o

o

 

I forlengelsen av dok.nr. 8:50 (2001-2002)

 

Innledning:

Det vises til artikkelen Den egentlige verdikommisjonen i VG datert 5. mars 2002: ”Straffelovkommisjonens leder Einar Høgetveit var i går klar i sitt oppgjør med politikerne. Han fremhevet at det er billig å vedta straffebestemmelser når man står overfor store og kompliserte samfunnsproblemer. Og det er mye enklere enn å ta grep og søke løsninger som krever både tid og penger.”

Vi vil be medlemmene i kommunalkomiteen ha dette i minne når forslagene i dok.nr.8:50 (2001-2002) vurderes.

OMOD er for øvrig noe overrasket over at kommunalkomiteen tilsynelatende ikke har undersøkt hva som faktisk er gjort på området tvangsekteskap og kjønnslemlestelse de siste årene. Vi gjør bl.a. oppmerksom at det fra flere hold i de andre nordiske land er trukket frem som positivt handlingsplanen Norge har utarbeidet for å motvirke tvangekteskap, istedenfor å ta i bruk utlendingsloven. Vi foreslår at man kikker nærmere på handlingsplanen fra BFD, da den er veldig bra når det kommer til konkrete forslag. Det gjelder også Nordisk Ministerrråd sin rapport.

Utfordringene ligger således i implementeringen og oppfølgningen av rapportene. Burde man ikke svelge unna maten før man tar en ny munnfull? Her må Stortingspolitikerne sies å ha et stort ansvar. Bør man ikke i større grad forsøke å sikre kontinuitet og kvalitet på tiltakene i handlingsplanene før man utarbeider atter nye tiltak ?

Vi minner videre om at man har brukt betydelige ressurser til å opprette et 3-årig statlig kompetansesenter i forhold til kjønnslemlestelse. Hva vet politikerne om erfaringer med dette senteret? Vi vil også påpeke at Statens helsetilsyn har utarbeidet et meget informativt og praktisk veiledningshefte for helsepersonell i forhold til temaet.

OMOD sin styrke er å ha et holistisk perspektiv. Vi benyttet derfor høringen fredag 1.mars 2002 til å vise til de samfunnsmessige konsekvenser av gjennomføringen av dok.nr.8:50 (2001-2002) forslaget. Vi vil her legge frem forslag til en del konkrete tiltak i forhold til de 2 tema områdene. I Nordisk Ministerråd sin rapport Arrangerte ekteskap og tvangsekteskap i Norden fra november 1999 heter det ”Generelt er det problematisk å bruke utlendingsloven for å bekjempe tvangsekteskap - både av (menneske)rettslige hensyn og av praktiske grunner.” Dette har vi som utgangspunkt.

 

Forslag til tiltak

1) Opprette en ordning med veiledningsfamilier. Dette er en modell fra Nederland. Unge personer som erfarer konflikter hjemme får muligheten til å bo på hybel hos en annen familie. Man har fast kontakt med denne familien (eks. faste middagsavtaler), og har muligheten til å søke råd og hjelp hos dem.

På denne måten stemples ikke foreldre som dårlige omsorgspersoner og man har en åpning for forsoning. Dette er viktig å ta hensyn til. Foreldrene kan ha vært gode omsorgspersoner på andre områder, men på dette området har man fått en konflikt. Satt på spissen: Det er ikke alle foreldre som har til hensikt å drepe sine døtre selv om man har en konflikt vedrørende valg av ektefelle. Vi ser i mange tilfeller at konflikten ofte er i forhold til eldste barnet i familien. På bakgrunn av de konflikter som så oppstår, erfarer yngre søsken at de står langt friere i sine valg. Videre er erfaringen til flere som arbeider på området at barn og foreldre finner tilbake til hverandre over tid. Vi må derfor ikke skape ordninger som umuliggjør forsoning. Som en forlengelse av dette kan man tenke seg tilbud om megling.

