o

o

 

HØRINGSUTTALELSE I FORHOLD TIL RAPPORT ”FOREBYGGING AV
RASISME OG DISKRIMINERING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN”

 

Av OMOD – Desember 2001

OMOD ønsker med dette å avgi høring i forhold til ovennevnte rapport. Vi ønsker innledningsvis å si at vi mener dette er en god rapport, som kommer med svært viktige forslag til endring i forhold til dagens ordninger. Vi ønsker å berømme gruppen som på svært kort tid har kommet frem til spennende resultater. Når dette er sagt har vi likevel en del punkter vi ønsker å kommentere, både i forhold til det som er skrevet, men også i forhold til det vi mener burde kommet frem som ikke står nevnt.

 

1. Sammensetning av gruppen:

Gruppen skal se på forebygging av rasisme og diskriminering i politietaten. Gruppen består utelukkende av personer med tilknytning til politietaten – ingen av dem har minoritetsbakgrunn. Dette er betenkelig særlig fordi rapporten omhandler et område som har så stor betydning. Mye av kunnskapen vi har i dag i Norge har vi fra England, og vi hadde ikke hatt denne kunnskapen uten at man der hadde hatt representasjon av personer med minoritetsbakgrunn, både innefra og utenfra etaten. Vi tillater oss å si at vi anser det som arrogant å tro at alle svarene ligger i ens eget hus – man må tore å se utover.

Det er mange kvalifiserte personer i Norge. Når dette er sagt ønsker vi å tilføye at OMOD ikke betviler at gruppens medlemmer er kompetente – heller ikke deres motiver – summa summarum ser vi som sagt dette som en svært god rapport, men det er ikke ikke poenget. Poenget er at man i utvalg kan få inn nye vinklinger – man ser med andre øyne – og man får en viktig intern diskusjon før publisering. I Norge er det for lengst etablert at man ønsker kvinne og ungdomsrepresentasjon – så også bør det være med minoritetsrepresentasjon. Man hadde ikke utarbeidet en rapport om bedrede forhold i politietaten i forhold til saker relatert til kvinner, uten at det hadde vært kvinner representert i utvalget

 

2. Definisjoner:

Rapporten bruker ordet fremmedkulturelle, som er et ord som ble innført av grupperinger langt til høyre i norsk politikk. Det er et svært negativt ladet begrep som man bør tilstrebe å få ut av offentlige norske dokumenter.

OMOD er svært positiv til at den engelske definisjonen av rasisme også kan innføres her i landet, det at opplevd rasisme defineres som rasisme.

 

3. Saker henlegges

Under pkt 3.4. kommer utvalget med en viktig kommentar i forhold til saker anmeldt til SEFO der de aller fleste sakene henlegges. Utvalget skriver som begrunnelse: ” Dette kan ha sammenheng med at SEFO i hovedsak vurderer straffbarheten i henhold til strl §325, hvor bevistemaet i utgangspunktet vil være om tjenestemannen utenfor all rimelig og fornuftig tvil har vist grov uforstand eller utilbørlig oppførsel. Det er derfor grunn til å tro at mange av de henlagte sakene befinner seg i gråsonen mellom den profesjonelle og korrekte opptreden og adferd som anses for straffbar”. Dette er en viktig poengtering. Vi vil komme tilbake til dette senere – det viktige i at man i en kontrollsituasjon opptrer høflig overfor den som blir kontrollert.

Vi stiller oss bak arbeidsgruppens oppfatning av at lovverket er utilstrekkelig. Vi viser imidlertid til omfattende korrespondanse på dette området tidligere og ser derfor ikke behov for å gå nærmere inn på dette nå. Vi avventer Holgersen-utvalgets innstilling på dette området. Imidlertid mottar politiet anmeldelser fra personer med minoritetsbakgrunn på andre områder enn diskrimineringssaker. OMOD har fått henvendelser som tyder på at det kan gjøres mye i forhold til servicen også på saker som minoritetspersoner anmelder som ikke går på diskriminering. Det er viktig når man kommer i en fortvilet situasjon for å søke bistand hos politiet at man blir høflig møtt – dette gjelder uansett hvilken bakgrunn man har.

