o

o

 

”Dømmes av likemenn”

Lekdommere i norske domstoler

NOU: 2002: 11

Høringsuttalelse til Justisdepartementet

fra

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

 

Innhold

0. Resymé 3

1. Innledning 4

2. Bakgrunn 4

3. Lovutvalgets innstilling 6

4. OMODs synspunkter 8

4.1 Representasjonsprinsippet 8

4.2 Trekning fra folkeregistrene 9

4.3 Krav om botid/statsborgerskap 9

4.4 Krav til personlig egnethet 9

4.4.1 Krav til norskkunnskaper og evne til å forstå 10

4.4.2 Vederheftighet og vandel 10

4.5 Utelukkelse av stillingsgrupper 11

4.6 Fritaksregler 11

4.7 Oppfølgning av lekdommerkandidater 12

4.8 Generelt opplysningsarbeid 13

4.9 Prosedyre for egnethetskontroll og fritak hos fylkesmannen 13

4.10 Prosedyre for egnethetskontroll ved domstolene 13

4.11 Bruk av fordelingskriterier 14

4.11.1 Krav til aldersfordeling 14

4.11.2 Etnisitet som fordelingskriterium 15

4.12 Uttak til endelige utvalg 17

4.13 Uttaking til den enkelte sak 17

4.13.1 Etnisk representativitet i den enkelte sak 17

4.14 Hyppigere tjenestegjøring 18

4.15 Reglene for økonomisk godtgjørelse 19

 

Vedlegg

Notat sendt til Lekdommerutvalget etter høringsmøte 15. februar 2002

 

0. Resymé

I denne høringsuttalelse gir OMOD støtte til lovutvalgets forslag om å innføre tilfeldig trekning fra folkeregistrene som metode for uttak av lekdommere. OMOD ønsker imidlertid at etnisitet innføres som fordelingskriterium i tillegg til alder og kjønn. Ellers kan den etniske representativitet bli dårlig fordi etniske minoriteter vil ha et større frafall enn andre, bl.a. i forbindelse med egnethetskontrollen. Her ønsker OMOD sterkt at det stilles mer objektive krav til norskkunnskaper. OMODs forslag er grunnskole eksamen i norsk eller tilsvarende.

OMOD støtter også forslaget om en omfattende informasjonsinnsats i forbindelse med lekdommerutvalgene og forslaget om personlig oppfølgning av personer som trekkes ut. Dette kan bidra til å holde den etniske representativitet oppe ved å hindre frafall av kvalifiserte personer. OMOD deltar gjerne i et slikt arbeid.

OMOD foreslår også å endre kravet om tre års uavbrutt botid for utenlandske statsborgere til et krav om bosettingstillatelse i Norge. Krav om bosettingstillatelse vil gi mindre forskjellsbehandling og føre til bedre etnisk representativitet. OMOD støtter også forslaget om større tjenestehyppighet og går også inn for at den økonomiske godtgjørelse til lekdommerne skal økes til dansk/finsk nivå. Sistnevnte vil være særlig viktig for å rekruttere arbeidsledige og personer under utdannelse hvor etniske minoriteter er overrepresentert.

 

1. Innledning

Spørsmål vedrørende rettssystemet har svært høy prioritet for OMOD. Dette er grunnen til at vi deltok på Lekdommerutvalgets høringsmøte 15. februar 2002 og senere sendte Lekdommerutvalget et skriftlig notat med våre synspunkter.

OMOD arbeider på grunnlag av folkerettslige avtaler om etnisk diskriminering, herunder FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for rasediskriminering. Vi har som målsetning å dokumentere og forebygge etnisk diskriminering og bistå enkeltpersoner som rammes. I dette arbeid står rettslige virkemidler sentralt, og OMOD har gjennom en årrekke arbeidet for å styrke norsk rettsvern mot etnisk diskriminering. Dette har også ført til stor interesse for rettssystemet i seg selv, og hvordan dette fungerer som ”rettferdighetsarena” i samfunnet.

 

2. Bakgrunn

OMOD har lenge vært oppmerksom på at etniske minoriteter er svært dårlig representert blant aktørene i det norske rettsapparatet. Hovedårsaken til at få av de profesjonelle aktørene har minoritetsbakgrunn er at det fremdeles er få jurister med minoritetsbakgrunn. Vi har derfor rettet vår interesse mot lekdommerordningen. Her er etniske minoriteter også systematisk underrepresentert, selv om lekdommerordningens hovedbegrunnelse nettopp har vært å tilføre rettspleien representativitet.

Det var derfor en stor oppmuntring at Lekdommerutvalget fikk som en del av sitt mandat å ”vurdere fremgangsmåter for å sikre et representativt antall lekdommere med minoritetsbakgrunn”. Det er også viktig for OMOD at mandatet peker på rekruttering av lekdommere med minoritetsbakgrunn som et middel til å sikre etniske minoriteter samme rettssikkerhet og tilsvarende behandling som andre ved domstole.

I ovennevnte notat til Lekdommerutvalget som delvis er sitert i utredningen side 82, har OMOD nevnt en rekke momenter til støtte for at lekdommerutvalgene bør sikres etnisk representativitet:

”Norge er forpliktet internasjonalt gjennom flere konvensjoner til å sikre likhet for loven og ikke-diskriminering i rettsapparatet. Norsk lov slår også fast disse prinsippene. Spørreundersøkelsen ”Norge- en rettsstat for alle?”, som OMOD gjennomførte i samarbeid med SMED, viste imidlertid at norske advokater har erfart at overtramp skjer. Bl.a. hadde mange opplevd at dommere, aktorer og advokater gi uttrykk for fordomsfulle holdninger i retten. Det ble også rapportert at advokater vegrer seg for å prosedere på diskriminering av frykt for dommers reaksjon. Mange hadde dessuten erfart at etnisk opprinnelse kunne ha usaklig betydning for behandling og utfall av rettssaker. Flere tvilsomme avgjørelser hvor etnisitet har spilt inn, er også belyst gjennom media, bl.a. den såkalte barneransaken og kebabkiosksaken.

OMOD er av den oppfattelse at et større innslag av personer med minoritetsbakgrunn i lekdommerutvalgene kan være et viktig bidrag til å sikre etniske minoriteter bedre mot diskriminering i rettssystemet. I tillegg mener OMOD at etnisk representativitet blant lekdommere vil være avgjørende for at norske domstolers legitimitet hos etniske minoriteter. Etnisk representativitet i lekdommerutvalgene bør også være en selvfølge, ettersom lekdommerordningen representerer et ønske om at borgerne skal dømmes av sine ”likemenn”. En vedvarende underrepresentasjon av etnisk minoriteter kan i seg selv oppfattes som diskriminering med staten som utøver.

En undersøkelse referert i Aftenposten 18. september 1999 viste at bare 1,56% av meddommerne ved Borgarting lagmannsrett hadde etternavn med opphav utenfor Norden. Dette er en svært lav andel, langt mindre enn etniske minoriteters andel av befolkningen. Ut fra dette vil OMOD oppfordre Lekdommerutvalget til å skaffe til veie ytterligere opplysninger om hvordan etniske minoriteter er representert på lekdommerlistene rundt om i Norge. Dette hadde vært et fint grunnlagsmateriale for den senere beslutningsprosess. OMOD frykter dessverre at tallene fra Borgarting lagdømme er del av et generelt mønster. I så fall er det langt frem til at etniske minoriteter i Norge dømmes av sine likemenn”.

Ut fra dette fremmet OMOD forslag overfor Lekdommerutvalget om at ”etnisk representativitet i lekdommerutvalgene gjøres bindende, og at det finnes en ny ordning for uttaking av lekdommere som kan sikre at målet om etnisk representativitet oppnås i praksis”. OMOD henviste til at ”målsetningen om lik representasjon av kjønnene allerede (er) realisert på en svært effektiv måte gjennom systemet med to ulike lekdommerlister. Det er ingenting som tilsier at man ikke også kan oppnå en tilnærmet lik representasjon av etniske minoriteter, hvis de rette midler tas i bruk”.