OMOD har hatt en del gode erfaringer med bruk av veiledningsfamilier. Dessverre har det ikke latt seg gjøre å ha en kontinuitet i dette arbeidet, da det er ressurskrevende for oss som organisasjon og for de familier som har stilt opp som frivillige. Derfor forslag om at dette kan falle inn under lov om sosial omsorg, og at familien lønnes under sosialhjelpsordningen. Frivillige organisasjoner må trekkes inn i dette arbeidet.

Vi foreslår videre at man her har et nordisk samarbeid, da Norge er et lite land. Man vil således ha flere familier å velge mellom, da det optimale er familie med samme bakgrunn.

 

2) De prosjekter som allerede er i gang bør i større grad systematisere og dokumentere sine erfaringer. Dokumentasjon bør inngå som en viktig del av planer og budsjetter for nye tiltak.

Det offentlige bør også systematisere og dokumentere sine erfaringer, herunder tenkes eksempelvis utenriksstasjoner, politi, barnevern sine erfaringer. Det må være en fordel for det offentlige å ha kunnskap om hva som skjer, hvor, og hvordan utviklingen er over tid.

 

3) Samarbeid med andre land i Norden, Storbritannia, Nederland og flere er foreslått. Hvordan står det til med dette samarbeidet ? Vi erkjent med at andre land har utarbeidet handlingsplaner, hvor samarbeid med bl.a. Norge foreligger som tiltak.

 

4) Vi ser at det foreslått at Utenriksdepartementet skal bygge ut samarbeidet med myndighetene i relevante land med henblikk på en rask og effektiv håndtering av saker. Vi foreslår at man også bygger ut samarbeid med relevante kvinne- og menneskerettighets organisasjoner i disse land. Og samtidig styrker deres arbeid ressursmessig.

 

5) Styrke det tverrsektorale arbeidet på dette området. Hvor skal ansvaret for at dette skjer ligge? Hittil ser man at det som er gjort er det den enkelte organisasjon (og ressurspersoner der), som av praktiske grunner har satt i gang et slikt arbeid, eksempelvis nevnes krisesenteret i Østfold. Vi foreslår at deres modell styrkes. Vi ønsker å poengtere det nødvendige i at frivillige organisasjoner og det offentlige samarbeider på dette området.

 

6) Derav følger kompetanseheving. Det er viktig å heve kompetansen i det ordinære hjelpeapparatet, som politi, barnevern, pedagoger, psykologer, og lignende. Det er igjen viktig at man ikke utelukkende iverksetter straks-kurs i forbindelse med at saksområdene har fått oppmerksomhet i mediene. At temaene går inn i den ordinære undervisningen på høyskolen – ikke som noe omfattende, men at det blir berørt.

Det er mange arenaer der ting blir tatt opp i fagmiljøer som kan brukes. Eksempelvis kan nevnes politimestermøtene, som vi tidligere har benyttet til å kanalisere Oslo politidistrikt sine erfaringer med arbeid i forhold til utestedsdiskriminering.

 

7) Informasjonsspredning om eksisterende tilbud. En liten sjekk viser at mange av de eksisterende hjelpetilbud ikke er kjent der de burde være kjent. Eksempelvis har vi snakket med en del lærere som har mange elever med minoritetsbakgrunn på sin skole, som ikke var kjent med krisesenteret i Oslo sitt botilbud for jenter i en utsatt situasjon.

 

8) I forhold til kjønnslemlestelse foreslår vi bruk av ”health promotors”, eks i møte med kvinner som er i kontakt med helsevesenet i forbindelse med graviditet. I Det er bruk for alle, kortversjonen av NOU 1998:18 om styrking av folkehelsearbeidet i kommunene, side 73 står det en del om empowerment som strategi for å styrke folkehelsearbeidet. Herunder heter det ”Viktige aktører er naturlige hjelpere, dvs. ikke-faglærte personer, som kan ha naturlige kvalifikasjoner og interesse for å samarbeide med fagfolk om helsefremmende arbeid i et lokalsamfunn” , og det vises her til vellykkede erfaringer fra Primærmedisinsk verksted i Oslo.