Vi er enig i at påstander om at anmeldelser nektes mottatt av politiet ikke enkelt lar seg undersøke, men det er ikke det samme som at det ikke lar seg undersøke. Det burde være mulig å foreta undersøkelser blant personer med minoritetsbakgrunn – både kvantitative og kvalitative, om deres oppfatning av politiet som serviceetat. Vi foreslår at dette gjøres, så fort som overhodet mulig. Om dette blir gjort eller ikke er i stor grad et prioriteringsspørsmål, og vi ber om at det blir prioritert.

Vi merker oss at utvalget i samme forbindelse har en svært viktig betraktning – at det som oppleves som hensiktsmessig av politiet, som å be en anmelder om å komme tilbake neste dag, vil kunne ”bidra til å skape et inntrykk av forskjellsbehandling og nedvurdering som politiet bør ta alvorlig”. Dette er svært viktig – det å se på rutiner, slik at det som er ment vel ikke blir oppfattet som motvilje og dermed skaper problemsituasjoner. Vi vil her poengtere at det ofte er summen av negative erfaringer som oppleves frustrerende, og at de positive møtene derfor blir så viktige, også i forhold til hva man meddeler kjente.

 

4. Politiets mange roller:

I forbindelse med politiets mange roller: OMOD har tidligere tatt til orde for at flere av de oppgavene som i dag sorterer under politiet bør flyttes. Dette finnes det korrespondanse på, og vi ser ikke grunn til å gjenta alt. En del oppgaver som vi sorterer under politiet, men som blir utført av sivile, vil i England være tatt ut av politihuset. Det at man må vente i kø ved politihuset i flere timer bare for å få utlever søknadskjema om statsborgerskap er et eksempel på noe OMOD mener er unødvendig.

Politiets rolle som ordensmakt og serviceyter er viktige, og i forhold til minoritetsbefolkningen er kanskje den siste særdeles viktig. Måten man utfører serviceoppgaven på vil på lang sikt, ha stor betydning for eksempel i forhold til en ønsket rekruttering til politihøyskolen.

Vi merker oss at utvalget betegner utlendingsloven som ”diskriminerende i seg selv”, og ser det dilemmaet som i den forbindelse tegnes opp. Vi ser frem til en gjennomgang av denne loven, som etter planen skal være fredig i år 2003.

 

5. Tillitsskapende arbeid _ Forslag om å se på IAG - ordningen

Under pkt 4.2.3. nevnes tillitsskapende arbeid. OMOD har blandede erfaringer med dette, Vi har ofte fått løfte om at vi skal ha jevnlige møter med politiet, men har til nå ikke god erfaring med at møter er kommet i stand uten at det er vi som har bedt om det, og gjort mye for å få dette til. Vi vet at dette er erfaringer vi deler med mange andre. For at det tillitsskapende arbeidet skal komme i gang er det viktig med en gjensidighet. OMOD foreslår derfor at man i Norge ser på det man nå har startet i england – Independent Advisory Groups som nevnt på s. 25 i rapporten.

Etter Stephen Lawrence – saken, og den etterfølgende Macpherson rapporten, har politiet i England sett behovet for et tettere samarbeid med Ethnic minority communities. På denne bakgrunnen er det opprettet flere såkalte Independent Advisory Groups (IAG). Dette er rådgivningsgrupper som bistår politiet i ulike saker, men også i forhold til strategiske spørsmål. Det som er felles for gruppene er at de er sammensatt av noen av politiets sterkeste kritikere.

