>
Formål og virkeområder
 
>
 
>
Sektoransvar
Politi
Helse
Den flerkulturelle skolen
Barn og unge
Likestilling
Besøksvisum / familiegjenforening
Ureturnerbare
Forskning
 
>
 
> Kontakt oss
   
   

 

 

                 
   
         
 
 
 

Det sies at Norge er et multietnisk, multikulturellt samfunn. Hva betyr dette i praksis for skolen når det gjelder pensum, rekruttering av lærere, representasjon i lærerstaben? Hvordan leverer den offentlige skolen varer og tjenester til mangfoldet? Er vi brukere eller er vi utlendinger?

Norskundervisning i skolen

Norsk som andre språk (NOA) og norsk som morsmål (NOM)
Norsk undervisningen er delt i to fag – NOA (norsk som andre språk) og NOM (norsk som morsmål). NOA er i følge de sentrale utdanningsmyndigheter ment å være et overgangsfag, altså er det ikke meningen at man skal bli der i løpet av hele skoleperioden. Vi ser en tendens til at en høy andel elever med minoritetsbakgrunn går ut 10. Klasse med NOA på vitnemålet.

OMOD har over lang tid fått henvendelser fra foreldre som opplever at deres barn er feilplassert, eller fra ungdom som erfarer å bli feilplassert. De mener at de skulle hatt ordinær norsk undervisning (NOM) og ikke spesialundervisning (NOA). Mange av henvendelsene kommer i forhold til elever som enten har norsk som eneste språk, eller som har norsk som ett av to hovedspråk – de har ofte en forelder som er norsk og en som ikke er det. Mao er de norske, det er bare at de ikke alltid ser ”typisk norsk” ut.

Skolen har i disse tilfeller ikke klart å se elevenes språk kunnskaper for bare utseende.

Minoritetsungdomsorganisasjonen AYIN (Afrikan Youth in Norway) kan fortelle at deres brukere også rapporterer om det samme. Ellers ser man enkelte steder at går en automatikk i å plassere i forhold til navn og utseende. Et eksempel er skotsk gutt med bakgrunn fra Pakistan som snakker norsk og engelsk plasseres i NOA klasse med bare urdu-språklige elever. Atter andre elever som har dysleksi plasseres i NOA klasser. Det kan virke som om det er vanskelig for skolen å skille mellom språk vansker og lese- og skrivevansker når farge, etnisitet, navn, utseende og annet kommer i veien.

OMOD har siden 1997 etterlyst kunnskap fra Undervisnings- og forskningsdepartementet om plassering av elever i NOA og NOM. Vi ønsker særlig å vite noe om overgangen fra NOA til NOM i løpet av skoleperioden. Dette finnes ikke pr i dag – til tross for at vi har etterlyst det de siste 8 årene. Hvordan kan man si om NOA fungere etter intensjonen av å være et overgangsfag om man ikke vet noe om overgangen? Vi har også etterlyst omfang av feilplassering, konsekvenser av og ansvar for feilplassering. Dette finnes det heller ingen kunnskaper om. [TOP]

Holdninger

Hva sier denne feilplassering av elever om skolens holdninger til elevgruppen? Hva er det som gjør at lærerne ikke hører og oppfatter at en minoritetselev har tilsvarende norsk kunnskaper som sine etniske norske medelever? Kan det hende at de ser elevens minoritetsbakgrunn mer enn elevens individuelle egenskaper? Hvordan vil dette prege skolegangen for elevene? Rekrutteres lærere med minoritetsbakgrunn i skolen?

Hvilken holdninger har departementet til denne elevgruppen som brukere av skoletjenester, når de siden 1997 ikke har gjort noe for å se på hvordan det går med norsk undervisningen til minoritetselever? Hvorfor er det slik at man vet mye om kriminalitetsbildet blant ungdom med minoritetsbakgrunn, men lite om deres erfaringer i forhold til skolen? Hvorfor finnes det ingen undersøkelser som har et fokus på de særskilte utfordringer minoritetselever møter på skolen i forhold til majoritetselever? Har minoriteter tillit til den norske skolen? [TOP]

Pensum

Hvordan reflekterer det mangfoldet? Vi får tilbakemelding fra foreldre som forteller at barna har lært en sang på asiatisk. Det må sies å være noe underlig at skolen i 2004 lærer elever at man snakker asiatisk i Asia. Igjen er det sikkert velment, man skal tross alt lære om andre kulturer. Men: Hva lærer man? Hvordan presenteres minoritetselever? Hvordan kjenner de seg igjen i lærematerialet? Er det bare greit når barn som er født og oppvokst i Norge får beskjed om å ta med mat fra sitt hjemland, og da skal barnet med pakistansk bakgrunn ta med pakistansk mat, barnet med somalisk bakgrunn ta med somalisk mat? Hva skjer når et barn har norsk mor og pakistansk far? Når skal Norge bli hjemlandet – også i skoleterminologi? [TOP]

 
     

 


© 2005, OMOD. All rights reserved.