I tilknytning til dette pekte OMOD på muligheten til å utarbeide en ”beregningsmodell for etnisk representasjon” hvor det fastsettes hvor mange lekdommere med minoritetsbakgrunn de enkelte lekdommerutvalg må ha. Statistisk Sentralbyrås fødelandsfil inneholder opplysninger om fødeland og foreldres fødeland for alle personer med oppholdstillatelse i Norge, og ble nevnt som et mulig grunnlag for å fastsette krav om prosentvis representasjon av etniske minoriteter i lekdommerutvalgene.

OMOD pekte samtidig på at direkte trekning av fra manntallet som en mulig snarvei til større etnisk representativitet i lekdommerutvalgene. Derved kan man unngå de representativitetsproblemer som kan ligge i, at det rekrutteres via personlige nettverk og medlemslister i partiene. Man kan imidlertid forutse at en betydelig andel av de personer som trekkes ut blant etniske minoriteter, har utilstrekkelige norskkunnskaper slik at de må forbigåes, eller falder fra av andre grunner som kan være spesielle for etniske minoriteter. OMOD ønsket at trekningssystemet i en slik situasjon skulle sikre at de nye lekdommere som trekkes ut også har minoritetsbakgrunn. Et system basert på tilfeldige trekninger fra manntallene vil ellers kunne medføre at lekdommerutvalgene likevel får en betydelig overvekt av etniske nordmenn fordi frafallet blant disse vil være mindre.

OMOD pekte også på grundig, personlig oppfølgning av personer som trekkes ut som et nødvendig virkemiddel for å begrense frafallet blant etniske minoriteter. Samtidig ba vi om at kravene til norskkunnskaper presiseres. Dagens regelverk sier ikke mer enn at ”utilstrekkelige norskkunnskaper” er grunnlag for å diskvalifikasjon/forbigåelse i forbindelse med uttaking av lekdommere, jf. Domstolsloven §§ 76 og 91 og Rundskriv G-50/99. OMOD foreslo at dette presiseres til et krav om bestått grunnskoleeksamen i norsk som skal gjelde likt for alle uansett etnisk bakgrunn. Ellers frykter OMOD at den upresise formuleringen ”utilstrekkelige norskkunnskaper” vil stenge ute kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn, samtidig som etnisk norske personer som på samme formelle nivå ikke vil få sine norskkunnskaper undersøkt i det hele tatt. En slik praktisering av regelverket vil kunne føre til indirekte, etnisk diskriminering. Upresise norskkrav vil i seg selv gjøre potensielle lekdommere med minoritetsbakgrunn usikre og kan få kvalifiserte personer til å tape lysten.

OMOD pekte også på de øvrige skikkethetskravene i Domstolloven § 76 som et hinder for rekruttering av etniske minoriteter slik lekdommerutvalgene lages i dag.

 

3. Lovutvalgets innstilling NOU 2002:11

I det følgende gjennomgåes forslagene som er fremsatt i NOU 2002:11 ”Dømmes av likemenn” Lekdommere i norske domstoler.

Lovutvalget har foreslått at ”representativitetsprinsippet bør være førende for utvelgelsen av meddommere og lagrettemedlemme”. Dette innebærer at ”utvalgene av meddommere og lagrettemedlemmer i så stor grad som mulig (bør) gjenspeile de sosiale, økonomiske, kulturelle, verdimessige og politiske forskjeller i befolkningen”, jf. høringsbrevet. Representasjonsprinsippet vektes derved som styrende prinsipp for lekdommeruttakingen fremfor kvalifikasjonsprinsippet (hensynet til skikkethet) som har vært hovedbegrunnelsen for uttaksmetoden som hittil har vært anvendt, jf. utredningen s. 13. En undersøkelse som Lovutvalget har bestilt viser at lekdommerutvalgene per i dag speiler befolkningens sammensetning dårlig, bl.a. mht. etnisitet, og er preget av rekruttering via personlige nettverk, særlig innen lokalpolitikken, jf. utredningen kapitel 8.2 og vedlegg 1.

Lovutvalget har som følge av dette foreslått å endre metode for uttak av lekdommere. Som ny metode foreslås det at ”kandidater til meddommerutvalgene for tingrettene skal trekkes tilfeldig fra folkeregisteret. For å sikre en viss erfaring hos lagrettemedlemmene, og samtidig opprettholde representativitetsprinsippet, foreslås at lagrettemedlemmene og meddommerne i lagmannsretten trekkes tilfeldig fra tingrettutvalgene for forutgående periode”, jf. høringsbrevet.

Samtidig foreslås det å innføre en øvre aldersgrense på 67 år på uttakstidspunktet for alminnelige meddommere, lagrettemedlemmer og forliksrådsmedlemmer. Det foreslås også å heve den nedre aldersgrensen for meddommere ved tingrettene, fagkyndige meddommere og skjønnsrettsmedlemmer til 21 år og for lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannsretten til 25 år. Videre foreslås det å øke lekdommernes tjenestefrekvens til ca. tre saker i året slik at den enkelte lekdommer får større rutine og kompetanse. Som ledd i dette minskes antall lekdommere i utvalgene fra 66.000 til anslagsvis 15.000. Kravene til lekdommeres vandel strammes også inn, jf. utredningen s. 13-14. Disse forslag til innstramninger er fremmet for å ivareta hensynet kompetanse og egnethet også under de nye reglene for trekning av lekdommere fra folkeregistrene.

Som valgbarhetsregler foreslås at lekdommere fremdeles må være norsk eller nordisk statsborger eller ha minst tre års botid i Norge. Lekdommere må også være bosatt i kommunen på valgdagen Kravet om norsk statsborgerskap for forliksrådsmedlemmer oppheves, jf. utredningen s. 13. I tillegg til dette foreslår Lekdommerutvalget at lekdommere skal tilfredsstille krav til syn, hørsel og ”tilstrekkelige norskkunnskaper” samt ”ha evne til å forstå problemstillingene som reises og til å utføre sin oppgave på en tilfredsstillende måte”, jf. utredningen s. 70. Ytterligere krav til skikkethet skjønnes ikke nødvendig. Det betyr bl.a. at kravene i Domstolloven § 76 om at det bare skal velges personer som ”på grunn av sin rettsindighet, dyktighet og selvstendighet anses for særlig skikket til vervet”, falder bort. Reglene for fritak fra lekdommertjeneste foreslås også endret slik at det innføres en generell fritakshjemmel og fritaksretten ikke lenger er knyttet til bestemte stillingskategorier.

Den personlige egnethetskontrollen foreslås gjennomført ved at de personer som trekkes fra folkeregisteret ”tilskrives og bes returnere en svarslipp til valgorganet (fylkesmannen) der det fremgår om de er utelukket eller krever seg fritatt, eller om de påtar seg vervet”. Utvalget peker på at en slik ordning allerede praktiseres i Oslo kommune og har lagt ved skjemaet som anvendes til dette (vedlegg 5), jf. utredningen s. 84.

Lekdommerutvalget peker imidlertid på at en slik innledende egnetshetskontroll basert på egenmelding ikke utgjør noen garanti mot at uegnede personer velges inn i lekdommerutvalgene. Det foreslås derfor at domstolene selv iverksetter en aktiv etterkontroll av lekdommerne som trekkes ut med hjemmel i domstolloven § 82 annet ledd. Etter denne bestemmelsen kan retten slette en person fra lekdommerutvalgene dersom man finner at vedkommende er valgt med urette, jf. utredningen s. 84.

Videre foreslår lekdommerutvalget at ”det endelige utvalget av meddommere velges gjennom loddtrekkning blant de som passerer vandels- og egnethetskontrollen”. I forbindelse med dette foreslås det å videreføre de eksisterende regler om særskilte utvalg for menn og kvinner. Dessuten foreslås det nye krav til aldersfordelingen i utvalgene som sikrer alle aldersgrupper lik representasjon.