Den første IAG'en startet for ca. 2 år siden, og OMOD deltok, takket være midler fra justisdepartementet, på en konferanse i London som presenterte ulike grupper, og deres erfaringer. Flere av deltakerne kom fra politidistrikt som enda ikke har opprettet slike grupper, og de kom for å få ideer til hvordan de kan gjøre det i sitt distrikt. Andre deltakere var medlemmer av IAG'er, og atter andre var politi i ulike stillinger som har erfaring med samarbeid med IAG'er.

De ulike politidistriktene har valgt ulike modeller for IAG'ene. Det har i alle tilfelle vært viktig å nå såkalte ”hard to hear voices”. Det vil si ungdom, homofile, minoriteter og til dels også eldre personer. Gruppene skal være uavhengige. Det er svært viktig at medlemmene ikke blir oppfattet som informanter, men som rådgivere ut fra sin kunnskap om ulike nabolag. Viktig er det at gruppene skal ha reell innflytelse, og at de er partnere ikke bare rådgivere. Gruppene skal være aktivt deltakende, og det de sier skal taes til etterretning.

Man mener at dette har bidratt til at man ser tendenser til at politiet har fått en annen bevissthet, noe som blant annet har ført til at man i London har langt færre kontroller, men samtidig har flere treff enn før. Likedan har man på en ny måte fått oversikt over områder som før var så godt som stengt.

Commisioner of Police of the Metropolitan Police Sir John Stevens, poengterte gang på gang hvor viktig dette samarbeidet er for politiet. Etter Stephen Lawrens saken ble det klart at politiet trenger kunnskapen som personer med etnisk minoritetsbakgrunn innehar. Han mente det var av avgjørende betydning for i det hele tatt å kunne gjøre et godt politiarbeid. Informasjonen er ikke av typen hvem som gjør hva, men hvordan man på en bedre måte kan betjene minority communities. Politiet må opptre som servicepartner ovenfor denne gruppen, og det gir resultater at man bestreber seg på å gjøre dette. Stevens kalte IAG'ene for ”fundamental to the policing of the 21. century”. Han vektla videre det nødvendige i at politiet samarbeider med flere etater som sosialkontor og skole, som rapporten også nevner som ett av flere viktige tiltak man må se på i Norge. Konkret nevnte han at politiet hadde vært helt avhengige av IAG'en i forhold til kommunikasjon med muslimske grupper etter 11. september. Han nevnte også flere eksempler på at politiet hadde endret kampanjer eller arbeidsmåter etter at IAG'en hadde sett over sakene og kommet med råd, og han poengterte sterkt at IAG'en nå er et svært viktig redskap for The Metropolitan Police.

Det ble også fra flere hold poengtert at et bedret politi i forhold til å betjene minoritetssamfunn er et ledelsesansvar i politiet. Dette er viktig i forhold til flere tiltak man arbeider med i England nå, men særlig i forhold til rådgivningsgruppene. Gruppene er nedsatt etter et ønske fra øverste hold i Politiengland, fordi man innså at man drev dårlig politiarbeid på grunn av manglende kunnskap. Selv etter bare to år med denne ordningen ble det fremhevet at man allerede har konkrete og målbare eksempler på at politiet har fått svært mye igjen for dette, og at de ser IAG som en av grunnpilarene i det fremtidige politiarbeidet.

 

6. Politiet som forebyggende etat

Vi ser at politiet har satt i gang tiltak rettet mot ungdom for å arbeide forebyggende mot gjengkriminalitet. OMOD har lenge tatt til orde for at politiet får mer midler og ressurser til forebyggende virksomhet. DETTE ER SVÆRT VIKTIG Vi kan ikke understreke dette godt nok. Det er viktig med en møtearena mellom politi og minoritet – og da særlig ungdom, som har en positiv overtone. Alt for mange slike møter er i dag basert på en eller annen form for mistanke.

