o

o

 

HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN

 

1.

OMOD ønsker med dette å levere vår uttalelse til KRD sine foreslåtte endringer i utlendingsloven som er:

a) Den nedre strafferamme for utvisning av utlendinger som har arbeids- eller oppholdstillatelse i Norge senkes fra fengselsstraff i mer enn 1 år til fengselsstraff i 6 måneder eller mer.

b) For utlendinger som har bosettingstillatelse eller som fyller vilkårene for å få slik tillatelse foreslås den nedre strafferamme for utvisning redusert fra fengselsstraff i tre år eller mer til 2 år eller mer.

Vår uttalelse kan enkelt summeres opp: Vi vil på det sterkeste fraråde de foreslåtte endringene. Vi ser svært alvorlig på den utviklingen endringsforslaget er et uttrykk for.

 

2.

Bakgrunnen for endringsforslaget er arbeidet til gruppen som ble nedsatt bestående av KRD, JD, POD og UDI. Denne gruppen skulle se på hva man kunne gjøre i forhold til familievold, og da særlig der gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse. Vi finner det bemerkelsesverdig at ikke BFD er med i et slikt utvalg, da vold mot kvinner og barn tradisjonelt har vært BFD sitt ansvarsområde. Man har dermed ikke lagt vekt på at utvalget skulle ha ekspertise i forhold til vold mot kvinner og barn, noe som er interessant siden utvalgets mandat er å se på tiltak som kan motvirke familievold (selv om det her kan være utlendinger det er snakk om).

 

3.

I kjølvannet av en sak i Kristiansund hvor en kvinne ble drept ble: ”… spesielt problemet knyttet til kvinner som utsettes for vold og overgrep av utlendinger som ikke fyller vilkårene for oppholdstillatelse i Norge diskutert”.

Dette kan vi for så vidt forstå. Når man ikke fyller vilkår for oppholdstillatelse i Norge, så ligger det i selve utlendingssaken at dette kan få konsekvenser for evt. opphold i Norge. Det følger av utlendingssaken i seg selv, uavhengig av om man begår kriminell handling eller ikke.

Men utvalget gikk videre: Det ble også diskutert utlendinger generelt, og hvorvidt disse bør kunne utvises på tidligere tidspunkt uavhengig av om forbrytelsen de har begått er i forhold til vold/overgrep mot kvinner/barn eller ikke. Vi kan ikke se annet enn at man med dette presenterer en edel hensikt, og ved å kjøre frem den gode hensikt håper man å overskygge de fatale konsekvenser dette vil få. Ved å fokusere på vold mot kvinner begått av utlending uten oppholdstillatelse, vil man overskygge det faktum at i verste fall åpner det nye forslaget for å utvise en person som har bodd i Norge i 40 år, dersom vedkommende skulle gjøre seg skyldig i eksempelvis uaktsomt heleri, da dette har en strafferamme på to år. Altså selv en uaktsom handling kan føre til utvisning.

Vi har merket oss at utvalget ved en senere anledning vil forskriftsfeste forholdsmessighetsvurderingen, men ut fra saker OMOD har hatt tidligere mener vi bestemt at dette ikke er veien å gå. Det vil alltid stå igjen en skjønnsmessig vurdering, og det er derfor svært viktig hva den faktiske strafferammen er. Dette vet også utvalget, da de ellers ikke ville foreslått en endring nettopp i strafferammen.

 

4.

Dersom hovedfokuset skal være å bekjempe vold og overgrep mot kvinner og barn – hvorfor da senke strafferamme for utvisning i forhold til ALLE forhold i straffeloven som har strafferamme 6 mnd eller mer (eventuelt 2 år eller mer dersom man har bosettingstillatelse)? Hvorfor tar man ikke heller – når man har muligheten – et oppgjør med de generelle strafferammene for vold mot kvinner? Utvalget sier noe om deres årsak til å ikke være spesifikke på voldsproblematikken men i stedet generelle i forhold til utlendingsfeltet i når de forklarer hvorfor de generelt skjerper kravene til strafferammen for utvisning: ” Grunnen til dette er at det lovteknisk kan bli uoversiktlig ved eventuelle fremtidig behov for nye tilføyelser” Kan bli…..ved eventuelle - man vil altså ta en så viktig beslutning om lovendring ut fra svært vage antakelser. Dette er irregulært og i beste fall svært betenkelig.