Regler som skal sikre etnisk representativitet er ikke foreslått. Utvalget er kommet til at ”dette vil være praktisk vanskelig å gjennomføre”. Videre skriver utvalget at ”Dersom det innføres en valgordning med tilfeldig trekning fra folkeregisteret, vil man i utgangspunktet oppnå full representativitet på landsbasis. Det bør sikres at andelen personer med minoritetsbakgrunn ikke minsker vesentlig etter egnethetskontroll, for eksempel på grunn av manglende norskkunnskaper eller fordi mange vegrer seg mot ¨å påta seg vervet. Å unngå dette, er etter utvalgets syn noe som bør søkes løst gjennom informasjon”, jf. utredningen s. 14-15.

Særskilte regler som skal sikre etnisk representativitet i den enkelte sak foreslås heller ikke. Lekdommerutvalget vil heller ikke anbefale at ”man spesielt oppnevner personer med minoritetsbakgrunn til enkeltsaker, verken som ”fagkyndige” meddommere eller til juryen”, jf. utredningen s. 84.

Videre har lovutvalget fremmet forslag om at de særlige, fagkyndige lekdommerutvalg skal falle bort. Det vil deretter være domstolenes eget ansvar å skaffe meddommere med den nødvendige fagkyndighet. Fylkesmannen foreslås som nytt administrativt organ for lekdommerordningen, jf. utredningen s. 15.

 

4. OMODs synspunkter

I det følgende vil OMOD kommentere lovutvalgets forslag til endringer i lekdommerordningen samt fremsette egne forslag.

 

4.1 Representasjonsprinsippet

Lekdommerutvalget har bl.a. fått som mandat ”å vurdere fremgangsmåter for å sikre et representativt antall lekdommere med minoritetsbakgrunn”. Skal dette ivaretas er det, etter OMODs oppfattelse selvsagt at representasjonsprinsippet må legges til grunn som styrende prinsipp for uttaking av lekdommere. Lekdommerutvalget har likevel tatt opp en viktig, prinsipiell debatt om lekdommerordningens mål og hensikt, der man har konkludert at hensynet til representasjon (og legitimitet) er overordnet hensynet til kvalifikasjoner (skikkethet). Dette er en viktig teoretisk klargjøring som OMOD er enig i.

Lekdommerordningens berettigelse ligger i målsetningen om å sikre dømmende organer et representativt element og derigjennom styrke borgernes deltakelse i rettspleien og domstolenes legitimitet i befolkningen. Behovet for juridisk sakkunnskap ivaretas av de juridiske dommere. Skulle kvalifikasjonsprinsippet være rådende, ville det mest logiske være å avvikle lekdommerordningen og overlate alle avgjørelser til juridiske dommere. Det ville være uten hensikt å ha en lekdommerordning hvor kvalifikasjonskravene er så strenge at etniske minoriteter likevel vil bli lukket ute. Slik fungerer lekdommerordningen til dels i dag, noe som kan oppfattes som indirekte diskriminering.

 

4.2 Trekning fra folkeregistrene

OMOD er en sterk tilhenger av å innføre tilfeldig trekning fra folkeregistrene som metode for uttak til lekdommerutvalgene, jf. forslag til ny domstolloven § 74. Dette vil være den sikreste og mest effektive måte å ivareta hensynet til representasjon av etniske minoriteter. OMOD forstår også at innstramningene i alders- og vandelskrav samt innføringen av høyere tjeneste frekvens skal ses i sammenheng med at det innføres tilfeldig trekning fra folkeregistrene, og har til formål å sikre lekdommernes egnethet. Vi støtter derfor disse forslagene. Samtidig støtter vi at de øvrige kravene til personlig skikkethet falder bort med unntak av kravet til norskkunnskaper, jf. Domstolloven § 76 som stiller krav om at det bare skal velges lekdommere som ”på grunn av sin rettsindighet, dyktighet og selvstendighet anses for særlig skikket til vervet”. Dette er et viktig hinder for etnisk representativitet som falder bort.

OMOD har kommet til at det sannsynligvis vil være betydelig vanskeligere å oppnå etnisk representativitet i lekdommerutvalgene gjennom en moderert utgave av dagens uttakssystem. Hvis rekrutteringen via personlige og politiske nettverk som utelukker etniske minoriteter skal endres i praksis, vil det kreve strenge regler og en betydelig arbeidsinnsats fra kommunale myndigheter, minoritetsorganisasjoner m.m. Da blir trekning fra folkeregistrene er raskere, mer målrettet og sannsynligvis mer konfliktfri metode.

 

4.3 Krav om botid/statsborgerskap

OMOD er ikke tilhenger av regler om statsborgerskap og botid som skaper barriere for etniske minoriteters deltakelse i samfunnet uten saklig grunnlag. OMOD er ennå mer skeptisk når det er ulike regler for ikke-statsborgere fra ulike land.

OMOD støtter derfor at kravet om norsk statsborgerskap for forliksrådsmedlemmer avskaffes. Det betyr at kravet for valgbarhet til alle lekdommerfunksjoner heretter er enten minst tre års sammenhengende botid i Norge eller norsk eller nordisk statsborgerskap. OMOD hadde imidlertid gjerne sett at ytterligere lempinger var foreslått. Det er for eksempel ikke rimelig at en person fra et annet nordisk land kan velges som lekdommer samme dag som vedkommende melder flyting til Norge, mens personer som har bosettingstillatelse i Norge, noe som forutsetter minst tre års sammenhengende botid, mister sin valgbarhet hvis de har hatt et kort utenlandsopphold i løpet av de seneste tre årene. Slike personer vil som hovedregel ha et betydelig bedre kjennskap til norske forhold og norsk språk enn eksempelvis en nyankommet finne eller islending, og kan være høyt kvalifiserte personer som jobber i et internasjonalt arbeidsmarked.

OMOD ønsker derfor at kravet senkes slik at alle personer som har bosettingstillatelse i Norge blir valgbare, jf. forslaget til ny domstolloven § 65 annet led punkt 4. Derved unngår man for eksempel å utelukke personer som er født og oppvokst i Norge men ikke har norsk statsborgerskap, fordi de har hatt et halvt års studieopphold i utlandet eller liknede.

 

4.4 Krav til personlig egnethet

Lovutvalget foreslår at lekdommere fremdeles skal tilfredsstille visse krav til personlig egnethet. Kravene gjelder tilstrekkelig syn og hørsel, ”tilstrekkelige norskkunnskaper” og ”evne til å forstå problemstillingene som reises og til å utføre sin oppgave på en tilfredsstillende måte”. Lovutvalget gir imidlertid ikke noen nærmere beskrivelse av hvilket innhold man tenker kravene skal ha. Utvalget nøyer seg med å si at dette er krav som fylles av ”de aller fleste av landets innbyggere”, jf. utredningen s. 70. Dette kan med god vilje leses som et signal om at kravene ikke skal settes for høyt.

 

4.4.1 Krav til norskkunnskaper og evne til å forstå

OMOD ba imidlertid allerede i februar 2002 lovutvalget utarbeide forslag til hvordan kravene til lekdommeres norskkunnskaper kan gjøres mer presise og objektive. På den bakgrunn hadde vi forventet et atskillig grundigere arbeid av lovutvalget på dette område og er svært skuffet. I stedet foreslår man har man foreslått en nesten ordrett videreføring av det någjeldende kriteriet.

Kravet om ”tilstrekkelige norskkunnskaper” er en nesten ordrett videreføring av det krav som gjelder i dag som gir alt for stort rom for tolkning og skjønnsutøvelse. Usaklig forskjellsbehandling (diskriminering) på grunnlag av språkkunnskaper er i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, jf. bl.a. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 26. Dette er ikke desto mindre hva som kan bli resultatet, dersom ikke kravet til norskkunnskaper blir mer objektivt. OMOD frykter også at det upresise kravet om ”tilstrekkelige norskkunnskaper” kan føre til et unødvendig stort frafall blant lekdommerkandidater med minoritetsbakgrunn, enten fordi regelen fortolkes for strengt av fylkesmenn og dommere, eller fordi den fortolkes for strengt av etniske minoriteter selv. Som konsekvens kan den etniske representativitet bli skadelidende.

