teksten sier at indirekte diskriminering foreligger ”hvis en tilsynelatende neutral bestemmelse (osv...) vil stille personer (...)”særlig ufordelagtigt i forhold til andre personer” (dvs. kvalifisert dårligere). På grunn av denne uoverensstemmelse trenges det en tydeliggjøring på dette punktet.

Vi ber lovgiver finne en måte å ta hensyn til ovennevnte synspunkter, gjerne ved endringer av lovteksten.

 

§ 54 C Anvendelsesområde

Utkastet til § 54 C har følgende ordlyd:

§ 54 C Anvendelsesområde

Forbudet mot forskjellsbehandling i dette kapittel gjelder alle sider ved arbeidsforholdet, herunder:

a) utlysning av stilling, ansettelse, omplassering, forfremmelse,

b) opplæring og annen kompetanseutvikling,

c) lønns- og arbeidsvilkår,

d) opphør av arbeidsforholdet.

Etter OMODs oppfattelse virker det merkelig og ubegrunnet at diskrimineringsforbudets virkning i forhold til valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere ikke fastsettes i § 54 C, men i stedet er tatt inn i en separat paragraf, § 54 L. Dette gir dårligere overblikk for leseren.

OMOD mener dessuten at § 54 C punkt b må gjøres mer tydelig. Etter EUs rådsdirektiv 2000/78/EF art. 3 punkt 1 bokstav b skal forbudet mot diskriminering omfatte ”adgang til alle typer af og nivåer for erhvervsveiledning, erhvervsuddannelse, erhvervsmessig videreuddannelse og omskoling, herunder praktisk arbejdserfaring” (autoritativ dansk tekst). I henhold til direktivet skal paragrafens virkeområde ikke bare omfatte tradisjonell opplæring og videreutdanning som skjer i tilknytning til en konkret ansettelse i en bedrift. Alle former for yrkesfaglig utdanning, all ervervsveiledning, arbeidstiltak og praksisplasser skal være omfattet uansett hvem som er initiativtaker (Aetat, eget initiativ) eller hvem som yter eller betaler for tjenesten. Dette fremgår ikke av lovutvalgets utkast til § 54 C punkt b og må presiseres eksempelvis ved å legge seg tettere opp av ordlyden i direktivets ordlyd. Det nåværende utkast til punkt b som bare nevner ”opplæring og annen kompetanseutvikling” er ikke tilstrekkelig.

Med endringer som anbefalt i det ovenstående støtter OMOD utkastet til § 54 C.

§ 54 D Unntak fra forbudet mot forskjellsbehandling

Utkastet til § 54 D har følgende ordlyd:

§ 54 D Unntak fra forbudet mot forskjellsbehandling

1. Forskjellsbehandling som har et saklig formål, ikke er uforholdsmessig inngripende og som er nødvendig for utøvelsen av arbeid eller yrke, rammes ikke av forbudet i § 54 A nr 1.

2. Forskjellsbehandling på grunn av alder er tillatt dersom den har et saklig formål, og midlene som er valgt for å oppnå formålet er hensiktsmessige og nødvendige.

3. Kongen kan gi nærmere regler om rekkevidden av unntaket i nr. 2.

OMOD støtter utkastet til § 54 D i utformning og innhold. Paragrafen er en videreføring av innholdet i EUs rådsdirektiver.

 

§ 54 E Tilrettelegging av arbeid for funksjonshemmede

Utkastet til § 54 E har følgende ordlyd:

§ 54 E Tilrettelegging av arbeid for funksjonshemmede

For å sikre likebehandling skal arbeidsgiver så langt det er mulig og rimelig tilrettelegge arbeidet for funksjonshemmede. Arbeidsgiver plikter å iverksette tiltak slik at den funksjonshemmede kan få og beholde arbeid, utføre og ha framgang i arbeidet og ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling, med mindre tiltakene innebærer en uforholdsmessig stor byrde.

OMOD har ikke arbeidet særlig med funksjonshemmedes rettigheter. Vi har ingen innvendinger til utkastet til § 54 E.

