o

o

 

Høringsuttalelse fra OMOD til Kommunal- og regionaldepartementet

vedrørende

Forbud mot diskriminering i boliglovene

 

1. Innledning

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har per 04.09.2002 sendt på høring forslag til forbud mot diskriminering i lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner og lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler.

OMOD takker for invitasjonen til å delta og fremsender herved høringsuttalelse.

 

2. Bakgrunn

Bakgrunnen for KRDs forslag er at borettslovutvalget i NOU 2000: 17 Burettslovene har foreslått liknende bestemmelser om forbud mot diskriminering i sitt forslag til nye lover om boligbyggelag og borettslag. Disse forslagene har vært på høring og fått en positiv mottakelse, og det er besluttet å fremme dem for stortinget i regjeringens proposisjon til nye borettslover. Med ikke-diskrimineringsbestemmelser også i eierseksjonsloven og husleieloven vil vernet bli likt for alle boformer.

KRD viser også til Holgersen-utvalgets innstilling i NOU 2002:12 Rettlig vern mot etnisk diskriminering der det er fremmet forslag om en generell lov mot etnisk diskriminering. Hvis loven vedtas, ser ikke Holgersen-utvalget noen grunn til å ha egne bestemmelser mot diskriminering i boliglovgivningen.

Departementet har likevel valgt å foreslå lovendringene nå fordi man ser behov for et vern mot boligdiskriminering ”så raskt som mulig” og ”det vil ta noe tid før en generell lov mot etnisk diskriminering eventuelt blir vedtatt”, jf. høringsutkast s. 2. Det vises også til at regjeringen i Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006) har forpliktet seg til å fremme forslag om forbud mot diskriminering i de nevnte boliglovene, jf. s. 33.

Kommentar

OMOD er helt enig med KRDs vurdering av at det er et umiddelbart behov for å innføre forbud mot diskriminering på boligområdet. Diskriminering medvirker til at manglende adgang til egnet bolig har blitt etniske minoriteters kanskje største velferdsproblem. Dette er grundig dokumentert både gjennom statistikk, forskning og enkeltsaker om boligdiskriminering som bl.a. OMOD har bidratt til å bringe frem i lyset.

Dessuten er Norge forpliktet til å innføre et effektivt rettsvern mot etnisk diskriminering gjennom flere internasjonale konvensjoner. Etter Høyesteretts kjennelse i saken mot Eiendoms Service har det vært tydelig for enhver, både potensielle utøvere av diskriminering og potensielle ofre, at dagens lovverk, dvs. strl. § 349a, er helt utilstrekkelig som vern mot etnisk diskriminering på boligområdet. OMOD har alltid hevdet dette. Nå har også høyesterett slått det fast. Etter OMODs oppfattelse har det siden Høyesteretts kjennelse hersket en slags ”unntakstilstand” med hensyn til boligdiskriminering som det hurtigst mulig må bli slutt på. OMOD ser derfor all mulig grunn til å rose KRD for dette svært nødvendige tiltaket som det er meget gode grunner for å sette i verk omgående.

 

3. Nærmere om lovforslagene

I det følgende gis det nærmere kommentarer til lovforslagenes innhold og utformning.

I Lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner foreslås ny § 3a med følgende ordlyd:

§ 3aForbud mot diskriminering

I vedtektene kan det ikke settes vilkår for å være sameier som tar hensyn til trosbekjennelse, hudfarge, språkkunnskaper, nasjonalt eller etnisk opphav eller homofil legning, leveform eller orientering, og slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte godkjenning av en sameier elle bruker av eiendommen eller tillegges vekt ved bruk av eventuell forkjøpsrett.

Om erstatningsansvar for ulovlig diskriminering gjelder vanlige erstatningsregler.

I Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleie foreslås ny § 1-8 med følgende ordlyd:

§ 1-8 Forbud mot diskriminering

Ved utleie av husrom kan det ikke taes hensyn til trosbekjennelse, hudfarge, språkkunnskaper, nasjonalt eller etnisk opphav eller homofil legning, leveform eller orientering, og slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte opptak i husstand, framleie, personskifte eller tillegges vekt ved opphør av leieforholdet.