For å hindre utilsiktet diskriminering og unødvendig frafall av etniske minoriteter etter trekning, foreslår OMOD at det innføres som regel at alle lekdommere som har bestått grunnskoleeksamen eller tilsvarende eksamen i norsk f.eks. språkskoleeksamen, anses som kvalifisert til vervet som lekdommer.

Dette harmonerer med at lovutvalgets spørreundersøkelse viser at svært mange av dagens lekdommere bare har grunnskoleutdanning i norsk. Mange av disse har tilmed bare 7 års grunnskole. Personer med minoritetsbakgrunn som har grunnskoleutdanning i norsk eller tilsvarende, bør derfor regnes som kvalifisert til lekdommervervet. Spørsmålet om diskvalifisering på grunn av utilstrekkelige norskkunnskaper kan derved avgrenses til å gjelde personer som ikke har slik utdanning i norsk.

Mange av disse, f.eks. arbeidsemigranter som har oppholdt seg i Norge i mange år, kan likevel ha gode ferdigheter i norsk og være kvalifisert for lekdommervervet. Dette kan eventuelt kontrolleres gjennom egenmelding. Det er viktig at kvalifiserte personer fra denne gruppen også får mulighet til å bli lekdommere, fordi en betydelig andel av de etniske minoritetene er uten formell utdanning i norsk.

OMOD vil også understreke at krav til norskkunnskaper, uansett hvordan de utformes, må gjelde (og håndheves) likt for alle uansett etnisk bakgrunn, ellers vil de ikke være saklige. Norskkravene må gjelde likt for etniske minoriteter og etniske nordmenn. Det samme må gjelde i forhold til kravet om at lekdommerne må ”ha evne til å forstå problemstillingene som reises og til å utføre sin oppgave på en tilfredsstillende måte”. Det er umiddelbart vanskelig å se hvilken praktisk betydning dette kravet vil få. OMOD mener imidlertid at objektive krav til norskkunnskaper også kan ivareta dette formålet, ettersom evne til å forstå og formidle er tett knyttet til språkkunnskaper.

 

4.4.2 Vederheftighet og vandel

OMOD støtter lovutvalgets forslag om å stryke kravet om å innføye i domstolloven § 53 at det ikke kreves vederheftighet av meddommere og skjønnsmenn. Dette er et ledd i å bygge ned kravene om særlig skikkethet til fordel for prinsippet om representasjon. OMOD er enig med lovdommerutvalget på at fokus må ligge på å utelukke uegnede personer fremfor å finne personer som er særlig egnede, men som i sum blir lite representative. OMOD støtter derfor også forslagene vedrørende kontroll av vandel slik at man kan utlukke personer på bakgrunn av straffbare forhold.

 

4.5 Utelukkelse av stillingsgrupper

Lovutvalget har foreslått at en rekke endringer i reglene for utelukkelse på grunn av stilling. Etter lovutvalgets forslag til ny § 66 i domstolloven vil personer i følgende stillingskategorier være utelukket som lekdommere:

  • Stortingsrepresentanter, statsråder, fylkesmenn
  • Ansatte ved domstolene, Justisdepartementet, Politidirektoratet, Domstolesadministrasjonen
  • Påtalemyndighet, politi, fengsler og Kriminalomsorg i frihet
  • Studenter ved Politihøgskolen, og Fengselsskolen
  • Advokater og advokatfullmektiger

OMOD støtter dette forslaget som er godt begrunnet i habilitetshensyn. Disse yrkesgruppene har dessuten allerede større innflytelse på rettspleien enn andre. Det er derfor ikke noe representasjonsmessig tap at de utelukkes fra valg. Samtidig ser OMOD det som en positiv bivirkning at utelukkelsen av disse gruppene som nesten utelukkende består av etniske nordmenn, kan rette opp noe av det representasjonsmessige tap som vil være som følge av utelukkelse av etniske minoriteter. Mange av disse vil nemlig bli utelukket på grunn av krav til botid, norskkunnskaper m.m.

 

4.6 Fritaksregler

Lovutvalget foreslår også endringer i reglene om adgang til fritak fra lekdommertjeneste blant personer som trekkes ut. Dagens fritaksregler i domstolloven § 67 gir særlig rett til fritak for en rekke yrkesgrupper. I tillegg kan fritak innvilges ved fare for helbred, forsømmelse avviktige forretninger og tap av arbeidsinntekt.

OMOD støtter lovutvalgets forslag om i stedet å innføre en generell fritakshjemmel. Det må være sakligheten til den enkelte søknad som skal være avgjørende ikke. I den sammenhengen virker det ikke saklig dersom reglene åpner for å forskjellsbehandle to personer som har lik begrunnelse for å søke fritak, fordi de har ulike yrker.

Etter lovutvalgets forslag til endring av domstolloven § 67 kan en person kreve seg fritatt fra valg ”dersom helsetilstand eller andre særlig grunner tilsier det”. Personer kan også kreve fritak for valg til lagrettemedlem og meddommer ved lagmannsretten dersom de har vært valgt to ganger tidligere.

I tillegg kan personer som har vært gjennom særlig lang lekdommertjeneste kreve seg fritatt for resten av året eller valgperioden, jf. forslag til § 68. Avgjørelse om fritak treffes av fylkesmannen.

Det knytter seg imidlertid viktige prinsipielle problemstillinger til fritaksretten som OMOD ønsker å peke på. Dersom for mange personer innvilges fritak kan det være uheldig for representativiteten. Det kan nemlig vise seg å være store variasjoner fra samfunnsgruppe til samfunnsgruppe med hensyn til hvor mange som søker om fritak fra lekdommertjeneste. Lovutvalget peker selv på risikoen for at særlig personer med minoritetsbakgrunn vil vegre seg mot å påta seg vervet som lekdommer ”for eksempel ved ikke å svare på informasjonsbrevet fra valgorganet”. Lovutvalget skriver også at ”slik vegring vil for eksempel kunne skyldes manglende kjennskap til det norske rettssystemet, mistillit til myndigheter generelt, manglende selvtillit etc. Utvalget antar at særlig kvinner vil falle fra i denne runden”, jf. utredningen s. 82-83.

OMOD har samme bekymring som lovutvalget; at den etniske representasjon som i utgangspunktet vil være tilstede etter trekning fra folkeregisteret, vil bli vesentlig forringet som følge av at etniske minoriteter har større frafall enn andre grupper, fordi de lukkes ute som følge av krav til norskkunnskaper, botid m.m., eller selv velger å søke fritak/ å ikke svare på informasjonsbrevet fra fylkesmannen. Derfor er det svært viktig at fritaksreglene administreres på en måte som sikrer best mulig mot unødvendig frafall blant lekdommerkandidatene som trekkes ut.

Lovutvalget har nevnt flere mulige hinder som kan føre til stort fra fall blant personer med minoritetsbakgrunn som trekkes ut som lekdommere. Disse går i hovedsak på holdninger/oppfatninger hvorav OMOD anser ”manglende selvtillit” som det absolutt viktigste hinder.

OMOD tror imidlertid at de største hinder for å rekruttere etniske minoriteter som lekdommere kan vise seg å være praktiske forhold som lovutvalget ikke har nevnt. Dette gjelder i første rekke problemer med å ta fri fra jobben eller skaffe barnepass. Dette er hinder som allerede speiles i spørreundersøkelsen som inngår i utredningen. Spørreundersøkelsen viser nemlig at ansatte i privat sektor og personer i småbarnsfasen er sterkt underrepresentert i de nåværende utvalgene, jf. vedlegg 1.

Problemet med å be om fri fra arbeide vil gjerne være størst for personer som har vanskeligst ved å skaffe seg jobb, er løst ansatt, arbeider i bransjer (privat sektor) eller stillinger (ufaglærte) hvor det er lite kjennskap til eller respekt for formelle regler osv. Tilsvarende vil problemer i tilknytning til barnepass være størst for dem som passer barn hjemme og ikke har barnehageplass. I familier med presset økonomi kan utsikt inntektstap også spille en rolle. Dette er barrierer som vil ramme etniske minoriteter i særlig grad, og som trolig vil føre til at flere lekdommerkandidater vil falle fra blant etniske minoriteter enn blant etniske nordmenn.