 

§ 54 F Positiv særbehandling

Utkastet til § 54 F har følgende ordlyd:

§ 54 F Positiv særbehandling

Særbehandling som bidrar til å fremme likebehandling er ikke i strid med bestemmelsene i dette kapittel. Særbehandlingen skal opphøre når formålet med den er oppnådd.

OMOD støtter utkastet til § 54 F som er i samsvar med EU direktivene og internasjonale konvensjoner, jf. bl.a. RDK art. 1.

 

§ 54 G Forbud mot gjengjeldelser

Utkastet til § 54 G har følgende ordlyd:

§ 54 G Forbud mot gjengjeldelser

Det er forbudt å gjøre bruk av gjengjeldelse overfor arbeidstaker som har fremmet klage for brudd på bestemmelsene i dette kapittel, eller som har gitt uttrykk for at slik klage kan bli fremmet. Forbudet gjelder ikke dersom klageren opptrer grovt uaktsomt.

OMOD støtter utkastet til § 54 G som oppfyller rådsdirektiv 2000/78/EF art. 11. OMOD har erfaring for at slik beskyttelse mot represalier er helt nødvendig, særlig på arbeidslivsområdet, der frykten for represalier er spesielt stor og det ofte står svært mye på spill for den enkelte klager.

 

§ 54 H Opplysningsplikt

Utkastet til § 54 H har følgende ordlyd:

§ 54 H Opplysningsplikt

Arbeidssøker som mener seg forbigått i strid med bestemmelsene i dette kapittel, kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om hvilken utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet den som ble ansatt har.

Opplysningsplikt for arbeidsgiver bør etter OMODs syn gjelde i alle arbeidslivssaker hvor kunnskap om personlige kvalifikasjoner vil være avgjørende for å kunne avdekke og dokumentere diskriminering. Dette gjelder ikke bare i saker om ansettelse, men også ved forfremmelse, omplassering, tildeling av kurs, opplærings- og videreutdanningstilbud m.m. og i noen tilfeller også tildeling av arbeidsoppgaver. Etter den svenske Lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet § 11 plikter arbeidsgiver å gi opplysninger om meritter både ved ansettelse og ved uttak til utdanning.

Arbeidsmiljøloven § 55a inneholder allerede en bestemmelse om opplysningsplikt som i virkning eksakt tilsvarer lovutvalgets utkast til § 54 H. Erfaringene fra egen saksbehandling, tilsier at det er nødvendig å utvide opplysningsplikten slik at den i det minste tilsvarer de svenske reglene. Det er ikke noen saklig grunn til at personer som systematisk overses i forbindelse med tilbud om videreutdanning og faglig oppgradering skal holdes utenfor opplysningsplikten. OMOD har hatt diskrimineringssaker hvor dette har vært et element, og i noen bransjer for eksempel innen IT kan slik diskriminering være helt ødeleggende for den enkelte arbeidstaker, fordi utdanning foreldes raskt.

På bakgrunn av dette foreslår OMOD at § 54 H tilføyes et nytt annet ledd. Slik at ordlyden blir som følger (endringer i kursiv):

§ 54 H Opplysningsplikt

Arbeidssøker som mener seg forbigått i strid med bestemmelsene i dette kapittel, kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om hvilken utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet den som ble ansatt har.

Arbeidsgiver har tilsvarende opplysningsplikt dersom arbeidstaker mener seg forbigått med hensyn til forfremmelse, lønn og personalegoder, utdanning og kursing, utviklingsmuligheter og arbeidsvilkår for øvrig.

 

§ 54 I Bevisbyrde

Utkastet til § 54 I har følgende ordlyd:

§ 54 I Bevisbyrde

Dersom arbeidstaker eller arbeidssøker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted forskjellsbehandling, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted forskjellsbehandling i strid med dette kapittel.

OMOD støtter utkastet til § 54 I både i form og innhold. Praksis har vist at en bestemmelse om delt bevisbyrde er helt nødvendig. En slik regel inngår dessuten allerede i nåværende aml. § 55 A og er et krav etter EUs rådsdirektiv 2000/78/EF art. 10.