Om erstatningsansvar for ulovlig diskriminering gjelder vanlige erstatningsregler.

3.1 Diskrimineringsgrunnlag

Etter ovennevnte forslag til nye paragrafer vil være forbudt å diskriminere på grunnlag av ”trosbekjennelse, hudfarge, språkkunnskaper, nasjonalt eller etnisk opphav eller homofil legning, leveform eller orientering”.

3.1.1 Rase

Lovforslagene som fremmes av KRD avviker fra borettsutvalgets forslag til diskrimineringsbestemmelser på et punkt idet diskriminering på grunnlag av ”rase” ikke er tatt med, jf. NOU 2000:17 Burettslovene. Departementet har valgt å ta ut ”rase” som diskrimineringsgrunnlag med henvisning til at ”det ikke finnes vitenskapelig belegg for at det eksisterer ulike menneskeraser”, at begrepet et ”belastet” og det er overflødig å ha med fordi det dekkes av ”hudfarge og ”etnisk opphav”.

OMOD kan akseptere departementets begrunnelse, men er likevel i alvorlig tvil. Bl.a. kan det henvises til den bruk av begrepet rase som har utviklet seg i bl.a. Storbritannia der rase for eksempel inngår i tittelen ”race relations act”, som er den britiske ikke-diskrimineringslov. Tidligere leder for FNs rasediskrimineringskomité, briten Michael Banton, har for eksempel lagt vekt på at forestillingen om ”raser” fremdeles eksisterer i bevisstheten til personer som utøver diskriminering, og slik sett fremdeles er grunnlag for diskriminering selv om det er ettertrykkelig bevist at forestillingene om ”rase” ikke har, eller har hatt, noe vitenskapelig grunnlag.

I den forstand kan ”rase” eksistere som sosialt fenomen selv om det ikke eksisterer som naturvitenskapelig fenomen. Lovgivning mot diskriminering har som mål å forebygge og sanksjonere overgrepp som oppstår i tilknytning til sosiale forestillinger om andres mindreverdighet, ikke å fremme kunnskap om biologiske forhold. Det avgjørende for om ”rase” skal inngå som diskrimineringsgrunnlag i lovgivningen bør derfor være begrepets sosiale eksistens som grunnlag for diskriminering. At rasebegrepet fremdeles brukes som idémessig grunnlag for overgrep og diskriminering i Norges er for øvrig godt dokumentert. For eksempel kan det henvises til aktivitetene til Boot Boys og Vigrid. Beredskapet for å gripe inn mot aktivitetene til slike grupper må ikke svekkes.

Med henvisning til ovenstående vil det bare være aktuelt for OMOD å støtte en avskaffelse av ”rase” som diskrimineringsgrunnlag dersom det grundig dokumenteres at alle anvendelser av begrepet kan dekkes av andre diskrimineringsgrunnlag. Avgjørelsen om å fjerne ”rase” som diskrimineringsgrunnlag bør derfor ikke tas før i forbindelse behandlingen av Holgersen-utvalgets innstilling. Der er det allerede lagt opp til at en prinsipiell diskusjon skal finne sted.

Viser det seg da at det ikke vil ha juridisk betydning kan ”rase” muligvis fjernes som diskrimineringsgrunnlag med OMODs samtykke.

Inn til da foreslår OMOD at man bevarer en uendret praksis i forhold til straffeloven §§ 135a og 349a og aml. § 55a og medtar ”rase” som selvstendig diskrimineringsgrunnlag i forslagene til diskrimineringsbestemmelser i boliglovene.

Avsluttende vil OMOD bemerke at vi selvsagt støtter at rase skal utgå av vårt vokabular. Det offentlige bør også søke å dette virkeliggjort med alle hensiktsmessige midler. OMOD tror imidlertid det kan være gode grunner for at rasebegrepet anvendes i nettopp den lovgivning som skal bekjempe dets utbredelse.

3.1.2 Språkkunnskaper

”Språkkunnskaper” som ulovlig diskrimineringsgrunnlag er en viktig nyskaping. Dette har hittil ikke vært tatt med i ikke-diskrimineringsbestemmelsene i norsk lov. Ikke desto mindre er språkkunnskaper ofte grunnlag for at etniske minoriteter stenges ute fra samfunnsgoder og -arenaer. Dette skjer for eksempel lovlig ved opptak på utdanning.

