>
Formål og virkeområder
 
>
 
>
Sektoransvar
Politi
Helse
Den flerkulturelle skolen
Barn og unge
Likestilling
Besøksvisum / familiegjenforening
Ureturnerbare
Forskning
 
>
 
> Kontakt oss
   
   

 

 

                 
   
         
 
 
 

Yter politietaten service likt til ulike grupper i befolkningen? Har mennesker med minoritetsbakgrunn tillit til politiet? Kan man ha tillit til en institusjon hvis man opplever å bli kriminalisert? Hvordan leverer politietaten varer og tjenester til mangfoldet? Er vi brukere eller er vi utlendinger?

Politietaten har lenge vært et prioritert område for OMOD, det var utgangspunktet for organisasjonens arbeid. OMOD ble dannet pga episoder med politikontroll. Vi har arbeidet på dette området på flere plan og i forhold til mange tema. Hovedfokuset har vært på resultatorientert kontroll, utestedsdiskriminering, racial profiling, objektivitet og nøytralitet i møte med minoriteter, og det å håndheve diskriminerings lovverk. Vi ser at arbeidet har gitt konkrete resultatet. Det foreligger for tiden flere konkrete forslag til gjennomføring. Vi håper å få satt et økt fokus på Racial Profiling fremover, og arbeider sammen med et par andre instanser med å få til en konferanse om dette temaet.

Vi jobber i det sentrale samarbeidsforumet til Politidirektoratet (POD), og samarbeider med lokale politidistrikt. Vi er med i justisdepartementets fora der flere av minoritetsorganisasjonene kommer med innspill til departementet. I tillegg har vi kontakt med lokale politistasjoner i konkrete enkeltsaker. Vårt arbeid i forhold til kontroll resulterte i Politidirektoratets rapport Registrering og dokumentasjon i forbindelse med politikontroller og St. M. 46(2002-2003) Kvitteringar frå politiet og annan kontroll. På bakgrunn av dette fikk man i 2004 vedtak om at polititjenestepersonale skal bære synlig tjenestenummer og at det gjennom forskningsoppdrag skal utvikles kunnskap om forholdet politi-minoritet.

Utestedsdiskrimineringssaker i Oslo har havnet i retten på bakgrunn av strl. § 349 a. Da vi først tok opp slike saker med politiet ble ikke nekt av adgang til utested ansett for å være en diskrimineringssak, men et ordensproblem hvor vedkommende som mente seg diskriminert ble bedt om å fjerne seg. Nå ser vi at enkelte politidistrikt anerkjenner dette som en politisak.

Flere av de konkrete forslag til tiltak omkring forholdet politi-minoriteter som OMOD har arbeidet for gjennom mange år har blitt tatt med i Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006) og i Forebygging av rasisme og diskriminering i politi-og lensmannsetaten.

Her nevnes:

  • Håndtering av tillitsproblemer
  • Klagebehandling og journalføring av saker
  • Opplæring
  • Rekruttering av etniske minoriteter til etaten
  • Økt bevissthet og kunnskap om minoriteter gri dialogfora – nasjonalt og lokalt
  • Prioritering av diskrimineringssaker
  • Utredning av kvitteringsordningen ved kontroll

OMOD har siden 2003 , sammen med andre organisasjoner , vært representert i det nasjonale dialogforum ved Politidirektoratet. Formålet er å bedre kommunikasjonen mellom politi og minoriteter i Norge. Gruppen møtes fire ganger i året, og tar opp problemstillinger av prinsipiell art i tillegg til et spesielt tema på hvert møte. Temaene som ble tatt opp i 2004 var:

  • Minoritetsungdoms møte med politiet
  • Familievold i innvandrerfamilier
  • Politiets bruk av media

Justisdepartementet har ved statssekretæren e t tilsvarende dialogforum som møtes to ganger i året. I 2005 har OMOD satt Racial profiling på dagsorden. Vi har bistått med arbeid i tilknytning til Agder Politidistrikts Handlingsplan mot diskriminering og rasisme 2004/05.

Den senere tid har OMOD rettet et fokus på kurs som gis på Politihøyskolen omkring politiets rolle i et multietnisk samfunn. Dette kom særlig på bakgrunn av ”Afrika forelesningen” (pdf) som har blitt brukt. Her fremstilles afrikanere som en homogen gruppe som blant annet frykter onde ånder, bruker medisinmenn og fort kan oppfattes som ”lystløgnere”. Det er mange steder et fokus på de andre, og i mindre grad et fokus på etaten – hvilken nye oppgaver og utfordringer har det offentlige og hvordan skal disse løses på best mulig måte, særlig med hensyn til praktiske ”redskaper”.

På bakgrunn av mange henvendelser i forhold til politiet har vi funnet det nødvendig å utarbeide en brosjyre for å klargjøre hvilke rettigheter og plikter man har i møte med politiet. Denne har primært blitt delt ut til ungdom. (Denne kan lastes ned her eller bestilles – send mail til: omod@online.no)

Innlegg om "Racial Profiling" (Word)

OMOD 10 år rapport (pdf)

[TOP]

 
     

 


© 2005, OMOD. All rights reserved.