o

 

 

Høring Lov om vaktvirksomhet – utkast til nye forskrifter

Vedlagt følger OMOD sine kommentarer til utkast til nye forskrifter vedrørende Lov om vaktvirksomhet. Vi viser i denne høringen til den kommende lov mot etnisk diskriminering. Vi er klar over at det vil ta minst ett år før denne blir vedtatt i Stortinget da høringsfristen nettopp er gått ut, og at man derfor ikke kjenner den endelige lovtekst enda. Likevel velger vi å vise til at denne loven kommer, og vi mener den vil være sentral også i forhold til vaktselskapenes virksomhet. Vi tar et forbehold om at lovteksten blir radikalt forandret i forhold til forslaget som nå har vært ute på høring, men anser det som så lite sannsynlig at forbeholdet kun er tatt med for ordens skyld.

 

Til punktene i høringen:

Forskriftens §2 om tillatelse: Det foreslås at søknad om tillatelse til å utøve eller inngå avtale om vaktvirksomhet skrives på blankett fastsatt av POD. Det samme gjelder for endringer i virksomheten som medfører at ny tillatelse må gis. Vi ber om at det på denne blanketten spesifiseres at man må drive i samsvar med lov mot etnisk diskriminering, og at man kan lage et resymé av lovens viktigste punkter som evt. kan følge som vedlegg.

Vi vet at dette er et radikalt forslag, men vi mener det er et nødvendig forslag. Dette fordi vi ser at vekterfirmaene representerer en stor utfordring for personer med minoritetsbakgrunn. Dette har til nå vært svært vanskelig å gjøre noe med, av ulike årsaker. En faktor er at man har hatt et svært dårlig lovverk, men vi ser at like viktig er det at man ofte er prisgitt ledelsen i vaktselskapet som svært sjelden kan sies å ta utfordringene vedrørende diskriminerende forskjellsbehandling på alvor.

Det at vi mener den nye loven skal være grunnlag i tillatelsen, må og få konsekvenser for lovens §6 om tilbakekall av tillatelse. Vi mener at dersom man har gjort seg skyldig i grov eller gjentatt overtredelse i forhold til diskriminering, så skal tillatelse kunne tilbakekalles.

Forskriftens §5 om utdanning: I brev fra POD til JD datert 20.12.02 kommer det frem at vedrørende bestemmelsen om gjennomgått introduksjonskurs på 15 timer, avventes det forslag fra bransjen om det nærmere innholdet i kurset.

 

OMOD har i lang tid mottatt flere klager på vekteres behandling av personer med
minoritetsbakgrunn. Klagene har ulik karakter, men vi kan nevne noen eksempler:

  • Fotfølges i butikkene
  • Anklaget gjentatte ganger for tyveri uten at noe er funnet
  • Forvist fra steder (begrunnelsene her er svært mange: Du skal forlate stedet med en gang du har drukket kaffien din, det er ikke lov å stå her mer enn 5 minutter, du har vært her i senteret over en time uten å kjøpe noe osv)

Vi har hatt saker der vektere har brukket armen på klienten, der vekter har slått ned klienten mv. Vi hører svært ofte at vektere er en av de verste yrkesgruppene i forhold til behandling av minoriteter. Vi har også hørt om flere tilfeller om at enkelte vekterselskaper gir sine ansatte instruks om å følge ekstra godt med på ”utlendinger”.

Av denne grunn har vi interesse av hva som blir innholdet i ovennevnte kurs. Vi ønsker en spesifisering av at man skal ha en gjennomgang av lov mot etnisk diskriminering når denne vil foreligge. Inntil da ønsker vi at man i kursene skal spesifisere at man ikke kan gå ut fra hudfarge alene.

Forskriftens § 7 om legitimasjon: Vi ber om at også vekterne får spesifisert at de har plikt til å oppgi et nummer på forespørsel. Om dette skal være ansettelsesnummer kan diskuteres, men det må i alle fall bli mulig å spore tilbake den man ønsker å klage på.

Forskriftens § 12 skal videreføre vaktforetakenes plikt til å gi politiet opplysninger om driften som gjør det mulig å kontrollere om virksomheten drives i samsvar med loven (lovens§14). Vi ønsker som et krav her at bedriften skal spesifisere hva den gjør i forhold til å forhindre diskriminerende oppførsel blant sine ansatte, samt hva slags apparat de har for å håndtere klager som måtte komme inn i forhold til diskriminerende oppførsel. Siden dette rapporteringsskjemaet forslagsvis skal utarbeides av POD, ber vi om at POD tar dette med i betraktningen i forhold til hva skjemaet skal inneholde.

 

Tilbake til index for denne mappen

o