 

9) Heve grensen for når barnevernet kan gå inn i en sak fra 18 til 20 år.

 

Kommentarer til dok.nr.8:50

Forslag I

Punkt. 1:

Slik forslaget står nå kan vi ikke støtte dette. Det er en rekke problemstillinger knyttet til utsilingen man her foreslår, noe vi tok opp under høringen. Imidlertid mener vi at en generell opprustning av helsekontroll i forhold til ALLE barn , både jenter og gutter, kan ha stor verdi. Det har i det siste vært en del oppslag på at helsetjenesten ved landets skoler fungerer dårlig, og en generell opprustning av denne tjenesten vil kunne føre til at man ikke bare lettere kan fange opp problemer knyttet til omskjæring og tvangsgifte, men også andre forhold som sykdommer, adferdsproblemer og seksuelle overgrep.

 

Punkt 2:

Så vidt vi har forstått dekkes dette allerede av norsk lovverk. Det interessante med at dette forslaget fremmes er at det synliggjør manglende kompetanse. Vi har hatt en lov om forbud mot kjønnslemlestelse i flere år, noe som synes å være ukjent for forslagsstillerne. Vi spør derfor i hvilken grad denne loven er anvendt, og hvilke erfaringer man har med den, før man kommer med nye forslag.

 

Punkt 3:

Vi mener at det største problemet i dag ikke er at strafferammen er for lav, men heller at praksis viser at man ikke benytter de muligheter som foreligger. Utfordring ligger i praksisen, og vi kan derfor ikke forslaget.

 

Punkt 4:

Dette er helt uakseptabelt, og vil ikke primært være et virkemiddel i forhold til å forhindre tvangsekteskap. Det vil videre være i strid med FN-konvensjoner. I neste omgang vil dette kunne foreslås overfor alle kriminelle.

 

Punkt 5:

Så vidt vi forstår ut fra samtaler med flere advokater dekkes dette kravet om forsørgeransvar av forskrifter i utlendingsloven i dag. Vi tolker det imidlertid dit hen at FrP med dette forslaget nå vil arbeide aktivt for å bedre situasjonen på arbeids- og boligmarkedet for personer med minoritetsbakgrunn, og ser det som positivt.

 

Punkt 6:

Når man er 18 år er man myndig, og man skal derfor være sikker på at dette er et forslag som har en effekt på å hindre antall inngåtte tvangsekteskap. I praksis kan man få en situasjon der kvinner sendes til et annet land, giftes bort der, og er bosatt der til fylte 24 år. Vi gjør oppmerksom på at forslag til ny lov mot etnisk diskriminering snart foreligger. Man regner med at den vil være i henhold til EU's minstestandard på området, som har bestemmelser i forhold til indirekte diskriminering. Det har ikke noen hensikt å innføre lover i dag som i morgen vil kunne falle pga andre bestemmelser. Vi kan derfor ikke støtte dette forslaget.

 

Punkt 7:

Hvordan skal man dokumentere et kjærlighetsekteskap? Se for øvrig pkt 6.

 

Punkt 8:

Så vidt vi kan se følger dette av loven i dag

 

Forslag II:

Det å følge norske lover og forskrifter er en selvfølge, og kreves av alle som er bosatt i Norge. Langt de fleste gjør da også det. Når det gjelder at man må følge norske tradisjoner og samfunnsnormer er vi i tvil om hva som egentlig menes. Er helgefylla en norsk tradisjon som flere bør tilegne seg? Er det å gå i bunad 17.mai en norsk norm? Er det å døpe sine barn en norsk tradisjon? Dette er satt på spissen, men vi kan ikke se at vi har en liste over norske tradisjoner og normer som alle i Norge er enige om. Forslaget hører ikke hjemme i denne debatten og bør derfor strykes.

OMOD, 8. mars 2002

 

Tilbake til index for denne mappen

o