I forbindelse med ansettelse anses også språkkunnskaper for å være et relevant utelukkelseskriterium, dersom det er saklig i forhold til stillingsbeskrivelsen eller utdanningens innhold. Uforholdsmessige og irrelevante språkkrav vil imidlertid være ulovlige også på arbeidsmarkedet, jf. aml. § 55a. På bakgrunn av dette brukes ofte manglende språkkunnskaper som ”vikarierende” begrunnelse ved avslag på jobbsøknader hvor det i virkeligheten ligger ulovlige motiver bak.

Derfor er det svært gode grunner for å presisere i de nye diskrimineringsparagrafene i boliglovene at det ikke er adgang til å stille språkkrav for å bo, og diskriminering på grunnlag av språkkunnskaper er ulovlig på boligområdet.

3.1.3 Trosbekjennelse

OMOD er svært fornøyd med at KRD har valgt å medta ”trosbekjennelse” som ulovlig diskrimineringsgrunnlag i forslagene til ikke-diskrimineringsbestemmelser i boliglovene. Dermed videreføres det standpunktet som Norge inntok, da ”trosbekjennelse” ble tatt med som diskrimineringsgrunnlag i strl. §§ 135a og 349a. Dette var en naturlig følge av at vestlige land, herunder Norge, opprinnelig ønsket religion nevnt som selvstendig diskrimineringsgrunnlag i rasediskrimineringskonvensjonen.

OMOD har gjennom tiden mottatt svært mange henvendelser som gjelder diskriminering på grunnlag av religiøs tilhørighet. Et betydelig arbeid er også nedlagt bl.a. fra offentlig side for å beskytte etniske minoriteter mot diskriminering i tilknytning til religiøse hodeplagg. OMOD er derfor sterkt imot Holgersen-utvalgets forslag om at trosbekjennelse eller religiøs tilhørighet ikke skal inngå som selvstendig diskrimineringsgrunnlag i en fremtidig lov mot etnisk diskriminering. Vi forventer en heftig, prinsipiell debatt av dette i forbindelse med behandlingen av Holgersen-utvalgets innstilling. Den nåværende praksis med å medta ”trosbekjennelse” som diskrimineringsgrunnlag bør derfor videreføres i de nye bestemmelser i boliglovene i påvente av at Holgersen-utvalgets forslag behandles.

3.1.4 Opphav

Vi har notert oss at KRD har foreslått formuleringen ”nasjonalt eller etnisk opphav” der strl. §§ 135a og 349a anvender ”nasjonalt eller etnisk opprinnelse”. OMOD lurer på hva som er årsaken/begrunnelsen til denne endring og ønsker oss gjerne informasjon om dette. Umiddelbart virker ”opphav” som et bra begrep som kanskje gjenspeiler bedre at en del av de personene som vernes ikke har opprinnelse fra noe annet land enn Norge. En ennå bedre løsning vil kanskje være å løserive etnisitet fullstendig fra opphav/opprinnelse. For eksempel kan bestemmelsene lyde ”(…) hensyn til trosbekjennelse, hudfarge, språkkunnskaper, etnisitet nasjonalt opphav”.

3.2 Virkeområde

Diskriminering på boligområdet er ikke omfattet av diskrimineringsforbudet i strl. § 349a. Bare dersom det skjer i tilknytning til ervervsmessig virksomhet vil slik diskriminering kunne være omfattet. Dette har hele tiden vært antatt av eksperter, jf. V. Galtung i Bratholm og Matningsdal: Straffeloven med kommentarer. Tredje del. Forseelser. s. 104. Det følger også direkte av Ot. Pr. nr. 48 (1969-70) s. 12 at bolig/fast eiendom ikke er en ”vare” og derfor ikke er omfattet av strl. § 349a. Høyesterett har nå også slått fast i sin kjennelse i Eiendoms Service-saken at ”Det er uomtvistelig og må anses på det rene, at diskriminering ved privat utleie faller utenfor anvendelsesområdet for § 349a første ledd”, jf. Rt-1999-1192 (287-99). Dette er naturligvis det samme som å si i klartekst at Norge ikke etterlever sine forpliktelser etter internasjonale konvensjoner.

