o

o

 

Høringsuttalelse til rapport om tilsskuddsordingen til
landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet. Ref 02/1338 pbg

Innledningsvis ønsker vi å si at vi jevnt over er fornøyd med denne rapporten. OMOD sitt syn på hva slags endringer som er ønskelige i forhold til denne tilskuddsordingen er tidligere presentert til departementet, og også til Statskonsult. Vi opplever å ha fått gehør for våre ønsker både i forhold til Statskonsult sin rapport, og nå også i forhold til departementets arbeidsgruppe.

Vi har likevel noen områder vi ønsker å gi utdypende kommentarer på:

1.

For det første ser vi svært positivt på arbeidsgruppens pragmatiske tilnærming til frivillighet, likeså at tilskuddsordningen vil være med på å sikre en kontinuitet i kjerneområdene. Dette siste er svært viktig, og en nødvendighet for resultater i det viktige langsiktige arbeidet. Vi ser svært positivt på at man må søke støtte til prosjekter ut over kjerneområdene på andre fagdepartements budsjetter og/eller tilskuddsordninger. Vi ønsker likevel her å tilføye at det da må være en reelll mulighet for dette. OMOD har ved flere anledninger søkt andre departement. Vi har da opplevd at søknaden automatisk sendes til KRD, med begrunnelse at departementene ikke har midler til rådighet til den type arbeid. Det skal sies at vi har en dialog med andre departement for å se nærmere på dette, men ikke alle er klare til å sette økonomi bak sitt ønske om å ta sektoransvaret på alvor.

Vi mener derfor det er nødvendig at KrD går i en dialog med andre departement også i forhold til mulighet for innvandrerorganisasjoner til å søke støtte hos dem. Det skal sies at BfD har hatt midler i forhold til tvangsgifte og omskjæringstiltak, men generelt er det nesten lukket dersom vi ønsker midler i forhold til arbeid på skolesektoren, sosialsektoren og ikke minst på politi- og justissektoren.

 

2.

Kapittel 5 omhandler kriterier for støtte. OMOD stiller seg bak arbeidsgruppens forslag i forhold til hva som skal defineres som landsdekkende. Imidlertid er vi ikke enige i arbeidsgruppens kommentarer til representasjon av minoriteter i styrene. OMOD har tidligere gitt utrykk for at andelen med minoritetsbakgrunn bør være minst 50% og vi står fortsatt på dette. Vi finner det betenkelig at den nåværende regjering med statsråd Gabrielsen i spissen nå har fått gjennomslag for en kvinneandel på 40% i bedriftenes styrer, men at man i forhold til landsdekkende innvandrerorganisasjoner ikke kan stille krav om at man bør ha 50% representasjon av personer med minoritetsbakgrunn i styret. Vi finner dette for forsiktig og lite fremadrettet i forhold til minoriteters representasjon i styrer og utvalg – en viktig arena for deltakelse og makt i samfunnet. Dersom man ikke skal kunne kreve %-vis andel i styrer på dette feltet – hvordan skal man da kunne forvente representasjon på andre områder?

 

3.

Vi finner å måtte kommentere noe som ikke er en innsigelse mot arbeidsgruppens konklusjoner, men som slik det står virker svært lite gjennomtenkt. I kap 5.5.3. omtales organisasjoner som baseres på en etnisk eller nasjonal gruppe: ”Spørsmålet er om det er ønskelig med organisasjonslandskap på innvandrerfeltet som består av segregerte organisasjoner, basert på etniske og nasjonale grupper, og om et segregert organisasjonsliv bidrar til integrering i samfunnslivet”.

Vi ser det tvert i mot som et problem at det i dag ikke finnes midler til minoritetsungdomsorganisajsoner som nettopp er basert på etnisk eller nasjonal gruppe, som Viet-nor, Himmolo youth og Afrikan youth in Norway (AYIN). Et eksempel er måten AYIN jobber på. De ser det som svært viktig at ungdommene får en bevissthet om sin afrikanske identitet også, og at man presenteres for et mer nyansert bilde av Afrika enn det som det norske samfunnet kan bidra med. Dessuten har de et ressursteam av voksne med afrikansk bakgrunn som er leger, It-ingeniører, tannleger osv for å vise at svarte kan få posisjoner og gode jobber. Denne identitietsbyggingen ser vi som en viktig forutsetning for å kunne fungere i det norske samfunnet. Uten en trygghet i forhold til egen identitet og uten å lære mekanismer å takle utfordringer som er felles for svarte men som hvite aldri vil forstå, vil man heller ikke kunne være i stand til å gi noe selv.

OMOD arbeider derfor målbevisst for å styrke posisjonen til de nevnte ungdomsgruppene, og ser disse segregerte organsiasjonene som en viktig forutsetning for integrering.

