o

o

 

Justisdepartementet
Politiavdelingen
Pb 8005 Dep
0030 OSLO

 

Politiarrest – høring

 

Vi opplever i vårt daglige virke at hovedproblemet ikke er mangel på rettigheter i forhold til lov og forskrifter, men snarere at man ikke blir behandlet i henhold til de rettigheter man faktisk har, og at man ikke kommer noen vei med å klage på brudd på rettigheter.

Vi har flere saker der personer forteller om brudd på rettigheter i forbindelse med varetekt. Særlig gjelder dette at foreldre ikke blir informert dersom vedkommende er under 18 år, eller at det tar påfallende lang tid før foreldre blir informert. Vi har også grunn til å anta at det slurves i forhold til bruk av tolk.

Vi opplever også at mange ikke vet hvilke rettigheter de har i forbindelse med varetekt, og vi foreslår derfor at det utarbeides en brosjyre på flere språk som kan utdeles til innsatte. Vi er gjerne behjelpelige med å se på innholdet og formidlingsmåte i forhold til en slik brosjyre.

Vi ønsker å påpeke noe som ikke spesifikt er nevnt i forskriften, men som vi gjerne skulle sett var med. Det er spørsmålet om hvilke konsekvenser det har dersom rettighetene til den innsatte blir brutt. Dette er tredelt:

Hvilke konsekvenser har det for den enkelte tjenestemann/kvinne?

Hvilke konsekvenser har det for den enkelte sak? (Vi sikter da ikke primært i forhold til skyldsspørsmål, men kanskje heller i forhold til en eventuell straffeutmåling. Så langt vi har klart å finne ut av er det ingenting i verken rettspraksis eller straffeutmålingsreglene som sier noe om konsekvenser for straffeutmåling.)

Hvilke konsekvenser har det dersom vedkommende slippes ut uten at forholdet vedkommende i utgangspunktet ble arrestert for, ikke får noen etterspill i forhold til en anmeldelse/bot?

 

Vi ber departementet utrede hvorvidt brudd på innsattes rettigheter faktisk skal ha noen konsekvens for innsattes sak, samt for tjenestemann/kvinne.

Til departementets informasjon kan nevnes at OMOD i forbindelse med denne høringen kontaktet departementet (dog ikke saksbehandler som var på ferie), POD, arresten ved Oslo politidistrikt, men ingen av disse kunne svare oss på spørsmålet om hvilke konsekvenser det har dersom rettighetene brytes. Dette finner vi svært betenkelig. Selv om det sikkert kan forklares med ferieavviklig og evt vikarer så bør ikke dette være en unnskyldning. Det må være departementets oppgave å vite hvilke konsekvenser det skal ha at en forskrift om politiarrest ikke følges, og at kunnskap om dette spres til berørte parter.

Det skal avslutningsvis nevnes at vi til slutt fikk svarene våre hos Oslo politidistrikt. De kunne opplyse om at dersom eksempelvis tjenestemann/kvinne ikke orienterer foresatte, så vil man forsøke å finne ut hvorfor, men at man ikke har noen særlige reaksjonsformer – dette ble for hypotetisk å gå inn på. Vi ble videre opplyst om at brudd på rettigheter ikke har noen konsekvens så vidt dem bekjent på straffeutmåling.

Mvh OMOD

Ingjerd Hansen (rådgiver)

Akhenaton Oddvar de Leon (daglig leder)

 

Tilbake til hovedindex for dokumenter

o