 

4.7 Oppfølgning av lekdommerkandidater

På bakgrunn av ovennevnte ber OMOD om at reglene om fritak praktiseres på en slik måte at hindrene for etniske minoriteters deltakelse som lekdommere aktivt søkes motarbeidet. I første rekke betyr dette at fylkesmannen bør være parat til å bruke personlig kontakt som virkemiddel. Det ideelle hadde vært om det ble tatt personlig kontakt til alle som søker om fritak, og som ikke svarer på fylkesmannens informasjonsbrev for å undersøke årsaken og avhjelpe hinder for deltakelse hvis det er mulig. Dette kan være alt fra å styrke den enkeltes tro på seg selv og trygghet ved å påta seg lekdommervervet til å ta kontakt til arbeidsgiver og ta medansvar for å organisere barnepass. Rimelig kompensasjon for tapt inntekt må ligge i bunn.

OMOD mener at telefonisk oppfølgning av lekdommerkandidatene bør være mulig med tanke på at domstolene er nøkkelinstanser i samfunnet hvor man må være beredt på å bruke visse ressurser for å sikre kvaliteten.

OMOD er derfor svært fornøyd med at lovutvalget skriver at ”man etter utvalgets syn (må) drive aktivt oppsøkende arbeid for å få tak i person med slik (minoritets) bakgrunn. Minoritetsorganisasjoner, herunder organisasjoner som SMED og OMOD må bringes aktivt inn i valgprosessen. For å få tak i personer som ikke nødvendigvis er tilknyttet organisasjonene, må man oppsøke minoritetsgruppene der de er til daglig, for eksempel språkskolene, universitetene, høyskolene og arbeidsplasser med høy minoritetsandel som for eksempel Oslo Sporveier eller Ullevål sykehus”, jf. utredningen s. 83. Dette synspunktet er svært viktig å videreføre i det praktiske arbeid med den nye lekdommerordningen, og OMOD inngår gjerne i et samarbeid om det.

 

4.8 Generelt opplysningsarbeid

Samtidig bør det settes i verk et generelt informasjonsarbeid rettet mot offentligheten når lekdommertrekningene finner sted. Målsetningen med dette vil være å øke kunnskaper om og forståelse for lekdommervervet hos kandidatene selv så vel som arbeidsgiver og familiemedlemmer.

Dette er også et synspunkt som lovutvalget har fremmet. I likhet med forslaget om oppsøkende arbeid overfor personer med minoritetsbakgrunn er dette en følge av at lovutvalget har besluttet ikke å foreslå egne lekdommerutvalg for etniske minoriteter eller annen lovregulering som kan sikre de endelige utvalgene etnisk representativitet. Dette er foreslått for kjønn og alder.

Utvalget skriver således at ”ved et valgsystem der man trekker tilfeldig fra folkeregisteret, legger man forholdene til rette for å oppnå et representativt lekdommerutvalg. Å unngå at folk vegrer seg mot en slik oppgave er etter utvalgets syn noe som bør søkes løst gjennom informasjon heller enn gjennom lovverket. Det er på informasjonsfronten myndighetene bør ha et særskilt ansvar. Informasjonskampanjer i forkant av valgene, kanskje særlig rettet mot minoritetsorganisasjoner og innvandrermiljøer, vil gjøre de aktuelle gruppene oppmerksomme på valget og på hva et verv som lekdommer innebærer”, jf. utredningen s. 83.

OMOD støtter lovutvalgets synspunkter om viktigheten av et generelt opplysningsarbeid og vil gjerne diskutere ideer til hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Generell informasjons virksomhet kan også virke besparende i forhold til de ressurser som senere må settes inn overfor enkeltpersoner som trekkes ut som lekdommerkandidater.

 

4.9 Prosedyre for egnethetskontroll og fritak hos fylkesmannen

Lovutvalget har foreslått at den innledende egnethetskontroll av kandidatene til lekdommerlistene skal skje ved å sende et skjema hjem til kandidatene som de skal fylde ut og returnere. Muligheten til å søke fritak skal etter det OMOD forstår, ivaretas på samme skjema. Utvalget peker på at en slik ordning allerede praktiseres i Oslo kommune og har lagt ved skjemaet som anvendes (vedlegg 5). Her er søknad om fritak og egenmelding om norskkunnskaper (dvs. egnetshetskontroll) samlet i et og samme skjema.

OMOD vil jf. ovenstående, advare mot at denne metode står alene og be om at den kombineres med mer personlig oppfølgning av personer som ikke melder seg bl.a. telefonisk samt generell opplysningsvirksomhet bl.a. en kampagne i forkant av at lekdommerkandidatene trekkes. OMOD ønsker også at kravet til norskkunnskaper skal presiseres til grunnskoleeksamen i norsk.

 

4.10 Prosedyre for egnethetskontroll ved domstolene

Kontrollprosedyren hos fylkesmannen vil kun utgjøre en innledende egnethetskontroll før lekdommerutvalgene sammensettes. Som lekdommerutvalget peker, vil en slik innledende kontroll basert på egenmelding ikke utgjør noen garanti mot at uegnede personer velges inn i lekdommerutvalgene. Det foreslås derfor at domstolene selv iverksetter en aktiv etterkontroll av lekdommerne som trekkes ut med hjemmel i domstolloven § 82 annet ledd. Etter denne bestemmelsen kan retten slette en person fra lekdommerutvalgene dersom man finner at vedkommende er valgt med urette. Lovutvalget skriver dessuten at domstolene ”i fremtiden (må) påregne å være noe mer aktive og bevisste i bruken av eksklusjonsadgangen enn utvalget har inntrykk av at de er dag”, jf. utredningen s. 84.

OMOD ønsker å unngå at personer med minoritetsbakgrunn ekskluderes av domstolene i stor stil eksempelvis som følge av at domstolene har en sin egen og kanskje ganske strenge fortolkning av det lite presise kravet om ”tilstrekkelige norskkunnskaper”. Dersom man får et egenmeldingssystem hvor etniske minoriteter selv bes vurdere om de lever opp til kravet om tilstrekkelige norskkunnskaper, er det en nærliggende risiko at en del personer som selv oppfatter at de har tilstrekkelige norskkunnskaper, ekskluderes når de møter i retten. OMOD mener ikke at det kan være i noens interesse at det skjer mange eksklusjoner på dette trinn i prosessen. De er heller ikke hensiktsmessig med norskkrav som kan fortolkes svært ulikt ved forskjellige domstolene og hos etniske minoriteter som skal vurdere egne evner.

OMOD ber derfor ennå en gang om at kravet til norskkunnskaper defineres objektivt slik at etniske minoriteter og domstolene kan ha en noenlunde lik fortolkning. Derved kan antallet av personer som ekskluderes ved domstolene begrenses. Samtidig kan det sikres at domstolene får en noenlunde lik eksklusjonspraksis. OMOD foreslår som nevnt at domstolloven kan stille krav om bestått grunnskoleeksamen i norsk eller tilsvarende eksamen eller praktiske kunnskaper. Derved vil domstolenes oppgave med å foreta en etterkontroll av norskkunnskaper i hovedsak begrense seg til personer som har oppgitt å ha praktiske norskkunnskaper tilsvarende grunnskoleeksamen, men ikke har skriftlig dokumentasjon. Dette kan sakliggjøre en vurderingsprosess og konsentrere den om personer hvor det er reel tvil.

Personer med minoritetsbakgrunn som har skriftlig dokumentasjon for gode norskkunnskaper, skal ikke utsettes for tvil og kontrolltiltak som etniske nordmenn ikke utsettes for. Dette kan oppfattes som diskriminerende. OMOD kjenner fra tidligere eksempler på at personer med minoritetsbakgrunn som har norsk videregående, er blitt bedt om å gjennomføre en norskprøve ved ansettelse som sjåfør, mens tilsvarende ikke ble krevd av etnisk norske søkere uten artium! Her er det viktig å komme frem til en saklig praksis om det skal finne sted en ”mer aktiv kontroll”.