Et annet spørsmål er om de bør komme inn under post 73. Vi ser at man til nå har sagt at organisasjonene som hovedregel må representere på tvers av nasjonalitet eller etnisk bakgrunn, og foreslår at denne formuleringen blir stående.

Vi ser imidlertid gjerne at departementet tar en gjennomgang over mulighet for at noen av disse organisasjonene som gjør en så viktig jobb skal kunne få mulighet til driftstilskudd.

Videre vil vi påpeke at det i samme kapittel står at enkelte nasjonaliteter er svakt representert i de fleretniske organisasjonene, og da nevnes vietnamesere og somaliere spesielt. OMOD har over lengre tid hatt flere med somalisk bakgrunn tilknyttet organisasjonen, både som ansatte i forhold til prosjekter og som frivillige. Vi har pr. dags dato en sivilarbeider med somalisk bakgrunn, og vi har et prosjekt spesielt rettet mot somaliere. Vi har derfor et bredt nettverk i forhold til denne nasjonalitetsgruppen. Mange av de henvendelsene vi får kommer fra personer med bakgrunn fra Somalia. Vi har dessuten lenge hatt et godt samarbeid med Vietnor, og har ikke den opplevelsen som media fremstiller om at denne nasjonalitetsgruppen er spesielt lukket – i hvert fall ikke på ungdomssiden.

Igjen – vi er enige med departementets konklusjon om hvem som skal kunne motta støtte, men det forutsetter bedre ordninger enn hva som er tilfelle i dag for nasjonale organisasjoner, og vi ber departementet arbeide videre med denne utfordringen.

Vi mener også at arbeidsgruppen bør ta stilling til hva man mener i forhold til organisasjoner som oppstår på bakgrunn av et tema, og som primært jobber i forhold til ett tema. Eksempel på slike temaer kan være norskundervisning, tvangsgifte osv. Skal slike organisajsoner kunne få støtte over post 73?

 

4.

Kap 5.3.4. går på faglig kompetanse, og OMOD anser dette som viktig. Vi ser at det nå sees på muligheten for at dokumentasjon av kunnskap og formidlingsevne skal vurderes for tildeling, og OMOD mener dette bør gjøres.

Vi ønsker også å tilføye noe om hvorfor vi anser dette som viktig. Flere av organisasjonene sitter i dag på en unik kompetanse på sitt felt, ikke minst på bakgrunn av det store nettverket man har. Organisasjonene kan på en helt annen måte enn myndighetene være i forkant av utviklingen. OMOD har i det siste stadig fremmet at vår kompetanse bør benyttes i større grad av myndighetene enn det som er tilfellet i dag. Et godt eksempel er det nylig nedsatte forumet i justisdepartementet der den politiske og administrative ledelsen i departementet sammen med Ngo'ene skal møtes 2 ganger i året og ha en dialog rundt tema som foreslås av Ngo'ene. Det er i denne forbindelse positivt at man i pkt. 7.4. foreslår at myndighetene bør ha møter med organisasjonene for faglige diskusjoner.

Likevel ser vi at det er behov for utvikling av kompetanse på stadig flere områder. OMOD hadde i fjor en besøksrunde til flere forskningsinstitusjoner da vi opplever at samfunnsforskningen på dette området faller i samme felle som samfunnsforskningen generelt sliter med – man har et etterslep – dvs at forskerne ikke nødvendigvis makter å ligge i forkant av utviklingen og dermed ikke setter premisser for debatten, og heller ikke i stor grad kommer med nyttige innspill som et ledd til videreutvikling. Vi understreker at vi skriver dette med bred penn, og at det finnes et par hederlige unntak, men at det likevel er et fenomen vi mener å se. Vi har også fått en god dialog med forskere på dette området, og ser det som viktig med et samarbeid mellom Ngo'er og forskningsinstitusjoner.

Det er NGO ene sin oppgave å være i forkant. Eksistensgrunnlaget vårt hviler på at vi klarer denne oppgaven. Vi ser det derfor som viktig å klare å følge med på den forskningen som skjer i Norge, men også i andre land. Dette krever ressurser primært i forhold til tid og kapasitet. Vi finner det imidlertid viktig at Ngo'ene klarer dette, men ser at det lett kan bli en salderingspost i den grad at vi ikke har mulighet til å dra på konferanser osv , særlig i utlandet, som vi gjerne skulle deltatt på.

5.3.5 omhandler en samlet faglig profil, og Vi er svært positive til at arbeidsgruppen nå stiller krav til faglig dyktighet, og at man faktisk må være faglig dyktig som et kriterium for tildeling. Det samme gjelder i forhold til 6.2.3. – vi er svært positive til krav om måloppnåelse.