Vi ber justisdepartementet se på modeller fra bl.a. Rotterdam, der politiet har communityprosjekter som involverer unge frivillige med minoritetsbakgrunn. Man har rekruttert ressurspersoner utenfor politstyrken for å bistå i dette arbeidet. Ungdom har sentraler på kjøpesentra og lignende hvor de ”går vakt”, og har direkte link til politiet. Dette uten at de er informanter til politiet. Vi ser også at EXIT prosjektet er nevnt i rapporten. Nå skal vel dette også evalueres, men så vidt vi vet er det svært få midler det er snakk om at de har mottatt. Vi etterlyser en vilje til at området prioriteres med midler.

 

7. Dokumentasjonsordning:

Dokumentasjonsordning i forbindelse med kontroll har OMOD tatt opp flere ganger, og det burde vel kanskje være unødvendig å nevne dette ytterligere. Vi merker oss at forslaget er oversendt POD, men igjen vil vi ta opp at det da utelukkende blir en politisak å avgjøre hvorvidt dette skal innføres eller ikke. OMOD vil fortsette å fremme forslaget politisk. Vi vil også, i denne forbindelse, vise til statistikk og forskning fra England og USA på området .

Vi ønsker å vise til en artikkel som tar for seg ulike undersøkelser foretatt på initiativ fra The Homeoffice, som ser på Stop og search og erfaringer med dette i England ( Miller Bland and Quinton i: European Journal on Criminal Policy and reasearch 9, 2001). Spesielt viser de til Miller et al. 2000, som intervjuet 100 politifolk, 55 personer som var stoppet (dybdeintervju), 12 diskusjonsgrupper med til sammen 104 personer, og observasjoner (340 timer) av patruljearbeid. De ønsker spesielt svar på hvordan Stop og search influerer på publikums tillit til politiet, samt finne svar på hva som kan minimalisere de negative konsekvensene av dette på communities og samtidig maksimere effektiviteten i arbeidet mot kriminalitet.

Undersøkelsen konkluderer med at alle spurte er for at man har kontrollordninger – spørsmålet er ikke om man skal ha dette eller ikke, men hvordan kontrollene utføres. Dette stemmer godt med det inntrykket OMOD har av stemningen i Norge på feltet. Den store forskjellen mellom Norge og England er at man i England har tallmateriale over stop and search, så man kan faktisk gå inn og se på antall kontroller – hvem som stoppes hvor og hvorfor. Det gjør at man ser at Panafrikanere stoppes oftest – deretter asiatere og nederst hvite (engelske inndelinger). I Norge har man ingenting å vise til – og man har derfor en situasjon der ord blir stående mot ord. Svarte hevder de blir stoppet, politiet hevder at de ikke kontrollerer svarte ut fra farge. Vi vet heller ikke noe om treffprosenten. Videre vises det til Young Lifestyles Survey, og vi siterer: In order to assess whether searches appeared important in influencing perceptions of the police, independently of other such factors, a logistic regression modell was developed. The model controlled for a range of variables, including age, ethnicity, social class, urbanisation, offending behaviour, knowing people in trouble with police and victimisation. The model confirms that searches were indeed assosiated with a lower confidence in police, even after accounting for other relevant variables. Man kan aldri stole helt på data, selv ikke etter at en regresjonsanalyse har målt for ulike variabler på den avhengige. Det at man likevel finner en så sterk korrelasjon bør være en inoikasjon på at tillitsforhold er essensielt. Tillit har noe med hvordan man opplever en kontrollsituasjon. Ved at kontrollen utføres profesjonelt – OG ikke etterfølges av det som oppleves som unødvendig visitasjon er viktig for et godt forhold.

Vi legger ved en tabell som viser misforhold i England mellom stopp og resultat, og hvordan dette misforholdet har økt drastisk fra 1986 til 1999. Det er dette vi må forhindre at skjer i Norge. Artikkelen konkluderer med at Across a range of settings and situations it appears that when searches are carried out more often, they tend to be less efficient”. OG: “ It should be noted however, that high rates of search do not necessarily lead to a low yield. As part of the research it was observed that in situations where searches are used in a targeted and intellegence-led way, for example as part of a specific operation, high yields can still be achieved. However, this may rely on strong public support and good intellegence from the community”.