Man må mer enn å anta – det er her snakk om det mest alvorlige tiltaket Norge har til rådighet – utvisning. Det er symptomatisk for hele utlendingsfeltet at antakelser er nok for å gripe inn med alvorlige tiltak (Det er på denne bakgrunn OMOD har tatt initiativ til et samarbeid om forskning, som departementet er kjent med). Man antok at omfanget av omskjæring var stort og brukte derfor millioner av kroner på å bekjempe det. 3 år etter kommer det frem at man visste ingenting (jmfr leder av OK prosjektet i Aftenposten 04.09.2003) om omfanget. Man vet fremdeles ingenting.

Man kan ikke – i en rettstat som Norge – foreta grunnleggende lovendringer som vil ha så omveltende betydning for folks liv, bare på bakgrunn av antakelser. Det er pinlig, og resultat av tankeløst hastverksarbeid.

 

5.

I brevet fra departementet fremheves det at: ”Mange av de lovbruddene som begås ved familievold og annen type vold rammes av bestemmelsen i straffeloven som har en strafferamme på 6 måneder. Disse forbrytelsene vil da (ved en evt endring, vår anm)være tilstrekkelig for utvisning av

- utlending med oppholds- eller arbeidstillatelse
- nordisk borger med bopel i riket i mer enn 3 måneder”

Dersom det er kvinnen man vil beskytte – hvorfor foreslår ikke utvalget å heve strafferammen for denne type forbrytelser til ett år slik at de vil dekkes av dagens lovgivning? Eller er det slik at man ikke ser forbrytelsene som alvorlige nok til å heve strafferammen fra 6 mnd til ett år, men man ser dem som alvorlige nok til å utvise et menneske med oppholdstillatelse/ arbeidstillatelse?

Eksempel som departementet nevner er brudd på besøkforbud, dømt for legemsfornærmelse etter strl § 228 første ledd, eller skremmende /plagsom oppførsel jmfr §390 a. Vi l det være særdeles uhørt å heve strafferammen for disse overtredelsene til ett år? Konsekvensen av det vil i så tilfelle være at straffen vil kunne bli strengere for ALLE som forbryter seg i hht til disse paragrafene – ikke bare for utlendinger som oppholder seg i riket.

Utvalget er spesifikt bedt om (les mandatet) å vurdere behov for å heve strafferammen i saker som gjelder vold/trusler i familien. Vi savner en grundig vurdering her.

 

6.

OMOD deler arbeidsgruppens bekymring i forhold til vold mot kvinner. Vi deler den bekymring utvalget har for overgrep begått mot kvinner av utenlandsk opprinnelse. I motsetning til utvalget ønsker vi at vold mot kvinner skal ha samme konsekvenser for en person med norsk og utenlandsk bakgrunn. Vi har klienter som har blitt behandlet særdeles dårlig av sin norske mann. Vi har rapporter fra landets krisesentre som viser at kvinner fra Russland og enkelte asiatiske land har opplevd at deres norske mann har behandlet dem særdeles nedverdigende. Vi har også – i likhet med utvalget – merket oss at enkelte menn med utenlandsk bakgrunn behandler sine kvinner svært dårlig. Noen av dem har norsk statsborgerskap og endringen vil derfor ikke få noen konsekvenser for disse voldsmennene.

Hva slags kvinnesyn er det når hovedsaken – vold mot kvinner - må vike på utlendingslovens alter? Det er innlysende at utvalget her velger minste motstands vei, men i det lange løp er det en farlig vei å gå. Dette er et overilt forslag hvor man ikke har tenkt over konsekvensene for de mange som man ikke har hatt til hensikt å ramme. De man har til hensikt å ramme, og de man har til hensikt å beskytte, vil man få langt større treffprosent på ved å heve strafferammen generelt for vold mot kvinner.

Hva står i sentrum for fokuset til utvalget: Vold mot kvinner eller utlendingspolitikk? I mandatet til utvalget, punkt 2 står det sågar at når utvalget skal gjennomgå informasjonsrutiner mellom politiet og UDI i saker vedrørende trusler og vold i familien, er det fornærmedes stilling som skal være i fokus.

BFD er som nevnt ikke engang representert i utvalget. Dette betyr at kvinneperspektivet ikke har vært fremtredende. Utvalget burde være ærlige nok til å si at dette forslaget ikke primært handler om vold mot kvinner – det handler primært om utlendinger som begår en kriminell handling.