 

§ 54 J Virkninger av forskjellsbehandling

Utkastet til § 54 J har følgende ordlyd:

§ 54 J Virkninger av forskjellsbehandling

1. Den som er blitt forskjellsbehandlet eller utsatt for gjengjeldelse i strid med bestemmelsene i dette kapittel kan kreve oppreising uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig.

2. Erstatning for økonomisk tap som følge av brudd på bestemmelsene i dette kapittel kan kreves etter de alminnelige regler.

3. Bestemmelser i tariffavtaler, arbeidsavtaler, reglementer, vedtekter m.v., som er i strid med bestemmelsene i dette kapittel, er ugyldige.

§ 54 J fastsetter sanksjonene ved brudd på diskrimineringsforbudet. OMOD støtter utkastet både i form og innhold. Etter EUs rådsdirektiv 2000/78/EF er det krav om at ”the sanctions which may comprise the payment of compensation to the victim, must be effective, proportionate and dissuasive (ha avskrekkende virkning)”(autentisk engelsk tekst).

Etter OMODs oppfatning vil disse kravene til sanksjonsregime bare være oppfylt med en bestemmelse om oppreisning på objektiv grunnlag som kan sikre fornærmede direkte økonomisk kompensasjon som følge av den krenkelse et brudd på diskrimineringsforbudet innebærer. Samtidig rettes det en effektiv og avskrekkende reaksjon mot motparten som svar på den diskriminerende handlingen. Med oppreisning som reaksjonsform vil man dessuten sikre at det kan ilegges sanksjoner som er proporsjonale med lovbruddet. Det vil bl.a. si at det kan idømmes små oppreisningsbeløp i mindre alvorlige saker.

EF-domstolen har lagt til grunn at en effektiv gjennomføring av diskrimineringsforbudet krever et objektivt ansvar og enhver tilsidesettelse av diskrimineringsforbudet skal være fullt ansvarspådragende, jf. bl.a. Dekker-saken (C-177/88). Dette er fulgt opp i norsk rett med virkning fra 1. juli 2002 ved innføring av et objektivt erstatningsansvar i likestillingsloven, og det fremgår av lovforarbeidene at departementet fant lovendringen nødvendig for å leve opp til EØS-avtalen. Tilsvarende er fulgt opp i dansk, finsk og svensk regelverk.

En regel om erstatning for økonomisk tap er ikke tilstrekkelig. Denne reaksjonsformen vil bare kunne anvendes i et mindretall av saker hvor fornærmede kan dokumentere et direkte økonomisk tap som følge av den diskriminerende handling. En ordning med erstatning for økonomisk tap som eneste sanksjon vil ikke oppfylle kravet om at den diskriminerende handling i seg selv skal være ansvarspådragende og utløse en effektiv og avskrekkende sanksjon. Ved lovbrudd hvor krenkede ikke lider et dokumenterbart økonomisk tap kan reaksjonsformen slett ikke brukes.

Heller ikke skadeserstatningsloven §§ 3-5 og 3-6 fyller kravene. Bestemmelsene gir anledning til å reise søksmål om kompensasjon for ikke-økonomisk skade. Forutsetningen er imidlertid at det dokumenteres en konkret psykisk skade og at skaden kan knyttes direkte til den diskriminerende handlingen gjennom bevisføring.

Dette betyr at Kompensasjonen utløses ikke av den diskriminerende handlingen slik EU krever, men bare dersom en faktisk psykisk skade kan dokumenteres gjennom en diagnose, og kompensasjonen vil da gjelde den nedsatte psykiske funksjon. Dersom fornærmede ikke kan dokumentere slik psykisk skade, kan vedkommende ikke få erstatning.

Etter gjeldende rettspraksis er erstatning for ikke-økonomisk skade svært vanskelig å få. Bl.a. kreves det at skadevolder har handlet med fortsett eller grovt uaktsomt. Slike skyldkrav vil være i strid med EU-domstolens avgjørelse om at tilsidesettelse av diskrimineringsforbudet i seg selv skal være fullt ansvarspådragende.