Når man undersøker etter saker som er viktige for samfunnet vil publikum stille opp, men tilsvarende, uten at kontroller utføres ordentlig vil man miste støtten fra samfunnet som man er avhengige av for å kunne utføre godt politiarbeid.

Hovedkonklusjonen er at dersom man effektiviserer kontroll ved å gjøre den mer målrettet, og ikke tilfeldig, vil dette betale seg i forhold til større treffprosent, men også i forhold til et bedret forhold til et viktig publikum som igjen vil kunne bedre andre deler av politiarbeid der man er avhengig av deres støtte.

I England ser man en klar endring i antall stopp etter Macphersonrapporten. Man har nå på ledelsesnivå fått øynene opp for viktigheten av profesjonelt utførte kontrolle kontroller, og dette er et tema som har vært mye på dagsorden. Det siste året har antall kontroller gått ned mens treffprosenten har gått opp.

Det er derfor på tide at man i Norge ser alvorlig på de skadevirkningene kontroll har. OMOD har lenge forsøkt å formidle det som minoriteter i Norge opplever som svært belastende. Man kan ikke overføre forskning fra ett land til et annet uten videre, men man kan i alle fall få noen innspill fra det de har sett i England. OG: Så lenge man ikke har noen data å vise til i Norge på dette området er vi prisgitt forskning fra andre land. OMOD gjentar kravet om at man må publisere statistikk på kontrollvirksomhet i Norge. Vi ser dette som en vinn-vinn situasjon både for politiet og minoritetsbefolkningen. Politiet vil bli i stand til å utføre en bedre tjeneste, mer effektivt, og minoriteter vil kunne slippe å bli kontrollert uten at det foreligger en tilstrekkelig begrunnelse for det. Man bør også se på hvordan kontroll foregår, og DETTE ER VIKTIG: Man bør får opplæring og klare retningslinjer slik at den betjent som kontrollerer gjør belastningen så liten som mulig for den som kontrolleres.

I England har man konseptet G.O.W.I.S.E :

Give Grounds for search,
state the Object,
show Warrant card,
Identify yourself,
say where you are Stationed,
persons are Entiteled to copy of search record.

Om ikke denne modellen benyttes, så mener OMOD som kjent at man må se på muligheter for å få en kvittering, og som minstekrav forbedre rutinene ved dagens kontroller.

 

8. Håndbok:

Vi merker oss også at det er utarbeidet en håndbok for politiet og påtalemyndighet for bekjempelse av rasistisk kriminalitet. Dette er i seg selv et positivt tiltak, så lenge det blir fulgt opp, og også avhengig av innhold. To innvendinger

1. Må ikke ende opp som det som kan synes er skjedd med strategidokumentet ved Oslo politidistrikt – dvs at svært mange ikke har hørt om dette dokumentet – at det primært er kjent på ledelsesnivå

2. Ingen av minoritetsorganisasjonene eller organisasjoner som arbeider på feltet og som vet hvor skoen trykker og hvilke saker man møter problemer med, er rådspurt så vidt vi vet. Dette burde vært gjort.

 

9. Grensekontroll:

Det er et vanskelig område å kontrollere omfanget av – vi har henvendelser som tyder på at folk kontrolleres. Blant annet har vi løpet av året har hatt hyppig kontakt med svarte sørafrikanere som har kommet til Norge. De rapporterer om ekstrakontroll. Vi har imidlertid ikke fått mulighet til å se nøye på dette, men vil komme tilbake til det siden. ECRI sine uttalelser fremdeles gyldige (om at system med å registrere hyppigheten av kontroller ovenfor etniske minoriteter vil kunne avdekke omfanget av slike kontroller). Vi ber derfor om at mulighet for dette utredes.