Videre ble Eiendoms Service ble frifunnet fordi høyesterett fant at den diskriminerende handlingen som var begått, ikke var i strid med strl. §349a, fordi den var initiert av andre personer (utleierne) som hadde lovlig adgang til å diskriminere. Av dette følger at slik diskriminering må være ulovlig også på utleier side for at ervervsmessig videreformidling kan være lovstridig.

Dette er viktige grunner til å være svært omhyggelig med hensyn til å presisere virkeområdet for fremtidig lovgivning mot diskriminering, herunder forslagene til forbud mot diskriminering i boliglovene. I den retning trekker også det faktum at forbudene omfatter forhold som grenser til privatsfæren som bl.a. har folkerettslig vern. Domstolene trenger derfor et presist lovgrunnlag for å avsi dom.

KRD har allerede gjort en god jobb med å nevne uttrykkelig i lovtekstene hvilke forhold som omfattes av diskrimineringsforbudet. Når det gjelder forslaget til forbud mot diskriminering i eierseksjonsloven ber imidlertid OMOD om at det nevnes uttrykkelig i lovteksten at forbudet mot diskriminering også omfatter pålegg om salg i sameier, jf. eierseksjonsloven § 26. OMOD har tidligere hatt saker om diskriminering i forbindelse med tvangsmessig salg av borettslagsleiligheter. Diskriminering kan naturligvis også skje ved pålegg om salg etter eierseksjonsloven.

Når det gjelder forslaget til forbud mot diskriminering i husleieloven ber OMOD om at det presiseres at diskrimineringsforbudet omfatter alle former for utleie av bolig/husrom, herunder ikke-ervervsmessige leiemål bl.a. hybelutleie i egen privatbolig som utgjør majoriteten av utleiemassen i de fleste kommuner.

OMOD oppfordrer også KRD til å gjøre videre undersøkelser i tilknytning til bestemmelsenes virkeområde og gjerne tilføye nye forhold som kan tenkes å være gjenstand for diskriminering.

3.3 Bevisregler

Det bør innføres delt bevisbyrde ved rettstvister etter diskrimineringsbestemmelsene som foreslås i boliglovene. Dette er allerede innført i saker om diskriminerings ved ansettelse, jf. arbeidsmiljøloven § 55a, og de samme gode grunner som gjaldt for dette, bl.a. den boligsøkende stilling som svak part med lite innsyn, gjør seg gjeldende i forhold boligdiskriminering. Diskriminering i forbindelse med kjøp av bolig og inngåelse av leiekontrakt kan etter OMODs oppfattelse direkte sammenlignelig med diskriminering ved ansettelse. Det vises imidlertid også til at det gjelder spesielle bevisbyrderegler i rettstvister om oppsigelse og avskjed som i praksis innebærer delt bevisbyrde, jf. aml. § 61. Oppsigelse av leiemål, pålegg om salg m.v. kan i sin sosiale virkning og muligheten til å bære bevisbyrden sammenlignes med oppsigelse/avskjed fra jobb.

OMOD foreslår derfor at KRD fremmer forslag om delt bevisbyrde i tilknytning til de nye bestemmelsene om diskrimineringsforbud på boligområdet. Etter en kort periode med vanlige bevisregler så man nødvendigheten av å innføre delt bevisbyrde i rettstvister etter aml. § 55, dersom man skulle leve opp til kravet om et ”effektivt” rettsvern mot etnisk diskriminering, jf. RDK art. 6. Dette bør man lære av.