 

OMOD mener heller ikke at EUs krav kan oppfylles ved å ta i bruk arbeidsmiljølovens straffebestemmelser §§ 85 og 86. I de aller fleste sakene vil dette ikke være en proporsjonal reaksjonsform slik som EU-direktivet krever. De strafferettslige bevis- og skyldkrav er i motstrid med kravet om at tilsidesettelse av diskrimineringsforbudet skal være fullt ansvarpådragende uten hensyn til subjektive forhold på diskrimineringsutøverens side. Dessuten har OMOD, SMED og andre erfart at det er svært vanskelig å få reist offentlig påtale i saker om diskriminering.

Anmeldelser av diskriminering prioriteres rett og slett ikke høyt nok av politi- og påtalemyndighet. Mange opplagte saker om etnisk diskriminering er gjennom tiden henlagt uten etterforskning med ”manglende kapasitet” som begrunnelse, og OMOD mener ikke at en effektiv sanksjonering av diskriminering kan oppnås gjennom strafferettslige virkemidler. Bare svært grove tilfeller vil bli sanksjonert. Arbeidsmiljølovens straffebestemmelser er tenkt og brukes i første rekke som en ”sikkerhetsventil” ved svært grove og vedvarende lovbrudd, og i første rekke når arbeidsgiver ikke etterlever pålegg fra Arbeidstilsynet.

Bøter idømt etter aml. §§ 85 og 86 vil dessuten ikke gi fornærmede noe økonomisk kompensasjon men gå til staten. Dette vil minske fornærmedes interesse i å søke diskriminering sanksjonert, særlig når det samtidig kan innebære risiko for represalier. Det vil også være i motstrid med EUs oppfordringen til å innføre en sanksjon som gir fornærmede kompensasjon, jf. EU rådsdirektiv 2000/78/EF art. 17. Oppreisning egner seg også mye bedre til å oppfylle kravet om en proporsjonal reaksjon overfor lovbrudd av alle kategorier.

Man kan imidlertid med fordel gi mer detaljerte regler om hvordan arbeidsgivers erstatningsansvar utløses. Dette kan føre til at rettssikkerheten blir bedre ivaretatt for alle parter, herunder arbeidsgivere. OMOD anbefaler bl.a. å se hen til den svenske Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet §§ 13 og 19. Det bør understrekes direkte i lovteksten at det er arbeidsgivers ansvar å undersøke og gripe inn overfor all trakassering eller annen diskriminering som skjer mellom ansatte på arbeidsplassen, når dette kommer til arbeidsgivers kjennskap.

OMOD vil imidlertid understreke at vi mener et sanksjonssystem oppbygget etter prinsippene i utkast til ny lov mot etnisk diskriminering på lenger sikt vil være det eneste hensiktsmessige. Et system som håndheves av domstolene har en høy inngangsterskel, fordi saksøker i må betale egne advokatkostnader og risikerer å bli dømt til å betale motpartens hvis saken tapes. Et slikt system krever en sikker sak og sterke støttespillere som kan bidra økonomisk. Fri retthjelp systemet er ikke brukbart i diskrimineringssaker. Dette betyr at mange vil avholde seg fra å gå til domstolene, slik at lovstridig diskriminering får på gå uten sanksjoner.

Gratis håndheving gjennom et forvaltningsmessig spesialorgan er etter vår oppfattelse helt nødvendig for å få til en effektiv håndheving av lovgivningen mot diskriminering. Samtidig vil minnelige løsninger bedre kunne fasiliteres. Arbeidslivslovutvalgets forslag til håndhevingssystem mangler dessuten muligheten til å fatte raske vedtak om stansing eller omgjøring av diskriminerende forhold som Diskrimineringstilsynet vil få etter utkast til lov mot etnisk diskriminering. OMOD mener at disse sanksjonsmidlene bør innføres raskest mulig.

 

§ 54 K Bruk av organisasjoner som fullmektig

§ 54 K har følgende ordlyd:

§ 54 K Bruk av organisasjoner som fullmektig

Som fullmektig i saker etter dette kapittel kan brukes en organisasjon som helt eller delvis har til formål å arbeide mot forskjellsbehandling.