 

4.11 Bruk av fordelingskriterier

Lovutvalget forslår at det fortsatt skal laget to like store lekdommerutvalg, ett for kvinner og ett for menn. I tillegg foreslås det at alder innføres som nytt fordelingskriterium. Dette tenkes gjennomført ved at det sikres lik representasjon fra ulike aldersintervaller når trekningen skjer til de enkelte lekdommerutvalgene til ting- og langmannsrettene, jf. utredningen s. 80-81. Lovutvalget har også vurdert om det bør lovfestes krav om fordeling etter etnisk bakgrunn, jf. lovutvalgets mandat, men har besluttet ikke å fremme forslag om dette.

 

4.11.1 Krav til aldersfordeling

OMOD støtter forslaget om å innføre alder som nytt fordelingskriterium. Problemet i dag er at yngre aldersgrupper er sterkt underrepresentert, mens eldre er overrepresentert i lekdommerutvalgene. Selv om tilfeldig trekning fra folkeregistrene i utgangspunktet vil bety at lekdommerkandidatene har en representativ aldersfordeling, kan dette endre seg betydelig under kontroll av egnethet og i forbindelse med søknader om fritak. Bl.a. er det grunn til å tro at mange småbarnsforeldre, personer med usikre ansettelsesforhold og liten innflytelse på egen arbeidssituasjon, skole- og eksamenspress osv. vil vegre seg spesielt for å ta på seg vervet som lekdommer. Yngre er også mye mindre bofaste. Flytteplaner vil således være en naturlig grunn til å søke om fritak fra lekdommervervet. Studenter er vanligvis folkeregistrert andre steder (hjemstedet) enn der de oppholder seg (studiestedet). Dette gjør det ekstra komplisert å rekruttere fra denne gruppen.

Dette peker i retning av at yngre aldersgruppe vil ha større frafall enn eldre etter trekning. Personer over 45 år vil derimot gjerne ha færre forpliktelser overfor barn, ha sikrere jobber med større innflytelse og være mye mer bofaste.

OMOD ser derfor svært gode grunner for at det innføres en vektning av alder i forbindelse med den endelige loddtrekning blant lekdommerkandidatene som avgjør hvem som kommer på lekdommerlistene. OMOD er imidlertid ikke sikker på at det er det som foreslås eller om det blot er en jevn aldersspredning ved uttrekning fra folkeregistrene. Alle tiltak som sikrer en jevnere aldersfordeling hvor flere yngre voksne blir lekdommere, er imidlertid et gode og har OMODs støtte.

Tiltak som sikrer yngre aldersgrupper lik representasjon vil samtidig sikre at etniske minoriteter blir bedre representert, ettersom det er en mye større andel etniske minoriteter i yngre aldersgrupper enn i eldre.

 

4.11.2 Etnisitet som fordelingskriterium

OMOD hadde ønsket at etnisitet også var tatt i bruk som fordelingskriterium. Uten et slikt tiltak ser OMOD en opplagt risiko for at lekdommerutvalgene får lav etnisk representasjon trass i tilfeldig trekning fra folkeregistrene. Etniske minoriteter er allerede dårligere representert ved at mange flere falder utenfor trekningene på grunn av krav til botid, norskkunnskaper osv. I tillegg er etniske minoriteter dessverre en marginalisert og sårbar gruppe bl.a. på arbeidsmarkedet som har større vansker med å be om fri. Hvis barna passes hjemme er det er pratisk barnepasningsproblem. Manglende selvtillit og tro på egne ferdigheter kan spille inn i høyere grad enn ellers i befolkningen. Negative erfaringer med autoriteter i Norge for eksempel politikontroller og utlendingsmyndigheter kan også virke demotiverende.

Et viktig hinder for deltakelse som lekdommer vil dessuten være etniske minoriteters generelt dårlig boligsituasjon som gjør at de flytter betydelig mer enn andre befolkningsgrupper. Skiftende jobber og jobbsøking fører også til mer flytting mellom kommuner i Norge enn i andre befolkningsgrupper. Kravet om at lekdommere skal stå innført i folkeregisteret i den aktuelle kommunen på valgdagen, jf. forslag til domstolloven § 65, vil derved føre til at en større andel personer med etnisk minoritetsbakgrunn blir uaktuelle som lekdommere sammenlignet med etniske nordmenn. Offentlige myndigheter er også selv medvirkende til mye flytting blant etniske minoriteter.

I noen tilfeller kan det også være holdninger blant etniske minoriteter selv som er hinder, for eksempel i forhold til kvinnedeltakelse noe som kan ramme den etniske representativitet i kvinneutvalgene.

OMOD mener de samme grunner for å innføre alder som nytt fordelingskriterium også gjelder for etnisitet bare i ennå sterkere grad, ettersom etniske minoriteter er ennå mer underrepresentert i de nåværende utvalgene enn de yngste aldersgruppene. For eksempel oppga ingen i av lekdommerne i lovutvalgets undersøkelse utenlandsk statsborgerskap, mens dette gjelder for ca. 3 prosent av de stemmeberettigede. Lovutvalget skriver selv at ”Innslaget av lekdommere med annen europeisk bakgrunn (enn nordisk) eller bakgrunn fra andre verdensdeler er således bagatellmessig”, jf. utredningen s. 83.

OMOD er enig med lovutvalget i at det vil være større praktiske problemer forbundet med ”å lovfeste en bestemt fordeling etter etnisk bakgrunn”. Utvalget antar likevel ”at det går an å utarbeide beregningsmodeller for etnisk representasjon, slik at man kan regne seg frem til mål for etnisk representasjon, også lokalt. Det er imidlertid ikke entydig hva som klassifiserer til betegnelsen minoritetsbakgrunn. Dessuten er det tvilsomt om valgorganet vil ha tilgang til offentlige registre der etnisk bakgrunn fremkommer (annet enn utenlandsk satsborgerskap). Etter utvalgets syn vil det være vanskelig å sette en klar og praktisk grense i lovteksten. Økt innslag av personer med minoritetsbakgrunn må etter utvalgets syn derfor søkes oppnådd ved å etablere et valgsystem med en mer tilfeldig uttrekning enn i dag”.

OMOD pekte allerede i vårt notat til lovutvalget i februar 2000 at det er fullt mulig å nå frem til et operativt system som kan gi mye større sikkerhet for lik representasjon av etniske minoriteter enn systemet med tilfeldig trekning kan gi. Statistisk sentralbyrås fødelandsfil anvendes allerede til mange ulike formål, bl.a. til å føre kriminalstatistikk etter landbakgrunn som Datatilsynet har gitt sin velsignelse til. OMOD ønsker også gjerne at fødelandsfilen kan brukes til noe som kan hjelpe etniske minoriteter.

OMOD mener derfor ikke at det er en korrekt virkelighetsbeskrivelse når lovutvalget skriver at ”det tvilsomt om valgorganet vil ha tilgang til offentlige registre der etnisk bakgrunn fremkommer (annet enn utenlandsk statsborgerskap)”. SSBs fødelandsfil gir tiltang til informasjon om fødeland til alle innbyggere i Norge, inkludert foreldre og besteforeldre. Det gjelder derfor bare å ta en beslutning om hvordan man vil definere gruppen som har annerledes etniske opprinnelse enn norsk. Denne kan for eksempel omfatte personer som har en eller to utenlandskfødte foreldre, mens personer som har to foreldre født i Norge ikke omfattes. Man kan ta hensyn til besteforeldrenes opprinnelse og inkludere personer med to til fire utenlandskfødte besteforeldre.