OMOD har i år engasjert seg i arbeidet om å få tak i og spre opplysninger om Schengensamarbeidet. Det er fremdeles for tidlig å uttale seg om konsekvenser, men vi kommer tilbake til dette. Det vi ser ved grensen er at det fremdeles er problemer med tolletaten, som ofte blir forvekslet med politiet. Andre årsaker til at personer som har noe å klage over ikke gjør det, kan være at man ikke vet hvorman skal klage, at man ikke tør å klage, at man tror det ikke nytter å klage eller atman er så vant til å bli forskjellsbehandlet at man forventer at det skal skje.

 

10. Rekruttering:

vedrørende å senke kravene for å komme inn på politihøyskolen: Vi mener det er en totalt irrelevant diskusjon. Det som er relevant å se på er at man må utvide det man anerkjenner som kompetanse. Dersom en person har mulighet til å kommunisere på flere språk, f.eks urdu og /eller arabisk – vil ikke det være en kompetanse som bør taes med i betraktning i en søknadsprosess.

Man må nå våge å tenke langsiktig , og bør se at politiets rykte har svært mye å si: En positiv opplevelse gull verdt. Arbeidet med rekruttering vil ta lang tid, og resultatet vil avhenge av politiets profesjonalisme i forhold til mennesker med minoritetsbakgrunn. Man bør likevel vurdere minoritetsbakgrunn som en tilleggskompetanse.

 

11. Kursing:

Det er ikke holdbart at man har to – tre dagers kurs uten at man i det hele tatt tør å vurdere å trekke personer med minoritetsbakgrunn inn i undervisningen. Vi vil trekke frem som prisverdig at man i Oslo nå trener politifolk som Mod-ledere. Men – man kan og se på resultatet av Rotterdamkonferansen – policing for a multiethnic society – der man utarbeidet det såkalte Rotterdamcharteret. Dette førte til at flere land deriblant Danmark hadde ledere med politibakgrunn og minoritetsbakgrunn når de kurset politifolk. De torte også å hente inn minoritetungdom med erfaringer i møte med politi – torte en tøffere linje. Den nå nedleggingstruede DRC har evalueringsrapporter fra kurset. Man kan dessuten se til England, som utvalget nevner har de hatt besøk av Sam Johnson, som sammen med sine kollegaer har stor erfaring fra kursing av politi på dette området.

 

12. Utestedsdiskriminering

Utested er et område som vi kan lære av. Det Oslo politidistrikt her har gjort bør videreføres til resten av landet Man har arbeidet aktivt og oppsøkende for å finne informajson. Samtidig ser vi hvordan det at de har gjort dette gir anerkjennelse blant minoriteter. Det er også bra for organisasjoner å ha de gode eksempler å vise til.

 

TILTAKENE UTVALGET FORESLÅR:

Vi kjenner ikke kursopplegget fra Skottland godt nok til å vurdere det. Uansett er det ikke godt nok med 3 dagers kurs – man må ha en kontinuerlig kompetanseoppgradering.

Vi slutter oss til det viktige i at politiet må samarbeide med andre offentlige organer som skole, barnevern og sosialetat. Dette med communitytenking vil være av stor betydning fremover. På en konferanse i England der man så på England etter Macphersomrapporten ble dette trukket frem (OMOD var tilstede på denne under studieturen som nevnt tidligere da vi fikk støtte av justis) Dcc Matt Bagott fra West Midlands Police la stor vekt på den fornyelsesprosessen de har gjennomgått, og hans erfaringer anser vi som så viktige at vi nevner dem her. . For det første er man blitt oppmerksom på det fundamentalt nødvendige i å jobbe direkte mot belastede boområder. 57.3% av Birminghams etniske minoriteter bor i 7 såkalte wards, som er definert som problemområder. For å løse problemer knyttet til dette, og ha mulighet til å arbeide forebyggende, men også som en serviceetat for borgere i disse områdene har man sett nødvendigheten av å se på Partnerskap, og da snakker man om virkelig, reelt partnerskap med innbyggerne i disse områdene. Man har måttet se nærmere på hvordan man oppfører seg rent politimessig, man må arbeide prosessorientert og oppnå publikums tillit. Alle disse henger sammen, med de tre første som en forutsetning for det siste. Samtidig er det essensielt for godt partnerskap at man viser seg en tillit verdig.