OMOD støtter utkastet til § 54 K både i form og innhold. Bestemmelsen er nødvendig av hensyn til EUs rådsdirektiver, bl.a. 2000/78/EF art. 9. Den er også viktig for å opplyse uorganiserte og andre personer som ikke får rettshjelp fra en arbeidslivsorganisasjon om muligheten til å bli representert av organisasjoner som har til formål å arbeide mot diskriminering.

 

§ 54 L Valg og behandling av selvstendig næringsdrivende m.v.

§ 54 L har følgende ordlyd:

§ 54 L Valg og behandling av selvstendig næringsdrivende m.v.

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder tilsvarende for virksomhetens valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere.

OMOD støtter innholdet i § 54 L. Vi ser imidlertid ikke hva som er grunnen til at arbeidslivsutvalget foreslår en separat bestemmelse som gir kapitlet virkning for valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere. Hvis ikke særlige grunner taler imot, bør bestemmelsen om virkning for valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere tas inn i § 54 C slik at reguleringen av kapitlets virkeområde samles i samme paragraf.

 

Nytt kapittel X B Medlemskap og deltakelse i organisasjoner m.v.

Utkastet til nytt kapittel X B Medlemskap og deltakelse i organisasjoner m.v. rommer bare en paragraf som har følgende ordlyd:

§ 54 M Forbud mot forskjellsbehandling

Forbudet mot forskjellsbehandling i kapittel X A gjelder også for medlemskap i og deltakelse i en arbeidstaker-, arbeidsgiver- eller yrkesorganisasjon. Dette gjelder også for fordeler som slike organisasjoner gir sine medlemmer. Bestemmelsene i §§ 54 F, 54 I og 54 J gis tilsvarende anvendelse.

Spørsmål om diskriminering på grunnlag av medlemskap eller deltakelse i en arbeidstaker-, arbeidsgiver- eller yrkesorganisasjon har ikke inngått i OMODs arbeidsfelt. OMOD har imidlertid ingen innvendinger mot at et slikt forbud blir innført.

 

Andre lovendringer

Arbeidsmiljøloven § 55 A oppheves

Arbeidslivslovutvalget foreslår at arbeidsmiljølovens nåværende forbud mot diskriminering ved ansettelse som er plassert i § 55 A oppheves i forbindelse med at det nye kapittel om forbud mot diskriminering blir vedtatt. OMOD kan støtte dette.

Samtidig ser vi at aml. § 55 A første ledd nedlegger et konkret forbud mot at arbeidsgivere krever eller søker opplysninger om hvordan arbeidssøkende stiller seg til politiske, religiøse og kulturelle spørsmål, medlemskap av lønnstakerorganisasjoner og seksuell legning og samlivsform. Et slikt konkret forbud fremgår ikke av lovteksten som er foreslått i det nye kapittel om diskriminering.

En fjernelse av § 55 A første ledd kan derfor føre til at forbudet mot å kreve om innhente slike opplysninger svekkes. Lovgiver bør derfor overveie å ta dette elementet inn i § 54 B om definisjoner av diskriminering som et nytt punkt 5, slik at det fremgår direkte av loven at det er forbudt å innsamle denne type opplysninger om arbeidssøker/-taker.

Gjennom sakene våre kjenner OMOD særlig til behovet for at det blir generelle forbud mot diskriminering på grunnlag av religion og livssyn, etnisitet og nasjonal opprinnelse.

Lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet § 11 har følgende ordlyd: Uppgift om meriter

11 § En arbetssökande som inte har anställts eller en arbetstagare som inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran har rätt att på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den har som fick arbetet eller utbildningsplatsen.

Arbeidsmiljøloven har en straffebestemmelse som anvendes svært sjeldent og bare ved meget grove brudd. 13 § En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för etniska trakasserier av en annan arbetstagare skall utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier.

19 § Om en arbetsgivare inte fullgör sina skyldigheter enligt 13 §, skall arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den kränkning som underlåtenheten innebär.

 

Tilbake til index for denne mappen

1