Definisjonen bør ikke være videre enn den gruppen som trenger hjelp til å bli likt representert. Dette må baseres på erfaring/undersøkelser med hvordan systemet virker uten en slik korreksjon. Det er ikke viktig å inkludere alle som oppfatter seg som etniske eller ekskludere alle som oppfatter seg som norske. Når det reises spørsmål om personer med en utenlandsk og en norsk forelder hører hjemme i fordelingskategorien for etniske minoriteter, er svaret etter OMODs oppfattelse at det gjør de hvis empirien viser at de ellers blir dårlig representert. Viser det seg derimot at personer i denne kategori har like lav frafallsfrekvens som personer med to etnisk norske foreldre, er det ikke grunnlag for å inkludere dem i fordelingskategorien for etniske minoriteter. Det er også viktig å ha i bevisstheten at formålet med å innføre en fordelingskategori for etniske minoriteter er å korrigere stor, systematisk ulikhet og ikke små variasjoner. Derfor er det ikke så avgjørende akkurat hvor grensen blir dratt. Det viktigste er at de gruppene som har et stort behov blir inkludert. Noen som bare er marginalt dårligere representert enn etniske nordmenn kan utelates. Det beste ikke må bli det godes fiende.

Det eneste problem med en slik fremgangsmåte er at det ikke vil være mulig å inkludere andre nasjonale minoriteter enn samene som har egent manntall. Flere av disse har nemlig et behov fro hjelp til å bli bedre representert. Tatere, sigøynere, jøder og kvener vil ikke kunne inkluderes i fordelingskategorien for etniske minoriteter fordi de er innvandrer for så lenge siden at de ikke står oppført i fødelandsfilen.

OMOD mener at det ideelle hadde vært å innføre et system med en kategori for etniske minoriteter og en for den øvrige befolkning og sikre at disse er likt representert i de endelige lekdommerutvalg.

OMOD ber derfor justisdepartementet ta initiativ til en grundigere utredning av etnisitet som fordelingskriterium. Vi foreslår at man begynner med å ta kontakt til SBB for eksempel Svein Blom.

Innføres fordeling etter etnisitet ikke nå, bør spørsmålet i det minste være utredet skikkelig med tanke på at det muligvis rask kan vise seg at tilfeldig trekning fra folkeregistrene ikke retter tilstrekkelig opp på den systematiske underrepresentasjonen av etniske minoriteter i lekdommerutvalgene. Skulle det mot forventning vise seg at etniske minoriteter er godt representert også etter runden med egnethetskontroll og fritak, vil det ikke være noe grunnlag for å innføre en etnisitet som fordelingskriterium.

 

4.12 Uttak til endelige utvalg

Uttaking av de endelige lekdommerutvalg blant kandidater som oppfyller kravene til egnethet og ikke har fått fritak, skal etter lovutvalgets forslag skje ved tilfeldig trekning, j. forslag til domstolloven § 74. Her foreslår OMOD som nevnt ovenfor at prinsippet modereres slik at det sikres lik fordeling mellom etniske minoriteter og den øvrige befolkning, dersom det viser seg at etniske minoriteter har vesentlig større frafall ved egnethetskontroll, søknad om fritak og manglende returnering av informasjonsbrevets svarslipp. Aldersfordelingen skal etter det OMOD forstår, sikres på denne måten.

 

4.13 Uttaking til den enkelte sak

OMOD kan støtte lovutvalgets kommentarer og finner det naturlig at det skal være en kobling mellom lekdommer og den enkelte sak også ved utsettelse. OMOD er også enig i at lekdommere som trekkes ut uten å gjøre tjeneste, bør kunne inngå i kommende trekning. OMOD mener listene over lagrettemedlemmer bør være offentlig tilgjengelig. Om det er nødvendig at dette skjer ved oppslag utenfor rettslokalet, vil vi ikke ta stilling til. Det er imidlertid viktig at organisasjoner og andre som har et legitimt ønske om å undersøke rettstilstanden, kan få tilgang til slik informasjon, men dette kan eventuelt skje ved søknad for å ta hensyn til lekdommerne. Det bør imidlertid ikke være noen begrunnelsesplikt slik at terskelen for å få tak i slik informasjon blir for høy.

 

4.13.1 Etnisk representativitet i den enkelte sak

Lovutvalget tar også opp om det er behov for å sikre etnisk representativitet i den enkelte sak. Reglen om ett lekdommerutvalg for hvert av de to kjønn sikrer at det er helt lik representasjon av kvinner og menn i alle saker, dersom lovutvalgets forslag om innkalling av reserver gjennomføres. Dette gjelder både i saker som går for meddomsrett og jury/lagretten.

Lovutvalget viser bl.a. til at den engelske strafferettskommisjon i 1993 foreslo ”at enten tiltalte eller aktoratet skal kunne foreslå at juryen skal ha inntil tre innvandrere, og at det skulle være mulig å be om at noen av disse kommer fra tiltaltes eller fornærmedes miljø”. I sin vurdering av dette skriver lovutvalget at ”om lekdommere i så fall skal ha kunnskap om de bestemte partenes kultur, bakgrunn og holdninger, eller om selve minoritetserfaringen er det vesentlige, uansett etnisk bakgrunn, er i så fall et tema for diskusjon. Etter utvalgets syn må det siste være det riktige” jf. utredningen s. 83.

OMOD deler lovutvalgets vurdering. Minoritetserfaringen er det sentrale og samtidig det mest praktikable. I Norge finnes det for eksempel mange små minoritetsgrupper hvor det allerede kan være vanskelig å finne rettstolke som er uten forhåndskjennskap til personen som skal tolkes.

På den annen side skal man ikke legge skjul på at det også kan finnes latente motsetninger mellom personer fra ulike etniske minoritetsgrupper. Slike motsetningsforhold vil imidlertid sjeldent være tema i rettssaker i Norge, mens det generelle forholdet minoritet nordmenn oftere vil være tema. I enhver rett vil dessuten nordmenn være i flertall slik at motsetninger mellom ulike minoritetsgrupper ikke kan slå uheldig ut uten medvirkning fra etnisk norske dommere. Er etniske minoriteter derimot ikke til stede i dommerkollegiet i det hele tatt, er muligheten til at usaklige forestillinger om minoritetsbakgrunn fremmes og står uimotsagt derimot større for eksempel i en jury. OMOD vet av erfaring at tilstedeværelsen av personer med minoritetsbakgrunn i de fleste situasjoner har som virkning at etniske minoriteter omtales med større omtanke og respekt. Dette vil også gjelde i dommerkollegiet. I tillegg kommer andre momenter om tillit til retten blant etniske minoriteter m.m.

OMOD beklager derfor at lekdommerutvalget likevel velger ikke å anbefale regler om representativitet i den enkelte sak. Som begrunnelse for dette vises det til at ”internasjonal forskning på strafferettens område har ikke klart å påvise at etnisk representativitet i den enkelte sak spiller noe rolle for resultatet”, jf. utredningen s. 83. Utvalget mener dessuten at ”tilliten til rettsystemet (vil) bli tilstrekkeliggodt ivaretatt ved å sørge for representativitet i det samlede antall lekdommere”. Utvalget vil derfor ”ikke anbefale at man spesielt oppnevner personer med minoritetsbakgrunn til enkeltsaker, verken som ”fagkyndige” meddommere eller til juryen”, jf. utredningen s. 84.

OMOD mener særlig det burde være aktuelt å lage regler om etnisk representativitet i alvorlige straffesaker som går for en jury. Her finnes ikke juridiske dommere som må forutsettes å ha større faglig integritet og som kan kurses i spørsmål om etnisk diskriminering. Juryen må dessuten ikke begrunne sin avgjørelse slik som meddomsrettene. Dette øker også sannsynligheten for at vage og usaklige forhold spiller en større rolle. Det sier dessuten seg selv at justismord er alvorligst i de saker hvor straffene er strengest.

OMOD kan heller ikke si seg enig i at hensynet til tilliten til rettsystemet er tilstrekkelig ivaretatt med samlet etnisk representativitet i lekdommerutvalgene. OMOD mener det må være et minimumskrav at en ordning som har representativitet som formål også er etnisk representativ. For personer med minoritetsbakgrunn som blir part i en rettssak, vil sammensetningen av den enkelte rett imidlertid være det mest avgjørende.