Det var vold som var utgangspunktet for utvalget men for enkelhets skyld er man kommet frem til at man vil ramme alle typer kriminalitet begått av utlending. Vi kan bare lese dette som at det man vil er å skjerpe utlendingsloven. Dersom man primært ville avverge vold mot kvinner generelt, så ville man arbeidet hardt for å få en strengere strafferamme for denne type vold. I stedet lager man ordninger som kun rammer utlending. Hva med en russisk kvinne som blir slått av sin norske mann? Landsforvisning sluttet Norge å anvende etter erfaringer med heksejakt i middelalderen og religionskonflikter på 1600-tallet. Dette fordi man har andre og mer siviliserte måter å ordne opp på, men i dette tilfellet vurderer ikke engang utvalget å se på virkemidler som vil ramme alle. I utgangspunktet er OMOD mot at man skal kunne utvises etter fengsling da vi mener dette er dobbeltstraff (dersom man mister oppsparte pensjonsrettigheter ved utvisning snakker vi om trippelstraff). Når dette ikke er disusjonstema må vi i alle fall ha så pass anstendighet som nasjon at vi innser at utvisningsgrunnlaget må ligge høyt. Vi ser ikke bort fra at vold mot kvinner er et sted hvor listen kan ligge, men å risikere utvisning for å ha spyttet på en person er for drøyt. I tråd med den nye lovgivningen kunne Martin Schanke ha blitt utvist for sin episode i valgkampen dersom han ikke var norsk statsborger men hadde arbeids- og oppholdstillatelse. Er det der vi vil at listen skal ligge?

Man sier at forslaget er designet for å verne de kvinnene som opplever vold fra utlendinger, mens det rammer hele gruppen uten norsk statsborgerskap – menn OG kvinner, kanskje til og med kvinner som er utsatt for vold.

 

7.

Departementet beviser sin uvitenhet når de på side 7 skriver: Det må særlig antas at trusselen om utvisning vil kunne ha en preventiv effekt

OMOD har tatt opp dette med kommunalministeren og KRD ved flere anledninger: Problemet i dag er at folk ikke vet at de risikerer utvisning før de blir fortalt dette i fengselet. Mange aner ikke pr. i dag ikke at de kan utvises, men hvis de gjør det aner de ikke hvilke overtredelser som kan føre til utvisning. Det å tro at en senking fra 1 år til 6 mnd skal virke preventivt er derfor bare tull.

Det som kunne vært preventivt var å sikre at man i det hele tatt vet om utvisningsmulighetene, og hvilke typer forbrytelser som i dag fører til utvisning. Dette må gjøres fra ankomsttidspunktet. Man må utvikle en informasjonsstrategi i forhold til dette.

Det at departementet skriver at forslaget må antas å virke preventivt viser at man ikke har noen som helst oversikt over virkeligheten, og at dette forslaget er et resultat av skrivebordstenking.

 

8.

Som departementet er kjent med har OMOD i en årrekke arbeidet i forhold til politietaten. Vi har svært mange saker å vise til. Igjen – det er ikke dokumentert tilstrekkelig pga mangel på forskning, men vi har så mange saker at vi mener å kunne hevde følgende: Enkelte innenfor politietaten synes å ha en lavere terskel i forhold til reaksjoner overfor personer med minoritetsbakgrunn. Hvorfor nevner vi det her? Jo, for betimelig nok så vil §326 i straffeloven nå kunne føre til utvisning: Det er 6 mnd strafferamme for å hindre off tjenestemann i å utføre sin tjeneste. Vi har mange eksempler på personer som er bøtelagt for dette. Eksempel er at man har bedt om tjenestenummer i forbindelse med kontroll (som man har krav på), og sagt at man ikke vil flyte seg før man har fått dette. Det at man kjenner sine rettigheter og tilkjennegir dette kan i enkelte tilfeller altså føre til bot. Vi har flere eksempler på at personer har fått bot etter §326 når de har bedt om tjenestenummer eller gitt uttrykk for misnøye med politiets håndtering av en sak.

Departementet viser til at man kan utvises ved naskeri. I utgangspunktet kan man dermed utvise en 18 år gammel jente som har stjålet en genser. Det vises til at man kan utvises for brudd på §391. Det som det ikke står er at § 391 ikke bare omfatter naskeri, men også uaktsomt skadeverk. Man kan altså uaktsomt forvolde skade på bygning og risikere utvisning.

 

9. Avslutning

Vi er klar over at vi i denne høringen har uttalt oss i sterke ordelag. Dette er fordi vi mener at denne lovendringen representerer en retning vi mener Norge ikke må gå i.

Vi gjentar: Dette er alvorlige forslag til lovendring og vi ber om at de ikke gjennomføres. Det vil være et tilbakeslag for rettsikkerheten.

 

Tilbake til index for denne mappen

o