O

o

 

Hva er OMOD


Innledning

OMOD arbeider for å heve kompetansen i det offentlige i forhold til at Norge er et multietnisk samfunn, samt sikre at rettsikkerheten til personer med minoritetsbakgrunn ivaretas i Norge.

OMOD arbeider både på individplan og på et strukturelt nivå: Vi gir råd og veiledning til enkeltpersoner og grupper, samtidig som OMOD arbeider for forbedrede strukturer og praksiser i offentlige instanser.

Offentlige myndigheter har som oppgave å verne om, og ivareta hele befolkningens interesser og rettigheter. OMOD skal bidra til at offentlige myndigheter og mennesker med en annen etnisk bakgrunn kan forholde seg til hverandre på en måte som gagner alle parter.

OMOD avdekker diskriminerende praksiser, og fremmer og arbeider for iverksetting av tiltak som forhindrer slike praksiser å få fotfeste. Vi søker å forhindre at det offentlige skaper diskriminerende holdninger i befolkningen eller benytter rutiner som slår uheldig ut for visse grupper, det være seg om det er tilsiktet eller utilsiktet.

Av viktige saker har vært forholdet mellom politi og minoritet – herunder å sikre kvittering til alle som kontrolleres, informasjon til minoritetsbefolkningen om rettigheter i møte med det offentlige, arbeidet for bedre rettsvern - blant annet å få en lov mot etnisk diskriminering, og arbeid mot utestedsdiskriminering. I det siste har OMOD fokusert på situasjonen for barn og unge med minoritetsbakgrunn bl.a. ved å arbeide for en styrking av minoritetsungdomsorganisasjonene og fokus på skolepolitiske saker. Vi arbeider dessuten for å styrke kunnskapsutveksling mellom NGO’er, politikere, byråkrati og forskningsinstitusjoner.

OMOD legger vekt på at man også på det såkalte integreringsfeltet må etterstrebe måloppnåelse, og arbeider derfor prosessorientert med klare mål og delmål.

 

Kort kan våre arbeidsoppgaver deles inn i 4 deler:

Servicekontor

OMOD mottar daglig henvendelser fra personer som mener seg utsatt for en eller annen form for diskriminering fra det offentlige. Det kan være i forhold til søknad om besøksvisum fra mor, barn eller kjæreste, det kan være i forhold til skole, at man er nektet behandling på sykehus, har hatt et dårlig møte med politi, barnefordelingssaker, staten som arbeidsgiver med mer. Det kan også være at personer reagerer sterkt på utspill fra politikere og andre myndighetspersoner, og ønsker at OMOD skal ta tak i dette.

Ved personsaker er det flere muligheter. I noen tilfeller henviser vi til andre instanser. I andre tilfeller er det misforståelser som kan løses ved en telefon. Svært vanlig er det at man ikke har informasjon om de muligheter man har til å bruke det etablerte apparatet for klage, og OMOD kan da bistå i forhold til dette (brevskriving osv). Siste er at vi får fullmakt fra personen til å føre en sak på vedkommendes vegne. Dette skjer i tilfeller hvor det ikke er andre muligheter innenfor etablert struktur.

 

Informasjonsleverandør

OMOD arbeider aktivt i forhold til å nå ut med informasjon. På departementalt nivå foregår dette i form av deltakelse i utvalg, høringsuttalelser, innlegg på seminarer og via møtevirksomhet med både byråkrati og politisk ledelse. Vi har også møter med stortingsrepresentanter, politiske partier og ulike nivåer på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dessuten har vi flere møter årlig med relevante institutter, institusjoner og etater. Vi er aktive i forhold til media, både lokale og nasjonale. I tillegg får vi hvert år mange henvendelser fra elever og studenter som ønsker informasjon om det området vi arbeider på

 

Nettverker

I og med at OMOD er en liten organisasjon er det viktig for oss å ha gode samarbeidspartnere. Det å bygge gode nettverk har derfor vært viktig. Vi er med i flere fora hvor organisasjoner samarbeider fra sak til sak. Dette er alt fra barneorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner, andre innvandrerorganisasjoner, fagforeninger, utdanningsinstitusjoner med mer.

For OMOD har det vært viktig å etablere kontakt med andre organisasjoner, både i inn- og utland. En av de organisasjonene som har vært og er svært viktige for vårt arbeid er CERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimination). Norske myndigheter må rapportere inn til CERD utviklingen på feltet rasisme og diskriminering i Norge hvert annet år. I 1998 leverte OMOD sin første skyggerapport, dvs at vi gav rapport til CERD på saker som norske myndigheter tok opp, men nå sett fra et NGO synspunkt. Dessuten rapporterte vi på et par saker som myndighetene ikke hadde tatt opp. Vi var den første NGO på feltet som gjorde dett dette arbeidet i Norge, og nå er det flere organisasjoner som leverer skyggerapporter til CERD. Vi anser dette for å være svært viktig, fordi komiteen da kan ta opp organisasjonenes saker med norske myndigheter. Av konkrete saker som CERD på denne måten har tatt opp med norske myndigheter er blodgiverkriterier og kvitteringsordningen.

Tilsvarende rapporterer Norge til ECRI (European Commision against Racism and Intolerance), og de tre siste gangene har OMOD levert skyggerapportering. Vi har også kontakt med andre NGO’er og organisasjoner som arbeider på vårt felt i land utenfor Norge. Det er viktig for OMOD å følge med på hva som skjer utenfor Norge. Det styrker oss i vår målsetning med å ligge i forkant av utviklingen i Norge.

Men – vi legger og vekt på å ha gode kontaktpartnere i Norge. Vi har et løst nettverk med flere organisasjoner i Norge som arbeider med menneskerettigheter. Kontakt er opprettet blant annet for å kunne trekke veksel på hverandre i forbindelse med høringsuttalelser.

Likeledes har vi god kontakt med flere av de andre landsdekkende innvandrerorganisasjonene, hvor det kan være samarbeid fra sak til sak. Andre såkalte innvandrerorganisasjoner har vi også sak til sak samarbeid med.

Vi har samarbeid med minoritets barne- og ungdomsorganisasjoner, og vi sitter i AU for forum for barnekonvensjonen sammen med andre sentrale barneorganisasjoner (LNU, PLAN, Redd Barna mfl.)

Vi ser det som viktig å ha samarbeid med organisasjoner som ikke nødvendigvis er relatert til etniske minoriteter spesielt. Dette fordi vi gjerne vil påvirke organisasjoner til å ha et minoritetsperspektiv, men også fordi vi drar nytte av disse organisasjonenes kompetanse på sitt fagfelt. Et godt eksempel er LO.

I tillegg har vi i det siste arbeidet for å få et tettere samarbeid med forskningsinstitusjoner. Dette har foreløpig resultert i en konferanse i samarbeid med KRD og Norges Forskningsråd, og vi vil følge oppkontakten med forskningsmiljøene videre fremover. Vi anser det som svært viktig at det på vårt fagområde blir et sterkere samarbeid mellom NGO’er, forskningsinstitusjoner og byråkrati.

Vi sitter, etter mye arbeid, nå i flere utvalg og råd. Representasjon har vært en av våre viktigste saker fra starten av, nettopp for å utvikle kontakter, men også for å ha reell innflytelse på utforming av politikken på fagfeltet.

 

Tilbake til hovedindex

o