Skal funnene i spørreundersøkelsen ”Norge – en rettstat for alle?” tas på alvor, betyr det etter OMODs oppfattelse at man også bør se på den etniske sammensetningen av den enkelte rett, der det er naturlig. Det vil det etter OMODs oppfattelse være i jurysakene, hvor retten settes med et stort antall lekdommere.

Per i dag har man sikret helt lik kjønnsrepresentasjon blant lagrette/jurymedlemmer. Undersøkelsen fra SMED og OMOD tilsier at alvorlige straffesaker innebærer betydelig større risiko for diskriminering på grunnlag av etnisitet enn på grunnlag av kjønn. Ettersom en ordning med etnisk representasjon i jurysaker finnes i Storbritannia, bør muligheten for å innføre dette også undersøkes i Norge. OMOD foreslår derfor at justisdepartementet går videre med dette spørsmål.

 

4.14 Hyppigere tjenestegjøring

Etter lovutvalgets forslag skal meddommere og lagrettemedlemmer tjenestegjøre oftere enn tidligere. Målet er tre ganger i året. Tidligere har gjennomsnittet vært rundt 1, 5 ganger i den fireårige valgperioden, jf. utredningen. OMOD støtter dette forslag og tror at hyppigere tjeneste kan gi større mulighet til å påvirke lekdommerne til å håndtere etniske minoriteter saklig og profesjonelt. Sammen med den rette påvirkning fra fagdommere og en målrette informasjonsinnsats som OMOD går inn for, kan dette indirekte bidra til å minske risikoen for at lekdommere utøver etnisk diskriminering.

 

4.15 Reglene for økonomisk godtgjørelse

Per i dag er reglene om godtgjørelse til meddommere slik at tapt arbeidsfortjeneste dekkes, dersom det er slik at den kan dokumenteres. Andre får en godtgjørelse på 250 kr. per dag, jf. utredningen s. 101. Samtidig opplyses det at tilsvarende godtgjørelse ligger på ca. 600 kr. i Danmark og 830 kr. i Finland. Videre godtgjøres oppnevnte sakkyndige i Norge med kr. 735 i timen.

Lovutvalget bemerker selv at ”det for grupper som ikke har fast inntekt, og som dermed ikke kan dokumentere noe inntektstap, kan synes urimelig å måtte bruke opptil flere uker på en rettssak mot en godtgjørelse på kr. 250 kroner pr. dag. Dette vil for eksempel kunne gjelde studenter, som mister verdifull lesetid, uten at den kan prissettes”, jf. utredningen s. 102.

OMOD deler dette synspunkt til fulle. Problemene som kan oppstå på grunn av for lav godtgjørelse vil dessuten øke som resultat av forslaget om at lekdommere skal delta i rundt tre saker årlig mot det nåværende gjennomsnitt som omkring 1,5 sak på fire år, jf. utredningen s. 69.

OMOD mener også i likhet med lekdommerutvalget at man ikke skal legge for mye vekt på at deltakerne i lekdommerundersøkelsen overveiende har svart at godtgjørelsen ikke påvirker deres motivasjon for å tjenestegjøre, jf. tabell 9.1 og utredningen s. 102. Dette skyldes formentlig at det store flertall av lekdommere ikke mottar godtgjørelse, fordi de får kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste eller er i stand til å tjenestegjøre uten lønnstrekk. Dette gjenspeiler seg også i at det er et stort flertal for at lekdommere som får dekket tapt arbeidsfortjeneste også bør få godtgjørelse i tillegg, jf. tabell 9.2 s. 102.

Man må dessuten tenke på vilkårene hvorunder den nåværende utvelgelse av lekdommere foregår med et sterkt innslag av personer tilknyttet lokalpolitikken som er offentlig ansatte og selvstendige næringsdrivende/ledere hvor lekdommervervet normalt ikke er deres første offentlige ombud. Med trekning fra folkeregistrene vil dette endre seg kraftig.

OMOD forslår at godtgjørelsen minst settes opp til samme nivå som i Danmark ca. 600 kr. Dette vil være en viktig forutsetning og et viktig virkemiddel for å sikre etnisk representativitet. Etniske minoriteter falder i langt høyere grad enn etniske nordmenn i gruppen som ikke har fast arbeid og som av den grunn ikke kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste som vil være et betydelig større beløp enn 250 kr. dagen. Etniske minoriteter har større arbeidsledighet og er oftere under utdannelse, i jobbtrening osv. De passer også oftere småbarn selv og gjør annet ulønnet omsorgarbeid for eksempel for eldre. Generelt er de også mye fattigere enn nordmenn, noe som i mindre grad tillater at man kan se stort på det økonomiske utbytte av et ellers ærefult verv. Lav godtgjørelse som eksempelvis ikke en gang dekker ekstraomkostninger til barnepass, vil derfor virke negativt på den etniske representativitet blant lekdommerne.

OMOD støtter også at personer som får dekket tapt arbeidsfortjeneste får en mindre godtgjørelse i tillegg. Man må huske at det er forbundet med ekstra besvær å organisere arbeidsfri m.m. Dessuten vil det fungere som en ekstra motivasjon og anerkjennelse som særlig kan merkes av personer som er lavt lønnet. OMOD vil også be om at man overveier muligheten for å kompensere arbeidsgiver. Selv om arbeidsgiver ikke skal betale lønnsutgifter, vil mange bedrifter likevel få et økonomisk tap dersom en ansatt som er vanskelig å erstatte, trekkes som lekdommer. Slike tiltak kan bidra til at det blir mindre frafall blant etniske minoriteter som trekkes ut som lekdommere, ettersom de i gjennomsnitt har mindre frie arbeidsforhold enn etniske nordmenn. Det bør dessuten overveies å innføre dekning av utgifter til barnepass. Ansvar for organisering av dette bør også tas. På den andre siden må beløpene ikke være så høye at det eksempelvis blir fristende å gi seg ut for å ha bedre norskkunnskaper enn man faktisk har.

Kritikken som Norge fikk av FNs rasediskrimineringskomité i klagesaken Narrainen vs. Norge (Communication No 3/1991) og avgjørelsene fra Den europeiske menneskerettsdomstol bl.a. i saken Demli vs. Frankrike, viser med tydelighet at de internasjonale kravene som stilles til rettsapparatet også omfatter lekdommerordningen.

I barneranssaken ble de tiltaltes ”utenlandske bakgrunn” brukt som selvstendig grunnlag for straffeskjerpelse. I domsslutningen uttales det således at: ”De tiltaltes utenlandske bakgrunn har medført en økt fremmedfrykt, hvilket igjen vil kunne bidra til å vanskeliggjøre sosialiseringen for dem selv og andre med innvandrerbakgrunn. Retten legger således til grunn at det dreier seg om sterkt samfunnsskadelig virksomhet som det er viktig å bekjempe”.

Kebabkiosksaken gjaldt tre personer fra den nazitiske gruppen Boot Boys som senere ble knyttet til drapet på Benjamin Hermansen. To kiosker drevet av personer med minoritetsbakgrunn ble påtent samme nat. En av kioskene brant ikke ned og ble funnet tilgriset med hakekors og rasistiske slagord. Det ble også satt opp skryteplakater etter hendelsen undertegnet med nazisignatur. En tiltalt var tidligere dømt for ruteknusing på et asylsenter.

Likevel kom retten til at de tiltalte skulle frifinnes for brud på bestemmelsen om straffeskjerpelse ved rasistisk motivert skadeverk som finnes i straffeloven § 292.

Dommer uttalte bl.a. at: ”Det at handlingene ble rettet mot innvandrere, er ikke tilstrekkelig til å dømme dem for å ha hatt et rasistisk motiv”.

Det rasistiske motiv for skadeverket fikk likevel betydning i formildende retning da en av de domfelte fikk sterkt nedsatt straff på grunn av at han hadde forlatt det nasjonalistiske miljøet etter brannstiftingen.

Et spørsmål kan være om det kan spores en positiv virkning av formuleringene om etniske minoriteter i rundskriv G-50/99, etter at disse trådte i kraft før uttakingen av de nåværende lekdommerutvalg.

 

 

Tilbake til index for denne mappen

1