 

5.

I kap 7.4. om rapportering foreslår arbeidsgruppen at i tillegg til at man skal sende inn rapport en gang i året samt jevnlige regnskapsrapporter, så skal organisasjonene som mottar tilskudd evalueres jevnlig – det foreslåes hvert 4. år. Vi må da spørre: Er dette vanlig praksis i forhold til andre typer organisasjoner som mottar midler? Gjør man dette i forhold til barne- og ungdomsorganisasjoner – miljøvernorganisasjoner osv? Hvorfor ser man behov for evaluering, når man allerede har svært godt grunnlag for å uttale seg om organisasjonenes resultater? For det første viser regnskap hva man bruker midlene til. For det andre leveres grundige årsrapporter. For det tredje foreslås det faglige samtaler med myndighetene. For det fjerde vil kunnskap vise seg i høringsuttalelser til myndighetene. For det femte skal man ha årlige møter med UDI, osv osv.

Vi ønsker å vite hvordan denne evalueringen er tenkt å foregå, og hvor mye midler man har tenkt å sette av til dette. Det er da snakk om 10 organisasjoner som skal evalueres av eksterne hvert 4. år . Vi ser at dette vil kunne komme til å koste mye, og vi ser at midlene ikke skal taes fra tilskuddsposten. Vi foreslår at det tenkte beløpet til evaluering heller legges til tilskuddsposten.

Man må i dag levere revidert aktivitetsplan for perioden 01.06.2002 – 31.12.2002. Man lager altså:

 • 1. Aktivitetsplan for inneværende år
 • 2. Revidert budsjett for inneværende år
 • 3. Årsrapport for foregående år
 • 4. Regnskap for foregående år
 • 5. Revisjonsberetning for foregående år
 • 6. Revidert regnskap for de fem første mnd av inneværende år
 • 7. Revidert budsjett for de 7 siste mnd inneværende år
 • 8. Revidert aktivitetsplan for inneværende år

I tillegg vil utvalget nå at vi skal evalueres hvert 4 år samt at man i tillegg til aktivitetsrapporten skal lage et eget dokument for å bidra til kartlegging av art og omfang av diskriminering. I aktivitetsrapporten kommer det frem hva man har arbeidet med. Dersom man skal lage egne rapporter ut over dette, vil det kreve mer midler til arbiedskraft. Ellers blir det slik at man må arbeide med saker ett år, for så neste år å arbeide med å rapportere dette.

Arbeidsgruppen består av personer som arbeider i store byråkratiske organisasjoner. Man glemmer da kanskje at Ngo'ene har svært få ansatte til å gjøre alle oppgavene som i de store organisasjonene er organisert i ulike avdelinger. Regnskapsansvarlig i Ngo'en gjør samtidig:

 • sekretærarbeid – ta imot telefoner, klienter, saksarkivering, gå gjennom aviser, arkivere artikler
 • saksbehandlerarbeid
 • saksutredning, som krever at man stadig setter seg inn i nye områder
 • delta på seminarer, ofte som bidragsyter som krever forberedelser
 • være i kontakt med ulike miljøer, fra forskningsmiljøer til miljøer på gateplan
 • være informasjonsleverandør i forhold til media, studenter, politikere, partier, organisasjoner, myndigheter, institusjoner - søke info på internett og andre steder
 • følge med i det offentlige landskap eks stortingets spørretimer
 • holde seg oppdatert på faglitteratur, norsk og utenlandsk
 • delta på møtevirksomhet - skrive høringsuttalelser - delta i utvalg
 • nettverksarbeid og samaarbeid med andre organisajoner på området
 • Drive lobbyvirksomhet i forhold til viktige saker

Osv osv. Poenget er at dersom man i tilegg til dette skal lage en omfattende rapport ved siden av det som allerede leveres så krever der mye. Vi ser heller ikke helt behovet for flere rapporter – vi ser imidlertid behov for at myndighetene i større grad tar kontakt med NGO'ene og i større grad benytter seg av den kompetansen som ligger her. I stedet for en ny rapport, som lett kan forståes som enda en bevisfaktor for at vi faktisk har eksistensgrunnlag, så foreslår vi at kunnskapen i NGO'ene kommer til uttrykk ved at myndighetene tar kontakt. Dette skjer i dag svært sjelden. Dersom organisasjonene er i møte med departementet eller UDI skjer det etter forespørsel fra oss eller i forbindelse med en konferanse, evt seminar.

Vi ønsker å avslutte med å si at det må bli bedre samsvar mellom det vi skal gjøre og de midler vi har til rådighet. Departementet har et ansvar i forhold til å øke post 73, som nå har stått uforandret noen år.

 

Tilbake til index for denne mappen

o