Man må identifisere områder som er spesielt utsatt for kriminalitet, klargjøre hvor ofrene for kriminalitet holder til , og sette inn støtet i disse områdene. Han kom ofte tilbake til at en av de viktigste oppgavene den siste tiden har vært å utfordre Status quo. Det at ”det har alltid vært slik” var ikke holdbart lenger. Man har derfor gjort en innsats for å knytte kontakt særlig med ungdom, men også andre sårbare grupper.

Politistilen innebærer viktige spørsmål, men det viktigste han pekte på var at politifolkene må få eierskap til personer og områder. Hver betjent har derfor fått sitt eget område som er ”deres”. Man har nå 64 nabolagsgrupper, og hver betjent har sitt område innenfor dette igjen. Dette eierskapet mener Baggot, er med på å ansvarliggjøre politifolk, noe som igjen virker inn på at de har et ønske om å gjøre en best mulig jobb.

Det viktige med dette er at man mener at man har målbare resultater. Man har sett en nedgang i antall tyverier, og man mener å ha økt tilliten i forhold til lokalsamfunnene. Blant annet har man nå sett at rasistiske tilfeller rapporteres. Hovedkonklusjonen til Baggott er: Politiet får bedre resultater ved at de på en helt annen måte enn før har fått kjennskap til lokalsamfunnene. Det har tatt tid – i overkant av fem år før man har sett de resultatene man nå har. Man har nå en tilfredshetsrate i lokalsamfunnene på over 80% i forhold til politiets arbeid.

Journalføring er viktig, som utvalget nevner. Det at man får mer tilgjengelig statistikk bør være en hastesak for politiet.

Like mye som man har opplæring, så må man ha sanksjonsmuligheter overfor politibetjenter som ikke behander personer med den respekt som situasjonen tilsier. Man kan trene og ha regler, men man må også ha konkrete sanksjonsmuligheter når regler brytes.

Handlingsplaner er viktig – men like viktig er at de når frem til de som skal se dem. Det må sikres at dette prioriteres. Der er viktig at temaet settes på dagsorden, noe som ikke har vært tilfelle til nå i mange distrikt. Det handler om vilje – og dette må forankres på ledernivå.

Gruppen beskriver at de ut fra begrensede ressurser samt tidsrammen som stod til disposisjon valgte å ikke gå inn i en diskusjon om hvor utstrakt diskrimineringsproblemet er i politietaten. Ser man behov for forskning på dette området? Det er skrevet svært lite på området, sett i forhold til hvor viktig temaet er. Det er enda ikke skrevet en forskningsrapport om dette temaet – temaet blir nevnt i forbindelse med andre forskningsprosjekter ( bl.a Finstad politiblikk) OMOD foreslår at forskning iverksettes snarest.

 

Konklusjon:

Som en konklusjon støtter OMOD de fleste av tiltakene, men tar til orde for mer forskning på forhold politi /minoritet, bedre statistikkføring og mulighet for dette, mer midler til forebyggende arbeid, mer fokus rundt communitytenking og politisamarbeid med andre etater, se på muligheten for å opprette grupper etter modell av AIG'ene, samt at vi fortsatt mener at en kvitteringsordning er viktig. Vedrørende kursing av politifolk er det viktig at minoritetspersoner er med på å forme dette som man har gjort i andre europeiske land, og også at 2-3 dagers kurs følges opp i etterkant. Videre må man se nærmere på politiets rolle som serviceetat overfor en stadig voksende befolkningsgruppe med minoritetsbakgrunn, noe som innebærer en gjennomgang av politiets mange roller, og man må se på om noen av politiets funksjoner kan overføres andre etater.

 

Tilbake til index for denne mappen

o