3.4 Opplysningsplikt

Opplysningsplikt for arbeidsgivere ble også foreslått innføyd i arbeidsmiljøloven § 55a etter at paragrafen hadde vist seg ubrukelig uten. I likhet med personer som søker jobb, er det i mange tilfeller umulig for personer som diskrimineres på boligmarkedet, å sikre seg innsyn uten at de får lovhjemmel i ryggen. Slik lovhjemmel bør derfor inneholdes i forslagene til forbud mot diskriminering i boliglovene. Dette bør formuleres som en generell opplysningsplikt i tvister om boligdiskriminering slik at den gjelder alle for involverte parter, herunder utleiere, styrende organer, mekler, formidler m.m. Dette vil etter OMODs oppfattelse være en forutsetning for å få et effektivt lovverk som kan leve opp til den standard som settes i RDK art. 6.

3.5 Medvirkningsbestemmelse

I strl. §§ 349a finnes en bestemmelse som til gjør medvirkning til diskriminering straffbar. En slik medvirkningsbestemmelse hindrer at personer med medvirkningsansvar går fri og sikrer at paragrafen også kan anvendes når flere deler ansvaret for en diskriminerende handling og det er vanskelig å utpeke en hovedgjerningsperson. Eiendoms Service-saken viser også behovet for å sikre seg mot at dokumenterte gjerningspersoner frifinnes ved å skylde på andre som også har ansvar (pulverisering av ansvar). Med en medvirkningsparagraf vil ganske sikkert et fremtidig tilfelle slik som Eiendoms Service-saken kunne domfelles etter diskrimineringsforbudet i husleieloven. Uten vil dette være mer usikkert.

På dette grunnlag anbefaler OMOD sterkt at forslagene til forbud mot diskriminering i boliglovene, skjønt de er sivilrettslig lovgivning, utvides med en medvirkningsbestemmelse.

 

4. Internasjonale forpliktelser

Flere internasjonale konvensjoner forplikter Norge til å gi etniske minoriteter spesiell beskyttelse mot diskriminering på boligområdet. I tillegg dekkes naturligvis boligdiskriminering av de generelle diskrimineringsforbudene.

Etter FNs rasediskrimineringskonvensjon art. 5 påtar konvensjonspartene, heriblant Norge, seg å forby og avskaffe enhver form for rasediskriminering og å sikre enhver, uten hensyn til rase, hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, likhet for loven”. Etter artikkelen gjelder dette kravet særlig i forhold til en rekke nærmere definerte kjernerettigheter. Blant disse er ”retten til å eie eiendom alene eller sammen med andre”, jf. art. 5 bokstav d romertall 5, og ”retten til å bo”, jf. art. 5 bokstav e romertall 3. Boligeiere vil ha krav på beskyttelse etter førstnevnte bestemmelse, mens sistnevnte bestemmelse forplikter Norge til å verne alle boligsøkende mot diskriminering uansett boform.

Videre fastsetter RDK art. 6 bestemmelser om prosess. Bl.a. at vernet mot diskriminering skal være ”effektivt” og omfatte ”enhver rasediskriminerende handling”. Dette stiller krav til prosessuelle bestemmelser og organisering av håndheving. Videre skal den enkelte sikres rett til å søke oppreisning og erstatning.

Norge har også plikt til å verne mot diskriminering på boligområdet etter FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), jf. art. 11.1 om retten til bolig og art. 2.2 om ikke-diskriminering. Gjennom ØSK art. 26 er Norge også forpliktet til å innføre et generelt lovforbud mot diskriminering som boligdiskriminering kommer inn under.

Videre har Norge plikt til å verne ”retten til eiendom” etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) tilleggsprotokoll nr. 1 art. 1. Dette innebærer bl.a. at ”ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og i folkerettens alminnelige regler”. Dette beskytter boligeiere mot diskriminering, jf. EMK art. 14 som forplikter Norge til å sikre alle rettigheter som er fastlagt i konvensjonen ”uten diskriminering på noe grunnlag”. Videre følger et vist vern av privatboligen av EMK art. 8 Retten til respekt for privat- og familieliv.

Videre kan det vises til at regjeringen planlegger å innlemme EUs diskrimineringsdirektiv 2000/43/EF i EØS-avtalen og ratifisere Den europeiske menneskerettighetskonvensjons tilleggsprotokoll nr. 12, jf. Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006) s. 34. Begge gir et generelt vern mot etnisk diskriminering, herunder boligdiskriminering.

Bestemmelsene i ØSK og EMK gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2.

 

Tilbake til index for denne mappen

1