>
Formål og virkeområder
Virkeområder
Faglig profil
Samarbeid
 
>
 
>
 
>
 
> Kontakt oss
 
                 
   
         
 
 
 

OMOD er en etablert organisasjon med en klar faglig profil i forhold til vårt virkeområde. Det arbeidet vi gjør er prosess- og resultatorientert, og vi arbeider med prosesser som tar tid.

Noen eksempler på resultater etter langsiktig prosessorientert arbeid

  • Synlig tjenestenummer for politiet kompetanseheving av politi og påtalemyndighetene omkring diskrimineringssaker
  • Nytt lovverk mot etnisk diskriminering
  • Opprettelsen av en egen rettshjelpsordning, SMED – Senter Mot Etnisk Diskriminering, som pr. 2006 skal videreføres i en ny ombudsinstitusjon
  • En definering av utestedsdiskriminering.
  • Norsk som andre språk NOA/Norsk som morsmål NOM: Endring av norskundervisningen i Oslo Kommune.
  • Deling av UDI.
  • Økt fokus på og resultater i forhold til rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn ved Politihøyskolen.

Vi arbeider primært i forhold til personer som har opphold i Norge, og ikke i forhold til asylsaker. Unntaket er familiegjenforening, fordi en av partene har opphold. Fokuset er videre på offentlig sektor. Vi bistår eksempelvis derfor ikke i saker vedrørende borettslag med mindre det er kommunen som er utleier, eller i forhold til det private arbeidsmarkedet.

OMOD har over tid ervervet en unik kompetanse omkring forholdet minoritet og offentlig sektor. Det er viktig at denne kompetansen også er med og danner grunnlaget for politikkutforming. Vi har derfor arbeidet for økt minoritetsrepresentasjon i råd og utvalg, og er nå representert i flere av disse.

OMODs arbeid bidrar til strukturelle endringer som på sikt vil ha positive innvirkninger og konsekvenser for minoriteter og samfunnet for øvrig. I tillegg til dette kommer de resultatene vi oppnår i enkeltsaker. Vi mener at vi ved å stille spørsmålstegn ved praksiser i enkeltsaker, skaper nye muligheter for andre som kommer etter. [TOP]

 
     

 


© 2005, OMOD. All rights reserved.